Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

Brüssel, 8. märts 2011

Euroopa Komisjonil on hea meel, et Euroopa Kohus esitas arvamuse patendikohtu kohta

Euroopa Komisjonil on hea meel, et Euroopa Kohus esitas täna arvamuse, milles käsitletakse Euroopa patendikohtu kavandatava lepingu kokkusobivust ELi aluslepingutega. Nüüd, kui arvamus on avaldatud, alustab komisjon sobivate lahenduste leidmiseks selle põhjalikku analüüsi.

Arvamusel ei tohiks olla mingit mõju otsusele, mille liikmesriigid peaksid 10. märtsil konkurentsivõime nõukogus vastu võtma pärast seda, kui Euroopa Parlament on andnud volitused koostöö tõhustamiseks ühtse patendikaitse valdkonnas. Ühtse patendikaitse loomine ei ole Euroopa Patendikohtu loomisega õiguslikult seotud. Oluline on jätkata edasiliikumist, et viia ELi patentidega seotud aastakümneid kestnud arutelud tõhusama koostöö kaudu kiire ja eduka lahenduseni.

Samal ajal teeb komisjon viivitamatuid jõupingutusi selleks, et leida pärast kohtu arvamuse avalikustamist sobivad vahendid patendivaidluste lahendamise süsteemi väljatöötamiseks.

Euroopa Kohtul paluti esitada oma arvamus juunis 2009. Kohus leidis, et Euroopa Patendikohtu kavandatava lepingu praegune versioon ei ole ELi aluslepingutega kooskõlas.

Komisjon analüüsib Euroopa Kohtu esitatud väiteid väga põhjalikult ja teeb nõukogu eesistuja ning liikmesriikidega koostööd, et võimalikult kiiresti leida patendisüsteemi ja selle kasutajate jaoks sobivaimad lahendused.

Euroopa Patendikohtu leping ning ühtse patendikaitse loomine koostöö tõhustamise kaudu on kaks eri projekti. Liikmesriikidel puudub õiguslik alus mitte vastu võtta otsust, millega antakse volitused koostöö tõhustamiseks ühtse patendikaitse loomise eesmärgil. Nad peaksid otsuse vastu võtma 10. märtsil. Pärast Euroopa Kohtu arvamuse avaldamist saab patendivaidluste lahendamise süsteemi väljatöötamist jätkata samas tempos Euroopa patenti käsitleva tegevusega.

Euroopa Patendikohtu kavandatav loomine

Euroopa Kohtule esitatud kavandatava lepingu eesmärk on luua ühtne patendivaidluste lahendamise süsteem, et vähendada kulusid ja probleeme, mis tulenevad mitmes liikmesriigis üheaegselt algatatud patendivaidlustest, ning tagada vastuoluliste kohtuotsuste arvu vähendades õiguskindlus. Eelnõu kohaselt peaks Euroopa Patendikohus koosnema esimese astme kohtust (kesktalitus ning kohalikud ja piirkondlikud talitused) ja apellatsioonikohtust. Euroopa Patendikohtul on ainupädevus Euroopa Patendiameti väljaantud Euroopa patente ja ühtset patendikaitset käsitlevates kohtuasjades. ELi õigusaktide tõlgendamisel tekkinud kahtluste puhul peab Euroopa Patendikohus esitama Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse.

Euroopa Patendikohus peaks põhinema segakokkuleppel1, mille sõlmivad ühelt poolt Euroopa Liit ja selle liikmesriigid ning teiselt poolt Euroopa patendikonventsiooni2 osalisriigid.

Taustteave

Nõukogu töötas Euroopa ja ELi Patendikohtu lepingu eelnõu välja pärast patendireformi käsitleva arutelu taaskäivitamist 2007. aastal. Komisjon võttis 2009. aasta märtsis vastu soovituse volitada komisjoni alustama ELi-väliste riikidega läbirääkimisi lepingu eelnõu üle.

Nõukogu esitas 2009. aasta juunis Euroopa Kohtule taotluse anda hinnang sellele, kas patendikohust käsitleva lepingu eelnõu on kooskõlas ELi aluslepingutega.

Nõukogu võttis 2009. aasta detsembris ühehäälselt vastu Euroopa patendisüsteemi tõhustamist käsitlevad järeldused, mis sisaldasid ka Euroopa Patendikohtu põhielemente3.

Läbirääkimised ELi patendi loomise üle jäid 2010. aasta lõpus soiku, kuna liikmesriigid ei suutnud kokku leppida patentide puhul kohaldatavat keelekasutuskorda. 14. detsembril 2010 esitas komisjon 12 liikmesriigi taotluste alusel ning volinik Barnier loal ettepaneku anda volitused koostöö tõhustamiseks ühtse patendikaitse loomise valdkonnas. Praeguseks on 25 liikmesriiki esitanud taotluse tõhustatud koostöös osalemiseks. Euroopa Parlament andis oma nõusoleku 15. veebruaril. Nõukogu otsus tõhustatud koostöö lubamise kohta on kavas vastu võtta 10. märtsil.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

1 :

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt kolmandate riikide vahel sõlmitav rahvusvaheline kokkulepe.

2 :

Euroopa patentide väljaandmise konventsioon (Euroopa patendikonventsioon), allkirjastatud 5. oktoobril 1973.

3 :

Vt asjakohane pressiteade IP/09/1880


Side Bar