Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

Bruxelles, den 8. marts 2011

Patentdomstolen: Kommissionen glæder sig over Domstolens udtalelse

Europa-Kommissionen glæder sig i dag over EU-Domstolens udtalelse om, hvorvidt den planlagte aftale om Patentdomstolen for Europa og EU er forenelig med EU-traktaterne. Nu hvor udtalelsen foreligger, vil Kommissionen analysere den grundigt for at finde frem til de rette løsninger.

Udtalelsen burde ikke få nogen virkning for den afgørelse, som medlemsstaterne forventes at træffe den 10. marts i Rådet (konkurrenceevne) efter Europa-Parlamentets godkendelse af et forstærket samarbejde med hensyn til en fælles patentbeskyttelse. Oprettelsen af en fælles patentbeskyttelse er juridisk adskilt fra oprettelsen af Den Europæiske Patentdomstol. Det er vigtigt at fastholde fremdriften i årtiers diskussioner om EU-patenter og nå frem til en hurtig og vellykket løsning gennem et forstærket samarbejde.

Kommissionen vil samtidig arbejde lige så hurtigt for at finde en passende løsning på ordningen for patentsager i fortsættelse af Domstolens udtalelse.

EU-Domstolen blev bedt om at afgive udtalelse i juni 2009. Den fandt, at den påtænkte aftale om Den Europæiske Patentdomstol i sin nuværende udformning er uforenelig med EU-traktaterne.

Kommissionen vil gennemgå Domstolens betænkeligheder meget nøje og vil arbejde med Rådets formandskab og medlemsstaterne for så hurtigt som muligt at finde de bedste løsninger i patentordningens og dens brugeres interesse.

Aftalen om Den Europæiske Patentdomstol og oprettelsen af den fælles patentbeskyttelse gennem forstærket samarbejde er to helt adskilte projekter. Der er ikke noget juridisk i vejen for, at medlemsstaterne vedtager afgørelsen om at godkende et forstærket samarbejde med hensyn til oprettelse af en fælles patentbeskyttelse den 10. marts som planlagt. Nu hvor udtalelsen foreligger, kan det sideløbende arbejde med patentretssager genoptages med samme fremdrift som arbejdet med selve det europæiske patent.

Den påtænkte oprettelse af Den Europæiske Patentdomstol

Formålet med den påtænkte aftale, som den blev forelagt for EU-Domstolen, er at oprette en fælles ordning for patentsager for at mindske omkostningerne og de indviklede omstændigheder som følge af parallelle sagsanlæg i adskillige medlemsstater og forbedre retssikkerheden ved at undgå modstridende retsafgørelser. Den Europæiske Patentdomstol vil i henhold til aftaleudkastet bestå af en førsteinstansret (med en central afdeling og lokale og regionale afdelinger i de forskellige medlemsstater) og en appeldomstol. Den vil få enekompetence med hensyn til sager vedrørende europæiske patenter, der er meddelt af EPO, og med hensyn til den fælles patentbeskyttelse. Den Europæiske Patentdomstol vil være forpligtet til at anmode EU-Domstolen om en præjudiciel afgørelse i tvivlstilfælde om fortolkningen af EU-retten.

Den Europæiske Patentdomstol vil blive oprettet ved hjælp af en "blandet aftale"1 mellem EU, EU-medlemsstaterne og tredjelande, der er kontraherende parter i den europæiske patentkonvention2.

Baggrund

Aftaleudkastet om Patentdomstolen for Europa og EU blev udarbejdet i Rådet i fortsættelse af patentreformdebatten i 2007. I marts 2009 vedtog Kommissionen en henstilling til Rådet om at bemyndige Kommissionen til at indlede forhandlingerne om aftaleudkastet med ikke-EU-lande.

I juni 2009 bad Rådet EU-Domstolen om at afgøre, om aftaleudkastet var foreneligt med EU-traktaterne.

I december 2009 vedtog Rådet enstemmigt konklusionerne om et forbedret patentsystem i Europa, der ligeledes omfattede de væsentligste elementer for Den Europæiske Patentdomstol3.

Forhandlingerne om oprettelsen af EU-patentet strandede ved udgangen af 2010, fordi medlemsstaterne ikke kunne blive enstemmigt enige om sprogordningen. På basis af en anmodning fra 12 medlemsstater forelagde Kommissionen den 14. december 2010 under Michel Barniers ansvarsområde et forslag om godkendelse af et forstærket samarbejde med henblik på at oprette en fælles patentbeskyttelse. Hidtil har 25 medlemsstater anmodet om at deltage i det forstærkede samarbejde. Europa-Parlamentet godkendte forslaget den 15. februar. Rådet forventes at godkende det forstærkede samarbejde den 10. marts.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

1 :

En international aftale, der indgås af Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og af tredjelande på den anden side.

2 :

Konvention om meddelelse af europæiske patenter (den europæiske patentkonvention) af 5. oktober 1973.

3 :

Jf. dermed forbundne pressemeddelelser IP/09/1880


Side Bar