Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

V Bruselu dne 8. března 2011

Patentový soud: Komise vítá vydání posudku Soudního dvora

Evropská komise vítá posudek, který dnes vydal Soudní dvůr Evropské Unie ohledně slučitelnosti zamýšlené dohody o Soudu pro evropský patent a patent EU se Smlouvami EU. Komise nyní podrobí vydaný posudek důkladné analýze, aby mohla nalézt vhodná řešení.

Posudek by neměl mít žádný vliv na rozhodnutí, které mají přijmout členské státy 10. března na zasedání Rady pro konkurenceschopnost v návaznosti na souhlas, jímž Evropský parlament schválil přechod k posílené spolupráci v oblasti jednotné patentové ochrany. Vytvoření jednotné patentové ochrany je po právní stránce něco jiného než vytvoření Evropského patentového soudu. Je třeba využít mocného podnětu celých desetiletí diskusí o patentu EU a v rámci posílené spolupráce dovést celý proces k rychlému a zdárnému řešení.

Komise bude stejně usilovně hledat rychlý a vhodný způsob, jak na základě posudku Soudního dvora dosáhnout pokroku, pokud jde o systém řešení patentových sporů.

Soudní dvůr EU byl o vydání posudku požádán v červnu 2009. V posudku se uvádí, že zamýšlená dohoda o Evropském patentovém soudu ve své současné podobě je neslučitelná se Smlouvami EU.

Komise bude velmi podrobně zkoumat obavy, které Soudní dvůr vznesl, a v zájmu patentového systému a jeho uživatelů se ve spolupráci s předsednictvím Rady a s členskými státy bude snažit co nejrychleji nalézt nejlepší možná řešení.

Dohoda o Evropském patentovém soudu a vytvoření jednotné patentové ochrany v rámci posílené spolupráce jsou dva odlišné projekty. Z právního hlediska neexistuje žádný důvod, proč by členské státy neměly 10. března podle plánu přijmout rozhodnutí, jímž schválí posílení spolupráce v zájmu vytvoření jednotné patentové ochrany. Poté, co byl vydán posudek, bude se stejným nasazením, s jakým probíhá práce na evropském patentu samém, současně obnovena práce na řešení patentových sporů

Zamýšlené vytvoření Evropského patentového soudu

Cílem zamýšlené dohody, jak byla předložena Soudnímu dvoru EU, je vytvořit jednotný systém řešení patentových sporů umožňující snížit současné náklady a zjednodušit složité postupy, jež jsou důsledkem souběžně existujících způsobů řešení sporů v několika členských státech, a zajistit právní jistotu, neboť již nebude možné vynášet protichůdné rozsudky. Evropský patentový soud by podle navrhované dohody sestával ze soudu prvního stupně (ten by zahrnoval ústřední senát a místní a regionální senáty v různých členských státech) a z odvolacího soudu. Do jeho výlučné působnosti by spadala řízení týkající se evropských patentů udělovaných Evropskou patentovou organizací (EPO) a jednotná patentová ochrana. V případě pochybností o výkladu práva EU by se Evropský patentový soud musel obrátit na Soudní dvůr EU s žádostí o vydání rozhodnutí o předběžné otázce.

Evropský patentový soud by byl vytvořen na základě „smíšené smlouvy“1 mezi EU, jejími členskými státy a třetími zeměmi, které jsou smluvními státy Evropské patentové úmluvy2.

Souvislosti

Navrhovaná dohoda o Soudu pro evropské patenty a patenty EU byla vypracována Radou poté, kdy byla v roce 2007 obnovena diskuse o patentové reformě. V březnu 2009 Komise přijala doporučení Radě, aby pověřila Komisi zahájením jednání o návrhu dohody se zeměmi, které nejsou členskými státy EU.

V červnu 2009 Rada předložila Soudnímu dvoru EU žádost o posouzení slučitelnosti navrhované dohody se Smlouvami EU.

V listopadu 2009 Rada jednomyslně přijala závěry o zlepšení patentového systému v Evropě, které se rovněž týkaly hlavních prvků návrhu na vytvoření Evropského patentového soudu3.

Jednání o vytvoření patentu EU skončila na konci roku 2010 neúspěchem, protože členským státům se nepodařilo dospět k jednomyslné dohodě o systému používaných jazyků. Dne 14. prosince 2010 Komise na základě žádostí dvanácti členských států a z pověření komisaře Barniera předložila návrh na schválení posílené spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany. Zatím o účast v systému posílené spolupráce požádalo 25 členských států. Evropský parlament vydal souhlas dne 15. února. Rozhodnutí Rady, jímž Rada povolí posílenou spolupráci, se očekává 10. března.

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

1 :

Mezinárodní dohoda, která má být uzavřena mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a třetími zeměmi na straně druhé.

2 :

Úmluva o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) ze dne 5. října 1973.

3 :

Viz příslušná tisková zpráva na adrese IP/09/1880


Side Bar