Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/269

Брюксел, 8 март 2011 г.

Патентен съд: Комисията приветства произнесеното от Съда на Европейския съюз становище

Европейската комисия приветства произнесеното днес становище на Съда на Европейския съюз (СЕС) относно съвместимостта на предвижданото споразумение относно Съда за европейски патенти и патенти на ЕС с Договорите за Европейския съюз. След произнасянето на становището предстои Комисията да го анализира много внимателно, за да открие подходящите решения.

Становището не би трябвало да повлияе на решението, което държавите-членки трябва да вземат на 10 март в рамките на Съвета по въпросите на конкуренцията след съгласието на Европейския парламент, с което бе разрешено пристъпването към засилено сътрудничество в областта на единната патентна защита. Създаването на такава защита се разграничава правно от създаването на Европейски патентен съд. Важно е да не се изгуби инерцията от провежданите в продължение на десетилетия дискусии по патента на ЕС и да се намери бързо и успешно решение посредством засилено сътрудничество.

Успоредно с това, след като Съдът се произнесе, Комисията ще потърси също толкова незабавно подходящ начин за развиване на Системата за патентно съдопроизводство.

През юни 2009 г. към СЕС беше отправена молба да се произнесе. В становището се констатира, че предвижданото споразумение относно Европейския патентен съд в сегашния си вид е несъвместимо с Договорите за ЕС.

Комисията ще анализира много задълбочено опасенията, повдигнати от СЕС и ще работи съвместно с Председателството на Съвета и държавите-членки, за да открие възможно най-бързо оптималните решения в интерес на патентната система и нейните потребители.

Споразумението относно Европейския патентен съд и създаването на единна патентна защита посредством засилено сътрудничество са два отделни проекта. За държавите-членки не съществува правна пречка да приемат на 10 март, както е запланувано, решението, което разрешава чрез засилено сътрудничество да се създаде единна патентна защита. След като становището е вече налице, успоредната работа по патентното съдопроизводство може да се възобнови със същите темпове, както и работата по самия европейски патент.

Плановете за създаване на Европейски патентен съд

Целта на предвижданото споразумение — във вида му, предаден на СЕС — е да се учреди унифицирана Система за патентно съдопроизводство с оглед да се намалят настоящите разходи и сложност вследствие паралелното съдопроизводство в няколко държави-членки и да се осигури правна сигурност чрез избягване на противоречащи си съдебни решения. Европейският патентен съд, както се предвижда в проектоспоразумението, би се състоял от Първоинстанционен съд (с едно централно отделение и местни и регионални отделения в различните държави-членки) и от Апелативен съд. Той ще разполага с изключителни правомощия при производства по европейските патенти, издавани от Европейската патентна организация, и по единната патентна защита. Европейският патентен съд ще бъде задължен да отправя преюдициални запитвания до СЕС в случай на съмнения относно тълкуванията на правото на ЕС.

Европейският патентен съд ще се учреди посредством „смесено споразумение“1 между ЕС, държавите-членки на ЕС и трети държави, които са Договарящи държави по Европейската патентна конвенция2.

История на досието

Проектоспоразумението относно Съда за европейски патенти и патенти на ЕС бе разработено в Съвета след повторното стартиране през 2007 г. на дебатите за реформа в патентите. През март 2009 г. Комисията прие препоръка към Съвета да я упълномощи да започне преговори по проектоспоразумението с държавите, които не са членки на ЕС.

През юни 2009 г. Комисията поиска от СЕС да се произнесе относно съвместимостта на проектоспоразумението с Договорите за ЕС.

През декември 2009 г. Съветът единодушно прие заключенията относно усъвършенстване на патентната система в Европа, които съдържаха и важни елементи относно Европейския патентен съд3.

Преговорите относно създаването на патент на ЕС не се увенчаха с успех в края на 2010 г., тъй като държавите-членки не достигнаха до единодушно споразумение относно приложимия езиков режим. На 14 декември 2010 г. по искане на 12 държави-членки Комисията, от името на комисар Барние, представи предложение да се разреши засиленото сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита. До момента 25 държави-членки са поискали да участват в засиленото сътрудничество. Европейският парламент даде съгласието си на 15 февруари. Решението на Съвета за разрешаване на засиленото сътрудничество се предвижда за 10 март.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

1 :

Международно споразумение, което се сключва между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и трети държави, от друга.

2 :

Конвенция за издаване на европейски патенти (Европейска патентна конвенция) от 5 октомври 1973 г.

3 :

Вж. съответното съобщение за медиите: IP/09/1880


Side Bar