Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

Bryssel den 8 mars 2011

EU-kommissionen lanserar ambitiöst partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet

EU-kommissionen och EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiken lade i dag fram ett meddelande om ett partnerskap för demokrati och delat välstånd med södra Medelhavsområdet. Meddelandet innehåller en strategi för hur EU kan stödja de betydelsefulla förändringarna i vårt södra grannskap och utgör ett underlag för Europeiska rådets extra möte den 11 mars.

Enligt kommissionens ordförande José Manuel Barroso ger de omvälvande förändringar som äger rum i södra Medelhavsområdet hopp om ökad frihet och demokrati och ett bättre liv för befolkningen i regionen. ”Det är vårt ansvar att stödja dessa förändringar. Europeiska unionen är fast besluten att förbättra kvaliteten i förbindelserna med grannländer som har viljan och förmågan att slå in på en väg av politiska och ekonomiska reformer. Rädsla för vad morgondagen kan föra med sig ska inte hindra oss från att stödja de förändringar som äger rum i dag. Vi får inte försitta detta tillfälle att göra historia.”

”Europeiska unionen har den erfarenhet och de verktyg som behövs för att hjälpa länderna i regionen att göra framsteg på vägen mot djupgående demokrati”, sade Catherine Ashton. ”I dag har vi enats om ett övergripande förslag med praktiska åtgärder för att stödja och förstärka denna övergångsprocess. Jag ser fram emot att EU:s ledare godkänner dessa åtgärder vid toppmötet på fredag. EU bör inte påtvinga länderna några lösningar, utan de revolutioner som nu utspelar sig tillhör människorna i regionen. Det är de som ska avgöra hur de vill styras och vilket slags bistånd de behöver. EU är berett att ge allt det stöd det förmår.”

Partnerskapet för demokrati och välstånd bör bygga på följande tre delar: i) målinriktat stöd till demokratisk omvandling och uppbyggnad av institutioner, med särskilt fokus på mänskliga rättigheter, konstitutionella reformer och reformer av rättsväsendet samt bekämpning av korruption, ii) ett nära partnerskap med folket, med tonvikt på stöd till det civila samhället och förbättrade möjligheter till mellanfolkliga kontakter, särskilt för ungdomar, iii) en satsning på stärkt ekonomisk tillväxt, utveckling och skapande av arbetstillfällen, bland annat genom stöd till små och medelstora företag. I detta sammanhang kommer kommissionen att omfokusera sina biståndsprogram, som för närvarande inbegriper bidrag till våra grannländer i söder till ett belopp av 4 miljarder euro för perioden 2011–2013.

Bakgrund

Det viktigaste för EU har naturligtvis varit att ta itu med de omedelbara frågor som uppkommit i länderna i vårt södra grannskap, bland annat det mänskliga lidandet och utmaningarna när det gäller migration. Kommissionen har redan ställt 30 miljarder euro till förfogande för att tillgodose de mest brådskande humanitära behoven för människor på flykt. Kommissionen har också mobiliserat sina instrument för att stödja Italien, och vid behov även andra EU-länder, om det skulle uppstå en stor flyktingström. Denna insats omfattar operativa åtgärder, t.ex. den gemensamma Frontexoperationen Hermes 2011 och, vid behov, ekonomiskt bistånd. I Tunisien har ett ytterligare biståndspaket på 17 miljoner euro avsatts för omedelbart stöd till den demokratiska omvandlingen och stöd till fattiga områden. Nu är tiden inne att besluta vilka verktyg vi ska använda för att uppnå våra långsiktiga mål: demokrati, rättsstatsprincipen och inkluderande tillväxt.

När man upprättar och genomför detta partnerskap föreslår kommissionen att man följer en klart incitamentsbaserad ansats med differentiering mellan länderna och ett större utbyte för de partnerländer som gör mer. De länder som går längre och snabbare fram med politiska och ekonomiska reformer bör kunna räkna med ett mer omfattande stöd från EU.

Närmare upplysningar:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm


Side Bar