Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

Bruksela, dnia 8 marca 2011 r.

Komisja Europejska nawiązuje ambitne Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa ogłosili komunikat w sprawie Partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z południowym regionem Morza Śródziemnego. W strategii tej, która będzie przedmiotem posiedzenia nadzwyczajnej Rady Europejskiej w dniu 11 marca, określono, jakie działania może podjąć Unia Europejska, aby wesprzeć przełomowe zmiany zachodzące w krajach sąsiadujących z nami od południa.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso powiedział: „Historyczne zmiany następujące w południowym regionie Morza Śródziemnego niosą ze sobą nadzieję na zwiększenie swobód, demokrację oraz poprawę warunków życia mieszkańców tego terytorium. Naszym obowiązkiem jest podjęcie działań i wsparcie tych przemian. Unia Europejska jest zdecydowana na poczynienie znaczącego kroku naprzód w stosunkach z krajami sąsiadującymi, które pragną i są w stanie rozpocząć proces reform politycznych i gospodarczych. Obawy przed niepewnym jutrem nie mogą powstrzymywać nas od wspierania zachodzących obecnie zmian. Jest to historyczne wydarzenie, którego nie wolno nam przeoczyć”.

„Unia Europejska posiada odpowiednie doświadczenie i dysponuje instrumentami, które mogą wesprzeć państwa tego regionu w ich drodze do wprowadzenia pełnej demokracji,” stwierdziła Catherine Ashton. „W dniu dzisiejszym ustaliliśmy pełen zakres praktycznych środków, których celem będzie ułatwienie i wzmocnienie procesu tych przemian. Mam nadzieję, że na piątkowym spotkaniu na szczycie przywódcy UE wyrażą swoje poparcie dla tych środków. UE nie będzie się starała narzucać żadnych rozwiązań, ponieważ te przemiany należą do mieszkańców regionu. To oni sami powinni zadecydować, jaki system rządów im odpowiada oraz jakiej pomocy potrzebują. Europa jest gotowa na udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia.”

Partnerstwo na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu powinno się opierać na trzech głównych filarach: i) ukierunkowanym wsparciu przemian demokratycznych oraz tworzenia instytucji, skupionym przede wszystkim na prawach człowieka, reformach konstytucyjnych i sądownictwa oraz zwalczaniu korupcji; ii) bliskiej współpracy z mieszkańcami, ze szczególnym naciskiem na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz poszerzenie kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza wśród młodzieży; iii) przyspieszeniu tempa wzrostu gospodarczego, rozwoju oraz tworzenia miejsc pracy, głównie poprzez wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. W tym kontekście Komisja dokona przesunięć w głównych programach pomocy, w których na okres 2011-2013 dla naszych południowych sąsiadów przewidziano dotacje w wysokości 4 mld euro.

Kontekst

Pierwszym wyzwaniem dla Unii była naturalnie reakcja na nagłe wydarzenia w państwach sąsiadujących z nami od południa, w szczególności na trudną sytuację humanitarną oraz problemy związane z migracją ludności. Komisja udostępniła już 30 mln euro na zaspokojenie najbardziej pilnych humanitarnych potrzeb przesiedleńców. Ponadto Komisja uruchomiła odpowiednie instrumenty, aby w wypadku ewentualnego masowego napływu migrantów zapewnić wsparcie Włochom, a w razie potrzeby również innym państwom członkowskim. Obejmują one między innymi środki operacyjne takie jak wspólna operacja Frontexu pod nazwą HERMES 2011 oraz, w razie potrzeby, pomoc finansową. UE przygotowała również dodatkowy pakiet pomocy w wysokości 17 mln euro, przeznaczony na natychmiastowe wsparcie przemian demokratycznych w Tunezji oraz pomoc dla obszarów ubogich w tym państwie. Obecnie nadszedł czas na przedstawienie instrumentów, dzięki którym osiągniemy nasze długoterminowe cele obejmujące demokrację, praworządność oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.

W procesie tworzenia i wdrażania partnerstwa Komisja proponuje, aby zastosować podejście wyraźnie oparte na środkach zachęcających, przydzielanych państwom w zależności od dokonanych przez nie postępów. Nasi partnerzy, którzy szybciej wdrożą reformy polityczne i gospodarcze, powinni mieć możliwość otrzymania większego wsparcia ze strony UE.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm


Side Bar