Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

Brussel, 8 maart 2011

EU-Commissie lanceert ambitieus partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart voor het zuidelijke Middellandse Zeegebied

De Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid hebben vandaag een mededeling gepresenteerd over een partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart met het zuidelijke Middellandse Zeegebied. In deze strategie, die als bijdrage geldt voor de buitengewone Europese Raad op 11 maart, wordt gespecificeerd wat Europa kan doen om de ingrijpende omwentelingen bij onze zuidelijke buurlanden te steunen.

Voorzitter Barroso van de Commissie verklaarde: "De historische veranderingen die zich voordoen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied bieden het perspectief van meer vrijheid, democratie en betere levensvoorwaarden voor de mensen in de regio. Het is onze verantwoordelijkheid het initiatief te nemen en deze transformatie te steunen. De Europese Unie is vastbesloten in haar betrekkingen met de buurlanden een kwalitatieve stap vooruit te zetten, voor zover deze bereid en in staat zijn om politieke en economische hervormingen aan te vatten. Geen angst voor de toekomst mag ons ervan weerhouden de veranderingen van vandaag te steunen. Dit is een historische kans die wij niet mogen laten voorbijgaan."

"De Europese Unie beschikt over de ervaring en de middelen om de landen in de regio te helpen op hun weg naar de echte democratie," aldus Catherine Ashton. "Vandaag zijn wij een omvattend pakket van praktische maatregelen overeengekomen om dit overgangsproces te ondersteunen en te stutten. Ik verheug mij al op de goedkeuring van deze maatregelen door de EU-leiders op de top van vrijdag aanstaande. Het is niet de taak van de EU oplossingen op te dringen: deze revoluties behoren de volkeren van de regio toe. De bevolking zelf moet beslissen hoe zij bestuurd wil worden en welke hulp zij nodig heeft. Europa staat klaar om alle mogelijke hulp te verlenen."

Het partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart moet rusten op drie pijlers: i) gerichte steun voor democratische omvorming en staatsopbouw, met bijzondere aandacht voor de mensenrechten, constitutionele hervormingen, hervormingen van het rechtsstelsel en de strijd tegen corruptie; ii) een sterk partnerschap met de bevolking, met speciale aandacht voor steun aan de maatschappelijke organisaties en betere kansen voor contacten van persoon tot persoon, met name voor jongeren; iii) steun aan de economische groei, ontwikkeling en werkgelegenheid, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen. In dit verband zal de Commissie haar substantiële steunprogramma's herzien, waarmee momenteel voor 4 miljard euro aan subsidies beschikbaar wordt gesteld aan onze zuidelijke buurlanden voor de periode 2011-2013.

Achtergrond

De allereerste zorg van de Unie is uiteraard geweest een antwoord te bieden op de onmiddellijke problemen bij onze zuidelijke buurlanden, met name het menselijke leed en de problemen met vluchtelingen. De Commissie heeft reeds 30 miljoen euro beschikbaar gesteld om de meest dringende humanitaire noden van de ontheemden te lenigen. Voorts heeft de Commissie de instrumenten geactiveerd voor steun aan Italië, en andere lidstaten indien nodig, voor het geval een massieve toevloed van migranten zou plaatsvinden. Deze respons omvat een aantal operationele maatregelen, zoals de gezamenlijke operatie van Frontex HERMES 2011 en, zo nodig, financiële steun. Voor Tunesië werd 17 miljoen euro extra vrijgemaakt voor onmiddellijke bijstand voor de democratische overgang en verarmde gebieden. Het ogenblik is nu gekomen om de middelen in te zetten om onze doelstellingen op de lange termijn te bereiken: democratie, rechtsstaat en inclusieve groei.

Bij het opzetten en uitvoeren van dit partnerschap stelt de Commissie een duidelijk op stimulansen gebaseerde en per land gedifferentieerde aanpak voor (“meer voor meer”): partners die sneller vooruitgang boeken met de politieke en economische hervormingen, moeten op meer steun van de EU kunnen rekenen.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm


Side Bar