Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

Brüssel, 8. märts 2011

Euroopa Komisjon algatab Vahemere piirkonna riikidega partnerluse demokraatia ja ühise heaolu nimel

Euroopa Komisjon ning Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja esitlesid täna teatist, mis käsitleb partnerlust Vahemere piirkonna riikidega demokraatia ja ühise heaolu nimel. Teatises antakse ülevaade sellest, mida Euroopa saab teha, et toetada lõunanaabreid märkimisväärsete muudatuste elluviimisel, ja see on koostatud 11. märtsil toimuva Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise jaoks.

Komisjoni presidendi Barroso sõnul kannavad Vahemere lõunapiirkonnas toimuvad ajaloolised muutused lootust, et piirkond muutub vabamaks ja demokraatlikumaks ning sealsete inimeste elu paremaks. „Meie ülesanne on neid muutusi toetada. Euroopa Liit kavatseb olulisel määral parandada suhteid naabritega, kes soovivad ja suudavad ellu viia poliitilisi ja majandusreforme. Hirm tundmatu tuleviku ees ei tohi meid takistada toetamast oleviku muudatusi. Praegu on meil võimalus muuta ajalugu ja seda ei tohi käest lasta,” ütles Barroso.

Catherine Ashtoni väitel on Euroopa Liidul nii kogemused kui ka vahendid, et aidata piirkonna riike, kes liiguvad demokraatia suunas. „Täna leppisime kokku laiaulatuslikus abipaketis, mis sisaldab praktilisi meetmeid nimetatud üleminekuprotsessi toetuseks. Loodan väga, et reedel toimuval Euroopa Liidu liidrite tippkohtumisel kiidetakse need meetmed heaks. ELi ülesanne ei ole peale suruda lahendusi, sest revolutsioon kuulub piirkonna inimestele. Just inimesed ise peavad otsustama, millist riigikorda nad tahavad ja millist abi vajavad. Euroopa on valmis pakkuma neile igakülgset abi,” sõnas Ashton.

Partnerlus demokraatia ja heaolu nimel peaks rajanema kolmel olulisel sambal: i) sihipärane abi demokraatlikele muudatustele ja institutsioonide ülesehitamisele, pöörates erilist tähelepanu inimõigustele, põhiseaduse ja kohtusüsteemi reformidele ning korruptsioonivastasele võitlusele; ii) tihe partnerlus inimestega, pannes erilist rõhku kodanikuühiskonna toetamisele ja pakkudes rohkem võimalusi inimestevahelisteks kontaktideks, eriti noortele; iii) majanduskasvu, arengu ja töökohtade loomise soodustamine, eelkõige toetades väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid. Sellega seoses kohandab komisjon abiprogramme, millega praegu on lõunanaabrite jaoks aastatel 2011–2013 ette nähtud 4 miljardi euro ulatuses toetusi.

Taustteave

Euroopa Liidu põhitähelepanu on loomulikult suunatud lõunanaabrite põletavaimate probleemide lahendamisele, eelkõige inimeste kannatuste leevendamisele ja rändeprobleemiga tegelemisele. Komisjon on juba eraldanud 30 miljonit eurot, et rahuldada ümberasustatute kõige pakilisemad humanitaarvajadused. Lisaks on komisjon võtnud kasutusele vahendeid, et toetada Itaaliat ja vajaduse korral teisi liikmesriike, juhul kui peaks toimuma massiline sisseränne. Nende vahendite hulka kuuluvad operatiivmeetmed, nagu Frontexi ühisoperatsioon HERMES 2011, ja vajaduse korral finantsabi. Tuneesia jaoks on ette nähtud 17 miljoni euro suurune täiendav ELi abipakett, et toetada üleminekut demokraatiale ja anda abi vaesunud piirkondadele. Just praegu on õige aeg määrata kindlaks vahendid, mis aitavad saavutada pikaajalisi eesmärke, milleks on demokraatia, õigusriik ja kaasav majanduskasv.

Komisjon teeb ettepaneku järgida partnerluse loomisel ja rakendamisel riigiti diferentseeritud stiimulipõhist metoodikat, mille puhul oleneks toetus tehtud edusammudest: partnerid, kes viivad poliitilisi ja majandusreforme ellu kiiremini, peaksid saama loota ka suuremale ELi toetusele.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm


Side Bar