Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/268

Bruxelles, den 8. marts 2011

Europa-Kommissionen iværksætter ambitiøst partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde

Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har i dag fremlagt en meddelelse om et partnerskab for demokrati og fælles velstand med det sydlige Middelhavsområde. Der er tale om en strategi for, hvad Europa kan gøre for at støtte de betydningsfulde forandringer, der finder sted i vore sydlige nabolande, og er et bidrag til Det Europæiske Råds ekstraordinære møde den 11. marts.

Kommissionens formand José manuel Barroso udtaler i den anledning: "De historiske forandringer, der finder sted i det sydlige Middelhavsområde, bringer håb om større frihed, demokrati og bedre levevilkår for regionens befolkninger. Vi skal kende vor besøgelsestid og støtte forandringerne. Den Europæiske Union er fast besluttet på at tage et kvantespring fremad i forholdet til de af dens naboer, der kan og vil slå ind på en politisk og økonomisk reformkurs. Frygten for, hvad morgendagen bringer af ukendt, skal ikke forhindre os i at støtte de forandringer, der sker i dag. Det er en historisk mulighed, vi ikke må forspilde."

"Den Europæiske Union har erfaringen og redskaberne til at bistå landene i regionen i overgangen til reelt demokrati", udtaler Catherine Ashton. "Vi er i dag blevet enige om en lang række praktiske foranstaltninger, der skal støtte denne omstillingsproces. Jeg ser frem til, at EU's ledere støtter foranstaltningerne ved fredagens topmøde. Det er ikke EU's rolle at pådutte nogen løsninger – revolutionerne i regionen er befolkningernes egne. De må selv vælge styreform og finde ud af, hvilken bistand de ønsker. Men Europa står parat til at yde enhver mulig bistand."

Partnerskab for demokrati og fælles velstand skal bygge på tre grundpiller: i) målrettet støtte til demokratiske forandringer og institutionsopbygning, med særlig fokus på menneskerettigheder, forfatningsreform, reform af retsvæsenet og korruptionsbekæmpelse, ii) et tæt partnerskab med befolkningerne, med særlig vægt på støtte til civilsamfundet og øgede muligheder for mellemfolkelige kontakter, ikke mindst mellem unge, og iii) fremme af økonomisk vækst, udvikling og jobskabelse, især gennem støtte til små og mellemstore virksomheder. I den sammenhæng vil Kommissionen omlægge de omfattende bistandsprogrammer, som i deres nuværende form stiller 4 mia. EUR til rådighed for vore sydlige naboer i perioden 2011-13.

Baggrund

I første omgang har det været vigtigt for EU at håndtere de umiddelbare problemer, som udviklingen i vore sydlige nabolande har skabt, særlig den menneskelige lidelse og flygtningestrømmene. Kommissionen har således allerede afsat 30 mio. EUR til at dække flygtningenes mest presserende humanitære behov. Kommissionen står desuden klar til at bistå Italien – og om nødvendigt andre medlemsstater – med de instrumenter, den råder over, i tilfælde af massiv indstrømning af migranter fra Nordafrika. En sådan indsats omfatter operationelle foranstaltninger såsom den fælles operation under Frontex, HERMES 2011, og om nødvendigt økonomisk bistand. For Tunesiens vedkommende er en ekstra EU-hjælpepakke på 17 mio. EUR til øjeblikkelig støtte af overgangen til demokrati og til fattige områder under forberedelse. Tiden er moden til at fremlægge de forslag, som kan bringe os frem til vores langsigtede mål: demokrati, retssamfund og inklusiv vækst.

Med partnerskab for demokrati og fælles velstand foreslår Kommissionen en landevis differentieret strategi, der klart bygger på incitamenter og princippet om "jo mere reform, jo mere bistand". De partnere, der sætter reformtempoet op, kan regne med større bistand fra EU.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/03/20110308_speeches_1_en.htm.


Side Bar