Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/259

Bruxelles, den 7. marts 2011

Luftfarten inkluderes i EU's emissionshandelsordning: Kommissionen offentliggør tallene for de historiske luftfartsemissioner, som kvotetildelingen vil blive baseret på

Europa-Kommissionen har i dag taget et vigtigt skridt i retning af at inkludere luftfarten fuldt ud i EU's emissionshandelsordning (EU ETS) fra den 1. januar næste år, idet den har truffet afgørelse om de historiske luftfartsemissioner, som lægges til grund for beregningen af antallet af kvoter til luftfarten fra 2012.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, udtalte følgende: ”Emissionerne fra luftfarten vokser hurtigere end fra nogen anden sektor, og det vil de ifølge alle prognoser fortsætte med, hvis der ikke skrides ind. Der er derfor behov for håndfaste foranstaltninger. Med offentliggørelsen af de oplysninger, der ligger til grund for kvotetildelingen, forbereder vi os på at inkludere luftfarten fuldt ud i EU’s emissionshandelsordning.”

Afgørelsen om fastsættelse af de historiske luftfartsemissioner til 219,476,343 tons CO2 udgør gennemsnittet af de årlige emissioner i 2004, 2005 og 2006 fra alle flyvninger til og fra europæiske lufthavne, som vil blive inkluderet i EU’s emissionshandelsordning. Beregnet ud fra de gennemsnitlige luftfartsemissioner i 2004-2006 skal luftfarten således tildeles 212,892,052 tons CO2 i 20121 og 208,502,525 tons CO2 hvert år fra 20132.

Beregningen af de historiske luftfartsemissioner er baseret på data fra Eurocontrol (Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed) og flyselskabernes oplysninger om det faktiske brændstofforbrug. Der blev desuden foretaget yderligere beregninger for at indregne det brændstofforbrug, der er forbundet med anvendelsen af APU'er (Auxiliary Power Units - hjælpemotoranordninger).

Baggrund

Emissionerne fra luftfarten i EU er vokset hurtigt – faktisk er de fordoblet siden 1990. Det skønnes, at hver passager, der flyver fra Bruxelles til New York og tilbage på økonomiklasse, forårsager et CO2-udslip på ca. 800 kg.

EU har besluttet at indføre et loft over CO2-emissionerne fra flyvninger for at begrænse luftfartens indvirkning på klimaet. Fra begyndelsen af 2012 vil ca. 4 000 flyselskaber, som flyver til og fra EU, blive omfattet af EU’s emissionshandelsordning. Flyselskaberne vil ligesom industrianlæg modtage omsættelige kvoter, som dækker en vis mængde af CO2-emissionerne fra deres flyvninger på årsbasis. Luftfarten tegner sig for ca. 10 % af de drivhusgasemissioner, der indgår i EU’s handelsordning.

Inkludering af luftfarten i handelsordningen forventes ikke at få nogen særlig indvirkning på billetpriserne. Hvis flyselskaberne indregnede den fulde CO2-pris til de nuværende kulstofpriser i billetprisen, ville prisen på en returbillet på økonomiklasse fra Bruxelles til New York således kun stige med omkring 12 euro.

Senere i år vil Kommissionen i overensstemmelse med direktivet om oprettelse af EU's emissionshandelsordning3 formelt fastsætte det antal kvoter, der skal bortauktioneres, tildeles gratis til flyselskaber og tildeles en særlig reserve for nytilkomne selskaber. Ifølge direktivet skal medlemsstaterne bruge indtægterne fra bortauktionering af kvoter til afbødning af klimaændringer, også i transportsektoren, og til klimatilpasning.

Se MEMO/11/139 for nærmere oplysninger.

Den afgørelse, som Kommissionen har truffet i dag, kan læses på:

http://ec.europa.eu/clima/documentation/transport/aviation/index_en.htm

Der findes yderligere oplysninger om overvågning, rapportering og kontrol af emissioner og om, hvilke procedurer flyselskaberne og deres administrerende medlemsstater skal følge, på følgende adresser:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/monitoring_en.htm

og http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/operators_en.htm.

Der findes oplysninger om EU’s emissionshandelsordning på:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.

1 :

97 % af de historiske luftfartsemissioner.

2 :

95 % af de historiske luftfartsemissioner.

3 :

Direktiv 2003/87/EF som ændret ved direktiv 2008/101/EF og direktiv 2009/29/EF.


Side Bar