Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/255

Bryssel den 4 mars 2011

Den första Europadagen för lika lön sätter ljuset på fortsatta inkomstskillnader inom EU

Kvinnor i Europeiska unionen tjänar idag 17,5 % mindre än män i genomsnitt räknat över sin livstid. Denna föga uppmuntrande siffra kommer att tas upp som en punkt i morgon, då den första Europadagen för lika lön hålls. Datumet, den 5 mars, visar det extra antal dagar kvinnor i genomsnitt behöver arbeta under 2011 för att tjäna ihop samma belopp som män tjänade 2010. Europeiska kommissionen arbetar beslutsamt för att eliminera denna löneklyfta, och lade fram en genomgripande strategi för jämställdhet i september 2010 (se IP/10/1149 och MEMO/10/430). Årets Europadag för lika lön har till syfte att fästa uppmärksamheten på löneklyftan mellan kvinnor och män, och infaller några dagar före Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som är ansvarig för samarbetet i rättsliga frågor, gjorde följande uttalande:"97 miljoner kvinnor i Europa har arbetat från början av januari, men börjar få betalt först den här veckan. Europadagen för lika lön påminner oss om hur mycket arbete som fortfarande återstår för att få bort löneklyftan mellan kvinnor och män. Tillsammans med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter kommer vi att arbeta för att kraftigt minska löneklyftan i EU, så att det en dag inte längre behövs någon Europadag för lika lön för att markera inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män."

Lika lön för lika arbete är en grundläggande princip för EU, och fanns inskriven redan i Romfördraget år 1957. Men processen för att minska löneklyftan har gått långsamt. Storleken på löneskillnaden varierar mellan 5 % i Italien och 30 % i Estland enligt de senaste uppgifterna, som kommer från 2008. Problemet återspeglar komplicerande och bestående obalanser på arbetsmarknaderna.

För att minska löneklyftan mellan kvinnor och män kommer kommissionen att göra följande:

  • Främja arbetsplatsinitiativ för lika lön, t.ex. jämställdhetsmärkning, "stadgor" och priser, i linje med den nyligen genomförda EU-studien om andra initiativ än lagstiftning för att uppmuntra företag att främja jämställdhet på arbetsplatsen

  • Stödja utvecklingen av verktyg som hjälper arbetsgivare att komma tillrätta med omotiverade löneklyftor mellan kvinnor och män, t.ex. Logib, som används i Tyskland och Luxemburg och som underlättar för företag att upptäcka sådana löneklyftor inom sina organisationer.

  • Undersöka möjligheterna att förbättra insynen i lönesättningen, samt studera hur atypiska arbetsförhållanden som deltid och visstidsanställningar påverkar målet med lika lön.

  • Uppmuntra kvinnor att söka sig till mansdominerade yrken och tvärtom, och underlätta för såväl kvinnor som män att kombinera arbetsliv och privatliv.

Bakgrund

Det är tack vare EU-lagstiftning och nationell lagstiftning om lika lön som fallen av direkt diskriminering, där kvinnor och män utfört samma arbete men fått olika löner, har minskat. Men löneklyftan mellan kvinnor och män är ett mer vittgående problem än så: den är också ett tecken på en fortsatt diskriminering och ojämlikhet på arbetsmarknaden som helhet.

Löneklyftans inverkan på lönen under hela arbetslivet innebär att kvinnor också får lägre pension. Som ett resultat av detta löper äldre kvinnor större risk än män att drabbas av fattigdom. 22 % av kvinnorna över 65 år riskerar att bli fattiga, medan motsvarande andel för män är 16 %.

Åtgärder för att uppmärksamma problemet är avgörande för att informera arbetsgivare, anställda och övriga berörda parter om att löneklyftan fortfarande existerar och hur vi ska minska den. Därför fortsätter kommissionen en informationskampanj i hela EU med projekt i alla 27 medlemsstater. Ett verktyg för uträkning av löneklyftan mellan kvinnor och män finns tillgängligt online och gör det möjligt för arbetsgivare och anställda att göra sig en bild av löneklyftan.

Enligt en Eurobarometerundersökning om jämställdhet som gjordes förra året ansåg 62 % av européerna att jämställdheten fortfarande brister i många delar av samhället. 82 % av dem som svarade menade att löneskillnaderna mellan kvinnor och män borde åtgärdas så snart som möjligt, och 61 % ansåg att beslut på EU-nivå har en viktig roll att spela för att främja jämställdhet.

Den 1 mars träffade kommissionens vice ordförande Viviane Reding en grupp av verkställande direktörer och styrelseordförande i några av Europas största företag för att diskutera hur man kan öka antalet kvinnor i styrelserummen (se IP/11/242 och MEMO/11/124).

Mer information

  • Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=418

  • Kampanj för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=681

  • Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Bilaga


Side Bar