Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/255

Bruselj, 4. marca 2011

Prvi evropski dan enakega plačila razkriva dohodkovne razlike v EU

Ženske v Evropski uniji zaslužijo v povprečju 17,5 % manj kot moški. Ta surova številka bo poudarjena jutri ob praznovanju prvega dneva enakega plačila po vsej EU. Če bi ženske želele prejeti enako plačilo, kot so ga v letu 2010 prejeli moški, bi morale delati vse do 5. marca 2011, zato je bil izbran ravno ta datum. Evropska komisija je trdno odločena zmanjšati vrzel v plačilu med spoloma. Septembra 2010 je v ta namen objavila celovito strategijo za enakost spolov (glej IP/10/1149 in MEMO/10/430). Namen letošnjega dne enakega plačila je ljudi ozavestiti o razlikah v plačilu. 8. marca mu bo sledil mednarodni dan žena.

„97 milijonov žensk v Evropi je opravljalo delo že od 1. januarja, vendar bodo plačilo začele resnično prejemati šele od tega tedna,“ je dejala evropska komisarka za pravosodje in podpredsednica Komisije Viviane Reding. „Evropski dan enakega plačila je opomin na ogromno delo, ki ga je treba še opraviti, če želimo odpraviti vrzel v plačilu med spoloma. Skupaj z državami članicami in socialnimi partnerji si bomo prizadevali za občutno zmanjšanje razlike v plačilu med spoloma v EU, tako da nekoč ne bomo več potrebovali dneva enakega plačila, da bi označili razliko v prihodku med moškimi in ženskami.“

Enako plačilo za enako delo je eno temeljnih načel Evropske unije. Že leta 1957 je bilo vključeno v Rimsko pogodbo. Vendar pa so se razlike v plačilu med spoloma le počasi manjšale. Po zadnjih podatkih iz leta 2008 se razlike gibljejo od 5 % v Italiji do 30 % v Estoniji. To ponazarja kompleksne in trajne neenakosti na trgu dela.

Komisija bo za reševanje te problematike:

  • podpirala pobude za enako plačilo na delovnem mestu, kot so oznake, „listine“ in nagrade, kakršne so bile predlagane v nedavni študiji EU o nezakonodajnih pobudah za podjetja za uveljavljanje enakosti spolov na delovnem mestu,

  • podpirala razvoj orodij za delodajalce za odpravo neupravičenih razlik v plačilu med spoloma, kot na primer orodje Logib, ki se uporablja v Nemčiji in Luksemburgu ter omogoča podjetjem, da v svojih organizacijah odkrivajo razlike v plačilu med spoloma,

  • proučevala načine za povečanje preglednosti plačil in učinke netipičnih delovnih dogovorov, kot sta delo s krajšim delovnim časom in pogodbe za določen čas, na enakost plačil,

  • ženske in moške spodbujala k izbiri netradicionalnih poklicev ter lajšala ohranjanje ravnovesja med delovnimi in družinskimi obveznostmi za ženske in moške.

Ozadje

Po zaslugi evropske in nacionalne zakonodaje o enakem plačilu je število primerov neposredne diskriminacije – razlik v plačilu med moškimi in ženskami, ki opravljajo popolnoma enako delo – upadlo. Vendar je razlika v plačilu veliko več kot to. Odraža diskriminacijo in neenakost na celotnem trgu dela.

Zaradi učinka razlike v plačilu med spoloma na zaslužek v celotni življenjski dobi imajo ženske tudi nižje pokojnine. Zato je tudi verjetneje, da se bodo starejše ženske znašle pod pragom revščine: na meji revščine živi 22 % žensk, starih 65 let in več, v primerjavi s 16 % moških.

Ozaveščanje je bistveno za seznanjanje delodajalcev, zaposlenih in zainteresiranih strani s tem, zakaj razlika v plačilu med spoloma še vedno obstaja in kako jo lahko zmanjšamo. Komisija bo zato nadaljevala vseevropsko obveščevalno kampanjo z ukrepi v vseh 27 državah članicah EU. Spletno računalo za izračun razlike v plačilu med spoloma bo zaposlenim in delodajalcem omogočilo, da si lažje predstavljajo razliko v plačilu med spoloma.

V okviru raziskave Eurobarometra o enakosti spolov, ki je bila objavljena lani, je 62 % Evropejcev izrazilo mnenje, da je neenakost med spoloma še vedno prisotna na številnih družbenih področjih. po mnenju 82 % vprašanih je treba nujno odpraviti razlike v plačilu med spoloma, 61 % pa jih meni, da so odločitve na ravni EU pomembne pri spodbujanju enakosti spolov.

Podpredsednica Komisije Viviane Reding se je 1. marca sestala s člani in predsedniki uprav nekaterih vodilnih evropskih podjetij, da bi razpravljali o možnostih povečanja števila žensk v upravah podjetij (glej IP/11/242 in MEMO/11/124).

Več informacij

  • Enakost spolov v EU:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418,

  • Kampanja o razliki v plačilu med ženskami in moškimi:

http://ec.europa.eu/equalpay,

  • Spletna stran podpredsednice Evropske komisije ter komisarke za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

Priloga


Side Bar