Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/255

V Bruseli 4. marca 2011

Prvý Európsky deň rovnosti odmeňovania upozorňuje na rozdiely v príjmoch v EÚ

Ženy v Európskej únii zarobia v priebehu svojho života v priemere o 17,5 % menej ako muži. Na tento zarážajúci údaj bude poukazovať zajtrajší prvý Európsky deň rovnosti odmeňovania. Tento deň – 5. marec – označuje počet dní v roku 2011, ktoré musia ženy navyše odpracovať, aby zarobili rovnakú sumu ako muži v roku 2010. Európska komisia je odhodlaná skončiť s rozdielmi v odmeňovaní žien a mužov a v septembri 2010 uverejnila celkovú stratégiu pre rodovú rovnosť (pozri IP/10/1149 a MEMO/10/430). Tohoročný Deň rovnosti odmeňovania, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o rozdieloch v odmeňovaní, predchádza Medzinárodnému dňu žien (8. marec).

„97 miliónov žien v Európe pracuje od 1. januára, ale v skutočnosti sa im za prácu platí až od tohto týždňa,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre spravodlivosť V. Redingová. Európsky deň rovnosti odmeňovania nám pripomína, koľko je ešte potrebné urobiť, aby sa rozdiely v odmeňovaní žien a mužov odstránili. Spolu s členskými štátmi a sociálnymi partnermi sa budeme usilovať o výrazné zníženie týchto rozdielov v EÚ, aby v budúcnosti Deň rovnosti odmeňovania poukazujúci na rozdiely v odmeňovaní žien a mužov nebol už viac potrebný.“

Rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu je jednou zo základných zásad Európskej únie. Bola zakotvená už v Rímskej zmluve v roku 1957. Pokrok v znižovaní rozdielov v odmeňovaní žien a mužov je však veľmi pomalý: podľa posledných údajov z roku 2008 sa tento rozdiel pohybuje v rozpätí od 5 % v Taliansku až po 30 % v Estónsku. To odráža komplexné a pretrvávajúce nerovnosti na trhu práce.

S cieľom odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov Komisia bude:

  • podporovať iniciatívy za rovnaké odmeňovanie na pracovisku, ako sú certifikáty rovnosti, „charty“ a ocenenia, napríklad také, aké boli identifikované v nedávnej štúdii EÚ týkajúcej sa nelegislatívnych iniciatív pre podniky na podporu rodovej rovnosti na pracovisku,

  • podporovať vývoj nástrojov pre zamestnávateľov na nápravu neodôvodnených rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, ako je nástroj Logib, ktorý sa používa v Nemecku a Luxembursku a ktorý umožňuje podnikom identifikovať rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v rámci ich organizácií,

  • skúmať možné spôsoby ako zlepšiť transparentnosť odmeňovania, ako aj vplyv, ktorý majú netypické pracovné dohody ako je práca na čiastočný úväzok a zmluvy na dobu určitú, na rovnaké odmeňovanie,

  • podporovať ženy a mužov pri výbere netradičných profesií a uľahčovať ženám a mužom dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Kontext

Vďaka právnym predpisom EÚ a vnútroštátnym právnym predpisom o rovnakom odmeňovaní sa počet prípadov priamej diskriminácie – rozdielov v odmeňovaní mužov a žien vykonávajúcich tú istú prácu – znížil. Rozdiel v odmeňovaní má však ďaleko väčší dosah: odráža pretrvávajúcu diskrimináciu a celkovú nerovnosť na trhu práce.

Dosah rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na výšku celoživotného zárobku spôsobuje, že ženy majú aj nižšie dôchodky. V dôsledku toho je u žien pravdepodobnejšie, že budú v staršom veku čeliť chudobe: 22 % žien vo veku 65 rokov hrozí chudoba, v porovnaní so 16% mužov.

Činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia majú veľký význam pri informovaní zamestnávateľov, zamestnancov a zainteresovaných strán o tom, prečo ešte stále existujú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a akým spôsobom ich možno znížiť. Komisia preto pokračuje v informačnej kampani v rámci celej EÚ, ktorá zahŕňa akcie v 27 členských štátoch Európskej únie. Elektronická kalkulačka na výpočet rozdielov v odmeňovaní medzi ženami a mužmi umožňuje zamestnancom a zamestnávateľom získať obraz o týchto rozdieloch.

Podľa prieskumu Eurobarometer zameraného na rodovú rovnosť, ktorý bol uverejnený minulý rok, sa 62 % európskych občanov domnieva, že v mnohých oblastiach spoločnosti stále pretrváva rodová nerovnosť. 82 % opýtaných uviedlo, že rozdiely v odmeňovaní žien a mužov by sa mali urýchlene riešiť a 61 % sa domnieva, že rozhodovanie na úrovni EÚ zohráva dôležitú úlohu pri presadzovaní rodovej rovnosti.

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová sa 1. marca stretla s výkonnými riaditeľmi a predsedami predstavenstiev niektorých popredných európskych firiem, aby s nimi prediskutovala, ako zvýšiť zastúpenie žien v predstavenstvách (pozri IP/11/242MEMO/11/124).

Ďalšie informácie

  • Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

  • Kampaň za odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov:

http://ec.europa.eu/equalpay

  • Internetová stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky a členky Komisie pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Príloha


Side Bar