Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/255

Bruksela, dnia 4 marca 2011 r.

W pierwszym europejskim Dniu Równości Wynagrodzeń nasza uwaga kieruje się na różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn w UE

Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają przez całe życie średnio o 17,5% mniej niż mężczyźni. Ta uderzająca różnica w wynagrodzeniach zostanie naświetlona jutro, w pierwszym Dniu Równości Wynagrodzeń obchodzonym w całej Europie. Jako datę wybrano dzień 5 marca, bo właśnie do tego dnia kobiety muszą pracować w 2011 r., aby ich zarobki zrównały się z kwotą zarobków mężczyzn w 2010 r. Komisja Europejska dokłada wszelkich starań, aby zlikwidować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. W tym celu, we wrześniu 2010 r., opublikowała kompleksową strategię na rzecz równości płci (zob. IP/10/1149 i MEMO/10/430). Tegoroczny Dzień Równości Wynagrodzeń, który ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o różnicy w wynagrodzeniach, poprzedza obchodzony 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet.

97 milionów kobiet w Europie pracuje od 1 stycznia, ale dopiero od tego tygodnia będą one otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. „Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń przypomina nam, jak wiele jeszcze należy zrobić, aby zlikwidować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. We współpracy z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi będziemy podejmować wysiłki na rzecz istotnego zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE, aby w przyszłości nie było konieczne organizowanie Dnia Równości Wynagrodzeń w celu podkreślania rozbieżności w zarobkach kobiet i mężczyzn”.

Równa płaca za równą pracę to jedna z fundamentalnych zasad Unii Europejskiej. Zapisano ją już w traktacie rzymskim w 1957 r. Jednak postęp w zmniejszaniu różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn następuje powoli: według najnowszych danych za 2008 r. różnica ta waha się od 5% we Włoszech do 30% w Estonii. Liczby te są odzwierciedleniem złożonego i cały czas utrzymującego się braku równości na rynku pracy.

W celu zlikwidowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn Komisja zamierza:

  • wspierać inicjatywy na rzecz promowania równości wynagrodzeń w miejscu pracy poprzez wprowadzenie odpowiednich znaczków, kart równości oraz nagród, zgodnie z tym, co opisano w niedawnych badaniach UE na temat inicjatyw nieprawodawczych dla przedsiębiorstw, mających na celu promowanie równości płci w miejscu pracy;

  • wspierać tworzenie narzędzi dla pracodawców w celu korygowania nieuzasadnionej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, takich jak narzędzie Logib, używane w Niemczech i w Luksemburgu, które umożliwia przedsiębiorstwom identyfikowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w ramach ich struktur organizacyjnych;

  • szukać sposobów poprawy przejrzystości wynagrodzeń, a także zwiększenia wpływu na równość wynagrodzeń nietypowych form organizacji pracy, takich jak praca w niepełnym wymiarze godzin i umowy na czas określony;

  • zachęcać kobiety i mężczyzn do wykonywania zawodów „nietradycyjnych”; ułatwiać kobietom i mężczyznom godzenie kariery zawodowej z życiem osobistym.

Kontekst

Dzięki unijnym i krajowym przepisom w zakresie równości płac zmniejszyła się liczba przypadków bezpośredniej dyskryminacji, tj. różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących dokładnie tę samą pracę. Różnice w wynagrodzeniach odzwierciedlają jednak o wiele więcej problemów: utrzymującą się dyskryminację i brak równości na rynku pracy, które w praktyce dotykają głównie kobiet.

W perspektywie zarobków na przestrzeni całego życia konsekwencją różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są także niższe emerytury kobiet. W związku z tym starsze kobiety są w większym stopniu narażone na ubóstwo. W grupie wiekowej powyżej 65 lat zagrożonych ubóstwem jest 22% kobiet, podczas gdy wśród mężczyzn – 16%.

Działania informacyjne są konieczne, aby uświadomić pracodawcom, pracownikom i innym zainteresowanym stronom przyczyny występowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz sposoby ich zmniejszenia. Komisja kontynuuje zatem obejmującą całą Unię Europejską kampanię informacyjną, której działania prowadzone są w 27 państwach członkowskich. Nowy dostępny w Internecie kalkulator różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pozwala pracownikom i pracodawcom uzmysłowić sobie różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Nowe badanie Eurobarometru dotyczące równości płci opublikowane w zeszłym roku wykazuje, że w opinii 62% Europejczyków nierówność płci wciąż istnieje w wielu obszarach społeczeństwa. 82% respondentów było zdania, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wymagają podjęcia szybkich działań, zaś 61% uważało, że ważną rolę w promowaniu równości płci odgrywają decyzje na poziomie UE.

W dniu 1 marca wiceprzewodnicząca Komisji Viviane Reding spotkała się z dyrektorami generalnymi i prezesami zarządów kilku wiodących firm europejskich, aby omówić możliwości zwiększenia liczby kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych (zob. IP/11/242 i MEMO/11/124).

Dalsze informacje

  • Równość kobiet i mężczyzn w UE:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=418

  • Kampania informacyjna dotyczą różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn:

http://ec.europa.eu/equalpay

  • Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Załącznik


Side Bar