Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/255

Brüssel, 4. märts 2011

Esimesel Euroopa võrdse palga päeval tuuakse esile palgaerinevus ELis

Euroopa Liidus saavad naised kogu eluea jooksul keskmiselt 17,5% väiksemat palka kui mehed. Seda ehmatavalt suurt erinevust toonitatakse homme esimesel Euroopa Liidu võrdse palga päeval. Nimelt saavutavad naised meeste 2010. aasta palgataseme alles 2011. aasta 5. märtsiks. Euroopa Komisjon kavatseb kaotada naiste ja meeste palgaerinevuse ja avaldas 2010. aasta septembris soolise võrdõiguslikkuse üldstrateegia (vt IP/10/1149 ja MEMO/10/430). Võrdse palga päev, mille eesmärk on suurendada teadlikkust palgaerinevusest, on just enne rahvusvahelist naistepäeva, mida tähistatakse 8. märtsil.

ELi õigusküsimuste voliniku ja komisjoni asepresidendi Viviane Redingi sõnul töötab 97 miljonit naist Euroopas alates 1. jaanuarist, kuid reaalselt hakatakse neile palka maksma alles sellel nädalal. Euroopa võrdse palga päev meenutab meile, kui suur töö seisab veel naiste ja meeste palgaerinevuse kaotamisel ees. Euroopa Liit kavatseb koos liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega oluliselt vähendada sugudevahelist palgaerinevust Euroopa Liidus, nii et tulevikus poleks meil enam vaja tähistada võrdse palga päeva, et meenutada naiste ja meeste töötasu erinevust.”

Võrdse töö eest võrdne tasu on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid. See põhimõte oli ette nähtud juba 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingus. Kahjuks on aga naiste ja meeste palgaerinevuse vähendamine võtnud aega: 2008. aasta andmete kohaselt ulatuvad palgaerinevused 5 protsendist Itaalias 30 protsendini Eestis. See näitab, et olukord tööturul on endiselt väga ebavõrdne.

Komisjon kavatseb naiste ja meeste palgaerinevuse vähendamiseks võtta järgmisi meetmeid:

  • toetada töökohtadel selliseid võrdse töötasuga seotud algatusi nagu võrdsuse märgis, kokkulepped ja auhinnad, mida on käsitletud ELi hiljutises uuringus selle kohta, kuidas ettevõtjad saavad töökohtades edendada soolist võrdõiguslikkust;

  • toetada selliste vahendite väljatöötamist, millega tööandjad saavad korrigeerida põhjendamatuid sugudevahelisi palgaerinevusi, nagu Logib, mida kasutatakse Saksamaal ja Luksemburgis ja mis võimaldab ettevõtjatel tuvastada oma asutuses esinevaid sugudevahelisi palgaerinevusi;

  • otsida võimalusi, kuidas parandada tasustamise läbipaistvust ning suurendada võrdse tasustamise mõju ebatüüpilisele töökorraldusele, nagu osalise tööajaga töötamine ja tähtajalised lepingud;

  • julgustada naisi ja mehi omandama ebatraditsioonilisi elukutseid; hõlbustada nii naistel kui ka meestel töö- ja eraelu vahelise tasakaalu saavutamist.

Taustteave

Tänu ELi ja liikmesriikide võrdse tasustamise eeskirjadele on vähenenud otsese diskrimineerimise juhtumid, mis on seotud sama tööd tegevate meeste ja naiste erineva tasustamisega. Kuid palgaerinevus ei piirdu ainult sellega, vaid peegeldab jätkuvat diskrimineerimist ja ebavõrdsust tööturul.

Palgaerinevus vähendab naiste kogu eluea jooksul saadavat sissetulekut, mis ühtlasi tähendab ka naiste madalamat pensioni. Sellest tulenevalt ähvardab vaesusoht eakaid naisi tõenäolisemalt kui mehi: 65aastastest ja vanematest naistest on vaesusohus 22%, samas kui meeste puhul on see näitaja 16%.

Teadlikkust suurendaval tegevusel on tähtis roll tööandjate, töötajate ja huvirühmade teavitamisel sellest, miks meeste ja naiste palgaerinevus ikka veel esineb ja kuidas me saaksime seda vähendada. Seepärast jätkab komisjon kogu ELi hõlmavat teabekampaaniat, mis viiakse ellu kõikides liikmesriikides. Uus meeste ja naiste palgaerinevuse online-kalkulaator võimaldab töötajatel ja tööandjatel palgaerinevust oma silmaga näha.

Eelmisel aastal avaldatud Eurobaromeetri soolist võrdõiguslikkust käsitleva uuringu kohaselt usub 62% eurooplastest, et mitmes ühiskonnaelu valdkonnas esineb endiselt soolist ebavõrdsust. 82% vastanutest arvas, et meeste ja naiste palgaerinevus tuleks kiiremas korras kaotada ja 61% väitis, et soolise võrdsuse edendamisel on oluline roll ELi tasandi otsustel.

Asepresident Reding kohtus 1. märtsil mitme Euroopa tippettevõtte tegevjuhtide ja juhatuse esimeestega, et arutada selle üle, kuidas suurendada naiste arvu ettevõtete juhatustes (vt IP/11/242 ja MEMO/11/124).

Lisateave

  • Sooline võrdõiguslikkus ELis:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

  • Meeste ja naiste palgaerinevusi käsitlev kampaania:

http://ec.europa.eu/equalpay

  • Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Lisa


Side Bar