Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/255

Βρυξέλλες, 4.03.2011

Οι μισθολογικές διαφορές στην ΕΕ στο επίκεντρο της πρώτης ευρωπαϊκής ημέρας ισότητας των μισθών

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμείβονται, κατά μέσο όρο, κατά 17,5% χαμηλότερα από τους άνδρες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός θα αποτελέσει το επίκεντρο των συζητήσεων αύριο, την πρώτη ευρωπαϊκή ημέρα ισότητας των μισθών. Η ημέρα αυτή – 5 Μαρτίου – υπενθυμίζει τον αριθμό των επιπλέον ημερών που πρέπει να εργαστούν οι γυναίκες το 2011 για να κερδίσουν αντίστοιχο ποσό με αυτό που κέρδισαν οι άνδρες το 2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να κλείσει την ψαλίδα όσον αφορά τις διαφορές των μισθών μεταξύ των δύο φύλων και, τον Σεπτέμβριο του 2010, δημοσίευσε γενική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (βλ. IP/10/1149 και MEMO/10/430). Λίγες ημέρες πριν από την 8η Μαρτίου, την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, η εφετινή ημέρα ισότητας των μισθών επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.

«97 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη που εργάζονται από την 1η Ιανουαρίου, θα αρχίσουν να πληρώνονται στην πράξη μόνο από αυτή την εβδομάδα,» δήλωσε η Αντιπρόεδρος της ΕΕ κα Reding, Επίτροπος αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. «Η ευρωπαϊκή ημέρα ισότητας των μισθών μας υπενθυμίζει πόσες προσπάθειες πρέπει ακόμη να καταβάλουμε για να γεφυρώσουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Μαζί με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε ουσιαστικά τη διαφορά των αμοιβών ανδρών και γυναικών στην ΕΕ, έτσι ώστε στο μέλλον να μην χρειαζόμαστε πλέον ημέρα ισότητας των μισθών για να υπενθυμίζουμε τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.»

Ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ. Η αρχή αυτή αποτελούσε ήδη μέρος της συνθήκης της Ρώμης, το 1957. Ωστόσο, η μείωση της διαφοράς των αμοιβών ανδρών και γυναικών προχωρεί με αργό ρυθμό: σύμφωνα με τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία για το 2008, ο ρυθμός αυτός κυμαίνεται από 5% στην Ιταλία έως 30% στην Εσθονία. Το φαινόμενο αυτό αντανακλά τον πολύπλοκο και διαρκή χαρακτήρα των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.

Για να αντιμετωπιστεί η διαφορά των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, η Επιτροπή:

  • θα στηρίξει πρωτοβουλίες ίσης αμοιβής στον χώρο εργασίας με σήματα ισότητας, «καταστατικούς χάρτες» και βραβεία, όπως οι πρωτοβουλίες που ορίζονται στην πρόσφατη μελέτη της ΕΕ για τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που προτείνονται στις επιχειρήσεις για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας,

  • θα στηρίξει την επεξεργασία εργαλείων που θα βοηθήσουν τους εργοδότες να διορθώσουν τις αδικαιολόγητες διαφορές αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, όπως το Logib tool, το οποίο χρησιμοποιείται στη Γερμανία και το Λουξεμβούργο και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υπολογίζουν τις διαφορές στις αμοιβές ανδρών και γυναικών στο πλαίσιό τους,

  • θα διερευνήσει τρόπους για να βελτιώσει τη μισθολογική διαφάνεια, καθώς και τον αντίκτυπο στην ίση αμοιβή άτυπων ρυθμίσεων εργασίας, όπως της μερικής απασχόλησης και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου,

  • θα επιδιώξει να κατευθύνει τις γυναίκες και τους άνδρες προς μη παραδοσιακά επαγγέλματα και θα διευκολύνει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες να βρουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.

Ιστορικό

Χάρη στη νομοθεσία της ΕΕ και στην εθνική νομοθεσία για ίσες αμοιβές, έχει περιοριστεί ο αριθμός των περιπτώσεων άμεσων διακρίσεων, δηλαδή των διαφορών στις αμοιβές ανδρών και γυναικών για την ίδια ακριβώς εργασία. Η διαφορά αμοιβών όμως υπερβαίνει αυτό το πλαίσιο: αντικατοπτρίζει τις συνεχιζόμενες διακρίσεις και τις ανισότητες στην αγορά εργασίας στο σύνολό της.

Η διαφορά όσον αφορά τις αμοιβές ανδρών και γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες συντάξεις για τις γυναίκες. Κατά συνέπεια, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για τις ηλικιωμένες γυναίκες να αντιμετωπίσουν καταστάσεις φτώχειας: το 22% των γυναικών ηλικίας 65 ετών και άνω κινδυνεύει από φτώχεια, σε σύγκριση με ποσοστό των ανδρών που είναι 16%.

Οι ενέργειες ευαισθητοποίησης είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενημέρωση των εργοδοτών, των εργαζομένων και των διάφορων άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τους λόγους που υφίσταται ακόμα διαφορά στις αμοιβές ανδρών και γυναικών και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μειωθεί. Έτσι, η Επιτροπή συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ με συγκεκριμένες ενέργειες στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, μια αριθμομηχανή υπολογισμού της διαφοράς των αμοιβών ανδρών και γυναικών επιτρέπει σε εργαζομένους και εργοδότες να διαπιστώσουν τη διαφορά αυτή.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την ισότητα των φύλων, η οποία δημοσιεύθηκε πέρυσι, το 62% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα μεταξύ των φύλων σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Το 82% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το πρόβλημα της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των δύο φύλων πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως και το 61% πιστεύει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ έχουν καθοριστική σημασία για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Την 1η Μαρτίου, η Αντιπρόεδρος κα Reding συναντήθηκε με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους προέδρους ορισμένων από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών (βλ. IP/11/242 και MEMO/11/124).

Περισσότερες πληροφορίες

  • Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=418

  • Εκστρατεία για τη διαφορά αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=681&newsId=830&furtherNews=yes

  • Αρχική ιστοσελίδα της Viviane Reding, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Παράρτημα


Side Bar