Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/255

Bruxelles, den 4. marts 2011

Den første europæiske ligelønsdag sætter fokus på lønforskellene i EU

I EU tjener kvinderne gennemsnitligt 17,5 % mindre end mændene i løbet af deres arbejdsliv. Denne forskel vil der blive sat fokus på i morgen på den første ligelønsdag i EU. Denne dag – den 5. marts – markerer, hvor mange flere dage kvinderne må arbejde i 2011 for at komme op på den løn, mændene tjente i 2010. Europa-Kommissionen har sat sig som mål at få afskaffet lønforskellene mellem kønnene og offentliggjorde i september 2010 en overordnet strategi for at nå frem til ligeløn (se IP/10/1149 og MEMO/10/430). I år ligger ligelønsdagen, der har til formål at skabe større bevidsthed om lønforskellene, lige før den internationale kvindedag, der ligger den 8. marts.

"Der er 97 millioner kvinder i EU, som har arbejdet siden 1. januar, men i virkeligheden først begynder at få deres løn i denne uge", sagde næstformand Viviane Reding, som er EU's justitskommissær. "Den europæiske ligelønsdag minder os om, hvor langt vi stadigvæk er fra at have fået afskaffet de kønsbestemte lønforskelle. Sammen med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter vil vi arbejde på at få bragt lønforskellene i EU så langt ned, at vi en skønne dag ikke længere har brug for en ligelønsdag til at markere lønforskellene mellem mænd og kvinder."

Lige løn for lige arbejde er et af EU's grundprincipper. Det var nedfældet allerede i Rom-traktaten fra 1957. Men udviklingen henimod større lighed er forløbet meget langsomt. De kønsbestemte lønforskelle spænder lige fra 5 % i Italien og til 30 % i Estland, ifølge de seneste tal for 2008. Det er udtryk for komplekse, vedvarende uligheder på arbejdsmarkedet.

For at løse problemet med de kønsbestemte lønforskelle har Kommissionen til hensigt at :

  • støtte ligelønsinitiativer på arbejdspladsen som f.eks. ligestillingsmærkater, ligestillingschartere og uddeling af priser i tråd med dem, der blev peget på i den EU-rapport om ikke-lovgivningsmæssige initiativer til at fremme større lighed mellem kønnene på arbejdspladsen, som netop er blevet offentliggjort

  • støtte udviklingen af værktøjer til brug for arbejdsgiverne i deres indsats for at rette op på uberettigede kønsbestemte lønforskelle som f.eks. Logib-værktøjet, som bruges i Tyskland og Luxembourg og giver arbejdsgiverne overblik over kønsbestemte lønforskelle i deres virksomheder

  • undersøge, hvilke muligheder der er for at skabe større gennemsigtighed på lønområdet, og hvilken virkning atypiske arbejdsordninger som f.eks. deltidsarbejde og tidsbegrænsede arbejdskontrakter har for ligeløn

  • søge at tilskynde mænd og kvinder til at gå ind i utraditionelle erhverv og gøre det lettere for både mænd og kvinder at skabe en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Baggrund

Takket være EU-lovgivning og national lovgivning om ligeløn er antallet af tilfælde med direkte diskrimination – lønforskelle mellem mænd og kvinder, der udfører nøjagtigt samme arbejde – faldet. Men lønforskellene dækker over meget mere og afspejler vedvarende diskrimination og ulighed på arbejdsmarkedet.

Forskellene i mænds og kvinders indtjening i løbet af et arbejdsliv betyder også, at kvindernes pensioner er lavere. Risikoen for at komme ud i fattigdom er derfor større for ældre kvinder – 22 % af alle kvinder på 65 år og derover trues af fattigdom, mod 16 % af mændene.

Det er vigtigt at bevidstgøre og informere arbejdsgivere, lønmodtagere og andre interessenter om, hvorfor der stadigvæk er lønforskelle mellem kønnene, og hvordan vi kan få dem nedbragt. Kommissionen vil derfor videreføre den informationskampagne, den har indledt i hele EU, med foranstaltninger i alle de 27 EU-lande. Der er også udviklet en GPG-beregner, som arbejdsgivere og lønmodtagere kan bruge til at beregne kønsbestemte lønforskelle.

En Eurobarometer-undersøgelse om ligestilling fra sidste år viste, at 62 % af europæerne mener, at der stadigvæk er uligheder i mange dele af samfundet. 82 % sagde, at det er nødvendigt hurtigt at få løst ligelønsproblemerne, og 61 % mente, at beslutninger truffet på EU-plan kan spille en vigtig rolle, når det drejer sig om at skabe øget ligestilling.

Den 1. marts mødtes næstformand Viviane Reding med administrerende direktører og bestyrelsesformænd fra nogle af Europas største virksomheder for at drøfte, hvordan man kan få flere kvinder ind i virksomhedernes bestyrelser (se IP/11/242 og MEMO/11/124).

Flere oplysninger

  • Ligestilling i EU:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

  • Ligelønskampagnen: http://ec.europa.eu/equalpay

  • Viviane Redings – næstformand og kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab - hjemmeside:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Bilag


Side Bar