Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/255

Брюксел, 4 март 2011 г.

Първият Европейски ден на равното заплащане изтъква разликите в доходите

Доходите на жените в Европейския съюз са средно със 17,5 % по-ниски от тези на мъжете през техния живот. Този суров факт ще бъде изтъкнат утре по време на първия Европейски ден на равното заплащане. Този ден — 5 март, бележи броя на допълнителните дни през 2011 г., през които жените трябва да работят, за да се изравнят доходите им с тези на мъжете през 2010 г. Европейската комисия се ангажира да премахне това несъответствие в заплащането на половете и през септември 2010 г. публикува цялостна стратегия за равенство между половете (вжIP/10/1149 и MEMO/10/430). Тази година Денят на равното заплащане, който има за цел да привлече вниманието към разликата в заплащането на половете, се състои преди Международния ден на жените — 8 март.

„97 милиона жени в Европа работят от 1 януари, но започват да им плащат едва тази седмица,“ заяви заместник-председателят Рединг, комисар на ЕС по правосъдието. „Европейският ден на равното заплащане ни напомня колко работа все още ни предстои, за да заличим несъответствието в заплащането на половете. Заедно с държавите-членки и социалните партньори ще се стремим към значително намаляване на разликата в заплащането на половете в ЕС, така че един ден да не ни е нужен повече ден на равното заплащане, за да отбелязваме разликите между доходите на мъжете и жените.“

Равното заплащане за еднакъв труд е един от основополагащите принципи на ЕС. Той фигурираше още в Договора от Рим през 1957 г. При все това напредъкът по намаляването на разликите в заплащането на мъжете и жените бе бавен: разликата варира от 5 % в Италия до 30 % в Естония според последните данни за 2008 г. Това отразява сложната и продължаваща неравнопоставеност на пазара на труда.

За да предприеме мерки срещу неравното заплащане на мъжете и жените, Комисията:

  • ще подкрепя инициативите за равно заплащане на работното място, като етикети за равенство в заплащането, „харти“ и награди, като посочените в скорошно проучване на ЕС на незаконодателните инициативи за фирмите за насърчаване на равенството на половете на работното място;

  • ще подкрепя създаването на инструменти за работодателите за коригиране на неоправданите разлики в заплащането на половете; като например инструмента Logib, който се използва в Германия и Люксембург и позволява на фирмите да откриват несъответствията в заплащането на мъжете и жените в своите организации;

  • ще проучи начините за подобряване на прозрачността в заплащането, както и отражението върху равното заплащане на нетипичната организация на работа, като работата при непълно работно време и срочните договори;

  • ще се стреми да насърчава жените и мъжете да избират нетрадиционни професии; ще улесни както мъжете, така и жените в намирането на баланс между работните задължения и личния живот;

Контекст

Благодарение на законодателството на ЕС и националното законодателство относно равното заплащане случаите на пряка дискриминация — разлики в заплащането на мъже и жени, които вършат една и съща работа — намаляха. Разликата в заплащането обаче надхвърля съществено тези случаи: тя отразява продължаващата дискриминация и неравенство на целия пазар на труда.

Последиците от разликата в заплащането на мъжете и жените за доходите през целия живот са, че жените получават и по-ниски пенсии. В резултат на това е по-вероятно по-възрастните жени да изпаднат в бедност: 22 % от жените на 65 години и над тази възраст са изложени на риск от изпадане в бедност в сравнение с 16 % при мъжете.

Дейностите за повишаване на информираността са от основно значение, за да се обясни на работодателите, работниците и заинтересованите страни защо все още има разлика в заплащането на мъжете и жените и как тази разлика може да бъде намалена. Във връзка с това Комисията продължава информационна кампания, която обхваща целия ЕС и съдържа действия във всички 27 държави-членки. Онлайн калкулатор за изчисляване на разликата в заплащането на мъжете и жените дава възможност на работниците и работодателите да видят тази разлика.

Проучване на Евробарометър за равноправието между половете, оповестено миналата година, сочи, че 62 % от европейците смятат, че в много обществени сфери все още съществува такава неравнопоставеност. 82 % от участниците в проучването заявиха, че трябва да се предприемат спешни мерки за преодоляване на разликата в заплащането на мъжете и жените, а 61 % смятат, че решенията на равнище ЕС играят важна роля в насърчаването на равнопоставеността на половете.

На 1 март заместник-председателят на Комисията Рединг се срещна с изпълнителни директори и председатели на управителни съвети на някои от най-големите фирми в Европа, за да обсъдят как да се увеличи броят на жените в управлението на фирмите (вж. IP/11/242 и MEMO/11/124).

Допълнителна информация

  • Равенство между половете в ЕС:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

  • Кампания във връзка с разликата в заплащането на мъжете и жените:

http://ec.europa.eu/equalpay

  • Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Приложение


Side Bar