Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/11/245

Брюксел, 2 март 2011 г.

Болестта шап в България: след успешно прилагане на правилата на ЕС Комисията отменя частично защитните мерки

Вчера Европейската комисия реши, като използва за първи път новата процедура по комитология, да намали обхвата на зоните в България, за които са валидни ограничения, свързани с болестта шап. С новия „Регламент за комитологията“, който влезе в сила на 1 март, се установяват начините за упражняването на контрол от страна на държавите-членки върху изпълнителните правомощия на Комисията.

Първият случай на шап беше диагностициран у диво прасе, отстреляно в края на 2010 г. в Бургаска област, Югоизточна България, близо до границата с Турция. Извършени по-късно тестове на проби от отглеждани животни също дадоха положителни резултати за шап.

Впоследствие с Решение 2011/44/EО на Комисията бяха определени зоните с висок и нисък риск. Беше предвидена и забрана за изпращане както на възприемчиви животни от тези зони, така и на продукти, получени от възприемчиви животни от зона с висок риск. Решението предвижда също така правила, които се прилагат за изпращането от тези зони на безопасни продукти. За такива се смятат продукти, произведени преди ограниченията, с произход извън ограничените зони или претърпели антивирусна обработка.

Не е докладвано за нови огнища на шап след 31 януари 2011 г. и наблюдението в България се осъществява със задоволителни резултати. Поради това е възможно да се намали територията на зоната с висок риск, като тя бъде сведена до две общини (Малко Търново и Царево), а в зоната с нисък риск да бъдат включени единствено трите общини от Бургаска област, които са в непосредствено съседство със засегнатите.

Контекст

Проектът на решение за изпълнение на Комисията попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на правилата и общите принципи относно контрола от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Проектът на решение получи подкрепата на държавите-членки в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, като беше приложена процедурата по разглеждане, предвидена в посочения регламент.

От 1 март 2011 г. процедурите по консултиране, по управление, по регулиране с контрол, както и предпазната процедура, които бяха определени и уредени с Решение 1999/468/EО на Съвета, бяха „извадени от действие“ и заменени с новите процедури по консултиране и по разглеждане, както и спешната процедура, определени и уредени в новия „Регламент за комитологията“.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/fmd_en.htm


Side Bar