Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/242

Bryssel den 1 mars 2011

EU:s rättvisekommissionär vill se fler kvinnor i styrelserummen

Männen dominerar fortfarande i Europas företag: Bara en av tio styrelsemedlemmar i Europas största företag är kvinnor och i 97 % av fallen är ordföranden en man. Undersökningar visar att företag med fler kvinnor i toppen åstadkommer bättre resultat än företag med bara män i ledande positioner. De har högre rörelseintäkter och är bättre på att locka talanger och förstå kunderna. Att fullt ut utnyttja förmågan hos Europas kvinnliga arbetskraft är inte bara bra för företagen – det gynnar också ekonomin och samhället i stort. Kvinnorna utgör 60 % av dem som avlägger universitetsexamen, men är fortfarande underrepresenterade bland ekonomiska beslutsfattare. Vid ett särskilt möte i Bryssel idag kommer Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding att träffa verkställande direktörer och styrelseordförande för börsnoterade företag från tio europeiska länder (se bilagan). Vice ordförande Reding kommer att leda företagsledarnas möte tillsammans med Gertrude Tumpel-Gugerell, ledamot i Europeiska centralbankens direktion. Diskussionen ska handla om hur man kan få fler kvinnor på höga befattningar och om självreglering eller reglering är det bästa sättet att snabbt åstadkomma betydande förändringar. På eftermiddagen kommer kommissionens avdelning för rättvisefrågor att hålla en utfrågning med arbetsmarknadens parter om samma fråga (se bilagan).

Dagens möte mellan kommissionen och företagsledare och arbetsmarknadens parter är det första steget mot en jämnare könsfördelning i styrelser och i höga chefsställningar i Europas största företag. Denna fråga väcktes första gången i september 2010 när Europeiska kommissionen, på ett förslag av vice ordförande Reding, i sin strategi för jämställdhet (se IP/10/1149) angav att den skulle överväga att ta riktade initiativ för att skapa en jämnare könsfördelning i beslutsfattandet. På grundval av ny statistik som offentliggörs idag kommer kommissionen att utbyta åsikter med företag och arbetsmarknadens parter för att se vilka åtgärder de har vidtagit och avser att vidta inom en nära framtid för att förbättra könsfördelningen i företagsstyrelserna. Kommissionen kommer noggrant att övervaka framstegen under de kommande 12 månaderna och därefter bedöma om det krävs ytterligare åtgärder.

”Jag vill sända ett tydligt budskap till företagen i Europa: kvinnor är bra för affärerna”, sade vice ordförande Reding, EU:s kommissionär för rättvisefrågor. ”Vi behöver ta vara på all talang i samhället för att få fart på Europas ekonomi. Det är därför som dialogen mellan kommissionen och arbetsmarknadens parter är så viktig. Jag anser att en trovärdig och effektiv självreglering som omfattar hela Europa kan leda till avgörande förändringar. Jag kommer dock att ta upp frågan igen om ett år. Om självreglering inte fungerar är jag beredd att vidta ytterligare åtgärder på EU-nivå.”

I den nya rapporten om könsfördelningen i företagsledningarna konstateras att kvinnor i genomsnitt utgör 12 % av styrelsemedlemmarna i de största börsnoterade företagen i EU och bara 3 % av styrelseordförandena (se bilagan). Siffrorna varierar mellan olika länder, från 26 % kvinnliga styrelsemedlemmar i Sverige och Finland till 2 % i Malta.

Även om utvecklingen mot en rimlig fördelning (40 % av båda könen) har varit långsam i Europa, har framsteg gjorts i vissa länder. Finland, Sverige, Nederländerna och Danmark har infört bolagsstyrningskoder eller frivilliga stadgor som resulterat i fler kvinnliga styrelsemedlemmar. Lagstiftning om kvotering har redan införts i Norge och genomförs nu i Frankrike och Spanien. Sådan lagstiftning håller också på att diskuteras i Nederländerna, Italien och Belgien.

Bakgrund

I mars 2010 tog kommissionens ordförande José Manuel Barroso och vice ordförande Reding initiativ till kvinnostadgan (se IP/10/237), där ett av målen är att främja ökad jämställdhet i beslutsfattandet. Kommissionen följde sedan upp dessa åtaganden genom att i september 2010 anta strategin för jämställdhet för de kommande fem åren (se IP/10/1149 och MEMO/10/430), där man utforskar riktade initiativ för att fler kvinnor ska få höga befattningar i det ekonomiska beslutsfattandet.

Det finns både ekonomiska och affärsmässiga motiv för en jämnare könsfördelning i företagens styrelser och ledningar. Trots att fler kvinnor än män nu utexamineras från universiteten i Europa (59 % mot 41 %) sackar kvinnorna ändå karriärmässigt efter männen. Denna underutnyttjade kvalificerade arbetskraft utgör en outnyttjad potential för ekonomin. Samtidigt kan företagen dra nytta av fler kvinnor i höga befattningar. Undersökningar visar ett antal starka kopplingar mellan en jämn könsfördelning och goda resultat i fråga om kreativitet, innovation, ekonomisk rapportering, revision och internkontroll. Kvinnovänliga företag kan också locka fler kvinnliga kunder och kvinnliga förmågor.

I rapporten om könsfördelningen under 2010 påpekas att framstegen är långsamma, även om den övergripande trenden är positiv. Glappet mellan sysselsättningsgraden i EU för kvinnor och män minskade under 2009–2010 från 13,3 till 12,9 procentenheter och sysselsättningsgraden bland kvinnor är nu 62,5 %. Dock steg arbetslösheten bland både män och kvinnor på grund av krisen, samtidigt som kvinnor fortfarande i mycket högre grad än män arbetar deltid.

Utanför arbetsmarknaden tar kvinnorna fortfarande huvudansvaret för vård och omsorg. Deltagandet på arbetsmarknaden för mammor är 11,5 procentenheter lägre än för kvinnor utan barn, medan deltagandet för pappor är 8,5 procentenheter högre än för män utan barn. Utmaningen att förena arbete, familj och privatliv är ett av många skäl till löneskillnaden mellan män och kvinnor: sett över hela EU tjänar kvinnor i genomsnitt 17,5 % mindre än män och denna skillnad har inte minskat under de senaste åren.

Mer information

ANNEX

Business Leaders Summit on Women Quota / Participants

In the Chair:

Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank

Name of the Company

CEO / Chairman

Sector

Country

Wolters Kluwer

Adri BAAN (Chairman supervisory board)

Media

Netherlands

Guerlain

Laurent BOILLOT

(CEO)

Cosmetics

France

ZON Multimedia

Rodrigo COSTA

(CEO)

Communication

Portugal

Ageas

Jozef DE MEY

(Chairman supervisory board)

Insurance

Belgium

Dexia

Jean-Luc DEHAENE

(Chairman board of directors)

Banking

Belgium

Kongsberg Automotive Holding

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

(Chairman board of directors)

Manufacture

Norway

Strabag SE

Alfred GUSENBAUER

(Chairman supervisory board)

Construction industry

Austria

BASF

Jürgen HAMBRECHT

(CEO)

Chemical

Germany

Groupe Delhaize

Georges JACOBS DE HAGEN

(Chairman board of directors)

Food Retailer

Belgium

OMV (Österreichischen Mineralölverwaltung)

Österreichischen Post AG

Telekom Austria AG

Peter MICHAELIS

(Chairman of the three supervisory boards)

Energy

Postal Services

Telecommunication

Austria

Statoil

Svein RENNEMO

(Chairman board of directors)

Energy

Norway

NovoNordisk

Sten SCHEIBYE

(Chairman board of directors)

Pharmaceutical

Denmark

Luxempart S.A.

François TESCH

(CEO)

Financial

Luxembourg

Allami Nyomda Plc

Gabor ZSAMBOKI

(CEO)

Printing

Hungary

List of participants of the mini-hearing on women quota

Network / Organisation

BUSINESSEUROPE

European Trade Union Confederation (ETUC )

European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

European Women's Lawyers' Association

European Professional Women's Network

European Women's Lobby

Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Share of women and men in decision-making positions (2010)

Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children under 12 (EU 27, 2009)

Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)


Side Bar