Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/242

V Bruseli 1. marca 2011

Zvýšenie zastúpenia žien v predstavenstvách firiem – cieľ stretnutia komisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej s vedúcimi predstaviteľmi podnikateľskej sféry

Podnikateľská sféra Európy je stále svetom mužov – iba každý desiaty člen predstavenstva najväčších európskych spoločností je žena a v 97 % prípadov sú predsedami predstavenstiev muži. Štúdie ukazujú, že podniky s vyšším počtom žien na vedúcich miestach dosahujú lepšie výsledky ako „čisto mužské“ spoločnosti. Ich prevádzkové príjmy sú vyššie a sú úspešnejšie pri získavaní nadaných ľudí a lepšie rozumejú zákazníkom. Čo najlepšie využitie nadaných európskych žien na trhu práce nie je len prínosom pre podnikanie, ale aj pre hospodárstvo a spoločnosť ako celok. Ženy tvoria 60 % z absolventov vysokých škôl, ale na miestach v ekonomike s rozhodovacou právomocou je ich zastúpenie výrazne nízke. Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová sa dnes na osobitne zvolanom stretnutí v Bruseli stretne s výkonnými riaditeľmi a predsedami predstavenstiev verejne kótovaných spoločností z 10 európskych krajín (pozri prílohu). Stretnutiu s vedúcimi osobami podnikateľskej sféry bude podpredsedníčka V. Redingová predsedať spolu s Gertrude Trumpelovou-Gugerellovou, členkou Výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Diskutovať budú tom, ako zvýšiť zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách a či by sa samoregulácia alebo regulácia mala využiť na urýchlené dosiahnutie zmeny v tejto otázke. Popoludní usporiada útvar Komisie pre spravodlivosť malé vypočutie na rovnakú tému so sociálnymi partnermi (pozri prílohu).

Dnešné stretnutie Komisie, vedúcich predstaviteľov podnikateľskej sféry a sociálnych partnerov je prvým krokom na dosiahnutie lepšej vyváženosti zastúpenia oboch pohlaví v predstavenstvách a v radoch vyšších riadiacich pracovníkov v najväčších európskych spoločnostiach. Túto otázku Európska komisia otvorila v septembri 2010, keď v nadväznosti na návrh podpredsedníčky V. Redingovej vo svojej stratégii rovnosti žien a mužov (pozri IP/10/1149) uviedla, že zváži cielené iniciatívy zamerané na zlepšenie vyváženosti zastúpenia žien a mužov v rozhodovacom procese. Komisia na základe dnes uverejnených nových údajov prediskutuje so spoločnosťami a sociálnymi partnermi, aké opatrenia prijali a majú v úmysle prijať v blízkej budúcnosti, aby sa zlepšila vyváženosť zastúpenia žien a mužov v predstavenstvách. Komisia bude počas nasledujúcich 12 mesiacov dosahovaný pokrok pozorne sledovať. Po uplynutí tohto obdobia Komisia posúdi, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia.

„Rada by som podnikateľskej sfére Európy odovzdala jasné posolstvo: ženy sú jednoznačným prínosom pre podnikanie,“ ako uviedla podpredsedníčka EK a komisárka pre spravodlivosť V. Redingová. „Musíme využiť všetky talenty, ktoré naša spoločnosť ponúka, aby sme zaistili vzostup európskeho hospodárstva. Preto má dialóg medzi Komisiou a sociálnymi partnermi taký význam. Som presvedčená, že samoregulácia, ak sa vyznačuje vierohodnosťou a efektivitou v celej Európe, môže niečo zmeniť. K tejto záležitosti sa vrátime opäť o rok. Ak samoregulácia neuspeje, som pripravená podniknúť ďalšie kroky na úrovni EÚ.“

Nová správa o vyváženosti zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v podnikateľskej sfére prináša zistenia, že zastúpenie žien v radoch členov predstavenstiev je v priemere 12 % v najväčších verejne kótovaných spoločnostiach v celej Európe a v radoch predsedov predstavenstiev iba 3 %. Údaje sa v závislosti od krajiny líšia: pohybujú sa od 26 % zastúpenia vo Švédsku a Fínsku po 2 % zastúpenie na Malte.

Zatiaľ čo dosiahnutie rozumnej vyváženosti (40 % zastúpenie oboch pohlaví) pokročilo v Európe pomalým tempom, niektoré krajiny dosiahli skutočný pokrok. Fínsko, Švédsko, Holandsko a Dánsko zaviedli kódexy správy a riadenia spoločností a/alebo dobrovoľné charty, výsledkom čoho je väčšie zastúpenie žien v predstavenstvách. Právne predpisy o kvótach sa už zaviedli v Nórsku a v súčasnosti sa zavádzajú vo Francúzsku a Španielsku. Diskutuje sa o nich tiež v Holandsku, Taliansku a Belgicku.

Kontext

Podpora väčšej rovnosti v rozhodovacom procese je jedným z cieľov charty žien (pozri IP/10/237), ktorý v marci 2010 iniciovali predseda EK José Manuel Barroso a podpredsedníčka EK V. Redingová. Uvedené záväzky potom Komisia plnila prijatím stratégie rovnosti žien a mužov v septembri 2010 na nasledujúcich päť rokov (pozri IP/10/1149MEMO/10/430), ktorej súčasťou je preskúmanie cielených iniciatív zameraných na zvýšenie zastúpenia žien vo vedúcich pracovných pozíciách v ekonomike s rozhodovacou právomocou.

Na dosiahnutie lepšieho pomerného zastúpenia žien a mužov v predstavenstvách a manažmentoch spoločností existujú hospodárske aj podnikateľské dôvody. V súčasnosti v Európe absolvuje vysokoškolské vzdelanie viac žien ako mužov (pomer je 59 % žien oproti 41 % mužov), pokiaľ však ide o ich profesionálnu kariéru, v tom ženy za mužmi zaostávajú. Táto nedostatočne využitá zásobáreň kvalifikovaných pracovníčok prestavuje pre hospodárstvo nevyužitý potenciál. Spoločnosti môžu zároveň profitovať z väčšieho zastúpenia žien vo vedúcich pozíciách. Štúdie ukazujú, že vyvážené zastúpenie žien a mužov úzko súvisí s výkonnosťou v oblasti tvorivosti, inovácií, finančného výkazníctva, auditu a vnútorných kontrol. Spoločnosti, ktoré sú priaznivo naklonené ženám, tiež môžu k sebe pritiahnuť viac zákazníkov a talentov z radov žien.

Správa o rovnosti medzi ženami a mužmi za rok 2010 uvádza, že zatiaľ čo trendy sú celkovo pozitívne, pokrok sa dosahuje pomaly. V období rokov 2009 – 2010 sa rozdiel medzi mierou zamestnanosti žien a mužov znížil z 13,3 % na 12,9 % a v súčasnosti dosahuje miera zamestnanosti žien 62,5 %. Miera nezamestnanosti sa však v dôsledku krízy zvýšila u mužov aj žien, pričom u žien je väčšia pravdepodobnosť pracovať na čiastočný úväzok ako u mužov.

Mimo trhu práce nesú ženy na svojich pleciach väčšiu časť povinností pri starostlivosti o deti. Účasť na trhu práce u matiek je o 11,5 % nižšia ako u bezdetných žien, pričom u otcov je táto miera o 8,5 % vyššia ako u bezdetných mužov. Problém zosúladiť prácu, rodinu a súkromný život je jednou z hlavných príčin rozdielu v odmeňovaní medzi ženami a mužmi: v rámci EÚ zarábajú ženy v priemere o 17,5 % menej ako muži a v posledných rokoch sa tento rozdiel nezmenšil.

Ďalšie informácie

ANNEX

Business Leaders Summit on Women Quota / Participants

In the Chair:

Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank

Name of the Company

CEO / Chairman

Sector

Country

Wolters Kluwer

Adri BAAN (Chairman supervisory board)

Media

Netherlands

Guerlain

Laurent BOILLOT

(CEO)

Cosmetics

France

ZON Multimedia

Rodrigo COSTA

(CEO)

Communication

Portugal

Ageas

Jozef DE MEY

(Chairman supervisory board)

Insurance

Belgium

Dexia

Jean-Luc DEHAENE

(Chairman board of directors)

Banking

Belgium

Kongsberg Automotive Holding

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

(Chairman board of directors)

Manufacture

Norway

Strabag SE

Alfred GUSENBAUER

(Chairman supervisory board)

Construction industry

Austria

BASF

Jürgen HAMBRECHT

(CEO)

Chemical

Germany

Groupe Delhaize

Georges JACOBS DE HAGEN

(Chairman board of directors)

Food Retailer

Belgium

OMV (Österreichischen Mineralölverwaltung)

Österreichischen Post AG

Telekom Austria AG

Peter MICHAELIS

(Chairman of the three supervisory boards)

Energy

Postal Services

Telecommunication

Austria

Statoil

Svein RENNEMO

(Chairman board of directors)

Energy

Norway

NovoNordisk

Sten SCHEIBYE

(Chairman board of directors)

Pharmaceutical

Denmark

Luxempart S.A.

François TESCH

(CEO)

Financial

Luxembourg

Allami Nyomda Plc

Gabor ZSAMBOKI

(CEO)

Printing

Hungary

List of participants of the mini-hearing on women quota

Network / Organisation

BUSINESSEUROPE

European Trade Union Confederation (ETUC )

European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

European Women's Lawyers' Association

European Professional Women's Network

European Women's Lobby

Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Share of women and men in decision-making positions (2010)

Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children under 12 (EU 27, 2009)

Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)


Side Bar