Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/242

2011 m. kovo 1 d., Briuselis

Už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding stengiasi įtikinti Europos verslo lyderius suteikti moterims daugiau galimybių užimti vadovaujamąsias pareigas

Europos verslo pasaulyje vis dar dominuoja vyrai: tik vienas iš dešimties Europos didžiausių įmonių valdybos narys yra moteris, o 97 proc. atvejų valdybai pirmininkauja vyras. Tyrimų rezultatai patvirtina, kad įmonių, kuriose daugiau moterų užima aukščiausias pareigas, rezultatai geresni nei vyrų vadovaujamų įmonių. Moterų vadovaujamos įmonės daugiau uždirba, pritraukia daugiau gabių darbuotojų ir geriau atsižvelgia į klientų poreikius. Ne tik verslui, bet visai ekonomikai ir visuomenei naudinga, kad europietės kuo geriau išnaudotų savo profesinius gebėjimus. 60 proc. universitetų absolventų yra moterys, tačiau jos vis dar retai užima pareigas, kurias einant priimami ekonominiai sprendimai. Šiandien Briuselyje vykstančiame specialiame susitikime Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding susitiks su dešimties Europos šalių į biržos sąrašus įtrauktų įmonių (žr. priedą) pagrindiniais vykdomaisiais direktoriais ir valdybų pirmininkais. Susitikimui su verslo lyderiais pirmininkaus Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding kartu su Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos nare Gertrude Tumpel-Gugerell. Dalyviai svarstys, kaip padidinti aukščiausias pareigas einančių moterų skaičių ir ar reikėtų taikyti savireguliacines arba reguliacines priemones, norint greitai ir iš esmės pakeisti padėtį. Po pietų Komisijos teisingumo departamentas surengs trumpą posėdį, kuriame socialiniai partneriai pasisakys tuo pačiu klausimu (žr. priedą).

Šiandienos Komisijos, verslo lyderių ir socialinių partnerių susitikimas yra pirmas žingsnis siekiant užtikrinti geresnę lyčių pusiausvyrą didžiausių Europos įmonių valdybose ir užimant aukščiausias vadovaujamąsias pareigas. Šis klausimas pirmą kartą iškeltas 2010 m. rugsėjo mėn., kai, atsižvelgdama į Komisijos pirmininko pavaduotojos V. Reding pasiūlymą, Europos Komisija savo Lyčių lygybės strategijoje (žr. IP/10/1149) pareiškė, kad „svarstys tikslines iniciatyvas lyčių pusiausvyrai priimant sprendimus stiprinti“. Remdamasi šiandien paskelbtais naujais duomenimis, Komisija keisis nuomonėmis su įmonėmis ir socialiniais partneriais, kad sužinotų, kokių priemonių šie ėmėsi ir ketina imtis artimiausiu metu, kad užtikrintų geresnę lyčių pusiausvyrą įmonių valdybose. Ateinančius 12 mėn. Komisija atidžiai stebės pažangą ir paskui nuspręs, ar reikia imtis tolesnių priemonių.

Noriu, kad Europos įmonės aiškiai suprastų: moterys iš tiesų yra aktyvios, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja, už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė V. Reding. – Kad Europos ekonomika pakiltų, turime panaudoti visų mūsų visuomenės narių gebėjimus. Todėl Komisijos ir socialinių partnerių dialogas labai svarbus. Manau, kad savireguliacinėmis priemonėmis galima daug ką padaryti, jeigu jos bus taikomos patikimai ir veiksmingai visoje Europoje. Vis dėlto po metų grįšiu prie šio klausimo. Jeigu savireguliacinės priemonės nepasiteisins, ketinu imtis tolesnių priemonių ES lygmeniu.“

Pagal naująją lyčių lygybės vadovaujant verslui ataskaitą, moterys vidutiniškai sudaro 12 proc. didžiausių ES į biržos sąrašus įtrauktų įmonių valdybų narių, o valdyboms pirmininkauja tik 3 proc. moterų (žr. priedą). Skirtingų šalių duomenys skirtingi: antai Švedijoje ir Suomijoje 26 proc. įmonių valdybų narių yra moterys, o Maltoje – 2 proc.

Nors apskritai Europoje tinkamos pusiausvyros (t. y. ne mažiau kaip 40 proc. katros iš lyčių atstovų) siekiama lėtai, kai kurios šalys daro pažangą. Suomijoje, Švedijoje, Nyderlanduose ir Danijoje pradėjus taikyti įmonių valdymo kodeksus ir savanoriškas chartijas į valdybas paskiriama daugiau moterų. Teisės aktai dėl kvotų jau taikomi Norvegijoje, o dabar įgyvendinami ir Prancūzijoje bei Ispanijoje. Jie taip pat svarstomi Nyderlanduose, Italijoje ir Belgijoje.

Pagrindiniai faktai

Geriau užtikrinta lygybė priimant sprendimus – tai vienas iš 2010 m. kovo mėn. Komisijos pirmininko José Manuelio Barroso ir Komisijos pirmininko pavaduotojos V. Reding inicijuotos Moterų chartijos (žr. IP/10/237) tikslų. Laikydamasi šių savo įsipareigojimų Komisija 2010 m. rugsėjo mėn. priėmė penkerių metų Lyčių lygybės strategiją (žr. IP/10/1149 ir MEMO/10/430), kurioje, be kitų dalykų, nagrinėjamos tikslinės iniciatyvos siekiant, kad daugiau moterų užimtų aukščiausias pareigas, kurias einant priimami ekonominiai sprendimai.

Ir visai ekonomikai, ir verslui svarbu, kad būtų užtikrinta geresnė lyčių pusiausvyra įmonių valdybose ir užimant vadovaujamąsias pareigas. Universitetus dabar baigia daugiau europiečių moterų nei vyrų (59 proc. ir 41 proc.), tačiau siekiant profesinės karjeros moterų rezultatai prastesni. Nepakankamai naudojantis šiuo kvalifikuotų darbuotojų šaltiniu neišnaudojamas ekonomikos potencialas. Be kita ko, įmonėms gali būti naudinga, kad daugiau moterų užimtų aukščiausias pareigas. Tyrimų rezultatai patvirtina, kad esama tvirto ryšio tarp lyčių pusiausvyros ir kūrybiškumo, inovacijų, finansinės atskaitomybės, audito ir vidaus kontrolės rezultatų. Įmonės, sudarančios palankias sąlygas moterims daryti karjerą, taip pat gali pritraukti daugiau klienčių ir gabių darbuotojų moterų.

Lyčių lygybės užtikrinimo 2010 m. ataskaitoje nurodyta, kad, nors apskritai vyrauja teigiamos tendencijos, pažanga tebėra lėta. 2009–2010 m. moterų ir vyrų užimtumo skirtumas ES sumažėjo nuo 13,3 iki 12,9 procentinių punktų, o moterų užimtumas dabar sudaro 62,5 proc. Vis dėlto dėl krizės padidėjo ir vyrų, ir moterų nedarbas, nors moterys, palyginti su vyrais, vis dar daug dažniau dirba puse etato.

Su darbo rinka nesusijusiose srityse moterims vis dar tenka didžioji priežiūros pareigų dalis. Vaikų turinčių moterų dalyvavimo darbo rinkoje lygis yra 11,5 procentinio punkto mažesnis nei vaikų neturinčių moterų, o vaikų turinčių vyrų – 8,5 procentinio punkto didesnis nei vaikų neturinčių vyrų. Darbo, šeimos ir asmeninio gyvenimo derinimas yra viena iš daugelio priežasčių, kodėl moterys uždirba mažiau: ES moterys uždirba vidutiniškai 17,5 proc. mažiau nei vyrai ir per praėjusius kelerius metus vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas nesumažėjo.

Daugiau informacijos

ANNEX

Business Leaders Summit on Women Quota / Participants

In the Chair:

Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank

Name of the Company

CEO / Chairman

Sector

Country

Wolters Kluwer

Adri BAAN (Chairman supervisory board)

Media

Netherlands

Guerlain

Laurent BOILLOT

(CEO)

Cosmetics

France

ZON Multimedia

Rodrigo COSTA

(CEO)

Communication

Portugal

Ageas

Jozef DE MEY

(Chairman supervisory board)

Insurance

Belgium

Dexia

Jean-Luc DEHAENE

(Chairman board of directors)

Banking

Belgium

Kongsberg Automotive Holding

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

(Chairman board of directors)

Manufacture

Norway

Strabag SE

Alfred GUSENBAUER

(Chairman supervisory board)

Construction industry

Austria

BASF

Jürgen HAMBRECHT

(CEO)

Chemical

Germany

Groupe Delhaize

Georges JACOBS DE HAGEN

(Chairman board of directors)

Food Retailer

Belgium

OMV (Österreichischen Mineralölverwaltung)

Österreichischen Post AG

Telekom Austria AG

Peter MICHAELIS

(Chairman of the three supervisory boards)

Energy

Postal Services

Telecommunication

Austria

Statoil

Svein RENNEMO

(Chairman board of directors)

Energy

Norway

NovoNordisk

Sten SCHEIBYE

(Chairman board of directors)

Pharmaceutical

Denmark

Luxempart S.A.

François TESCH

(CEO)

Financial

Luxembourg

Allami Nyomda Plc

Gabor ZSAMBOKI

(CEO)

Printing

Hungary

List of participants of the mini-hearing on women quota

Network / Organisation

BUSINESSEUROPE

European Trade Union Confederation (ETUC )

European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

European Women's Lawyers' Association

European Professional Women's Network

European Women's Lobby

Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Share of women and men in decision-making positions (2010)

Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children under 12 (EU 27, 2009)

Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)


Side Bar