Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/242

Brüssel, 1. märts 2011

Euroopa Liidu õigusküsimuste volinik Viviane Reding kohtub Euroopa äriliidritega, et arutada naiste suuremat esindatust ettevõtete juhatuses

Ettevõtlus on Euroopas endiselt meeste pärusmaa: Euroopa suurimates ettevõtetes on kõigest üks kümnest juhatuse liikmest naissoost ja juhatuse esimees on 97% juhtudest meesterahvas. Uuringud näitavad, et need ettevõtted, mille eesotsas on rohkem naisi, on edukamad kui meestekesksed ettevõtted. Nende põhitegevustulu on suurem, nad suudavad meelitada ettevõttesse töötama rohkem andekaid inimesi ja mõistavad kliente paremini. Euroopa naiste võimete parem ärakasutamine ei too eeliseid mitte ainult ettevõtlusele, vaid majandusele ja ühiskonnale tervikuna. 60% kõrgkooli lõpetanutest on naised, ent paraku on nende esindatus majandusvaldkonna otsusetegijate seas endiselt liiga väike. Brüsselis täna toimuval erinõupidamisel kohtub Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding börsil noteeritud ettevõtete tegevjuhtide ja juhatuse esimeestega, kes on pärit kümnest Euroopa riigist (vt lisa). Asepresident Reding juhib äriliidrite kohtumist koos Euroopa Keskpanga juhatuse liikme Gertrude Tumpel-Gugerelliga. Üheskoos arutatakse, kuidas meelitada juhtivatele kohtadele rohkem naisi ning kas kiirete ja oluliste edusammude saavutamiseks on tarvis iseregulatsiooni või ühist reguleerimist. Pärastlõunal korraldab komisjoni õigusküsimuste talitus tööturu osapooltega samas küsimuses väiksema arutelu (vt lisa).

Komisjoni ning äriliidrite ja tööturu osapoolte tänane kohtumine on samm edasi soolise tasakaalu saavutamises äriühingute juhatustes ja Euroopa suurimate ettevõtete kõrgemas juhtkonnas. Küsimust käsitleti esimest korda 2010. aasta septembris, kui Euroopa Komisjon võttis asepresident Redingi ettepanekul vastu naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia (vt IP/10/1149), milles lubas kaaluda „sihtalgatusi, millega parandada soolist võrdõiguslikkust otsustustasandil”. Komisjon arutab täna avaldatud uute arvnäitajate põhjal ettevõtjate ja tööturu osapooltega meetmeid, mida nad on võtnud ja mida neil on kavas võtta lähemas tulevikus soolise tasakaalu parandamiseks oma juhatuses. Komisjon jälgib järgmise 12 kuu jooksul tähelepanelikult toimuvaid muudatusi. Pärast seda hindab komisjon täiendavate meetmete võtmise vajadust.

„Soovin edastada Euroopa ettevõtjatele selge sõnumi: naistel on ettevõtluses oluline osa,” sõnas Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Reding. „Euroopa majanduskasvu edendamiseks peame ära kasutama kõik oma ühiskonna oskused ja anded. Seetõttu on dialoog komisjoni ja tööturu osapoolte vahel äärmiselt oluline. Usun, et iseregulatsiooni abil saab nii mõndagi muuta, kui see toimib kogu Euroopas ühtmoodi usaldusväärselt ja tõhusalt. Tulen selle teema juurde aasta möödudes tagasi. Juhul kui iseregulatsioon tulemusi ei anna, olen valmis võtma meetmeid Euroopa Liidu tasandil”.

Uues aruandes, mis käsitleb soolist tasakaalu ettevõtete juhtkonnas, tuuakse välja, et börsil noteeritud suurimate ELi ettevõtete juhatuse liikmete seas on naiste osakaal keskmiselt 12% ja juhatuse esimeeste seas kõigest 3% (vt lisa). Näitajad on riigiti erinevad: kui Rootsis ja Soomes on juhatuse liikmete seas naisi keskmiselt 26%, siis Maltal on nende osakaal ainult 2%.

Ehkki edusammud mõistliku tasakaalu saavutamisel (40% kummastki soost) on Euroopas üldiselt olnud aeglased, on mõnedes riikides saavutatud suuremat edu. Soomes, Rootsis, Madalmaades ja Taanis on kasutusele võetud äriühingu üldjuhtimise eeskirjad ja/või vabatahtlikud hartad, mis aidanud juhatustesse kaasata rohkem naisi. Norras on juba kehtestatud sookvoote käsitlevad õigusaktid ning samalaadseid õigusakte rakendatakse nüüd ka Prantsusmaal ja Hispaanias. Madalmaades, Itaalias ja Belgias on praegu käimas arutelu selliste õigusaktide vastuvõtmise üle.

Taust

Võrdõiguslikkuse edendamine otsustustasandil on üks naiste harta (vt IP/10/237) eesmärke. Naiste harta võeti 2010. aasta märtsis vastu president José Manuel Barroso ja asepresident Redingi eestvedamisel. Komisjon jätkas harta eesmärkide edendamist, võttes 2010. aasta septembris järgnevaks viieks aastaks vastu soolise võrdõiguslikkuse strateegia (vt IP/10/1149 ja MEMO/10/430), mis sisaldab kohustust kaaluda sihtalgatusi, millega tuua rohkem naisi majandusvaldkonna juhtivatele ametikohtadele.

Soolise tasakaalu parandamine ettevõtte juhatuses ja haldusstruktuurides on oluline nii majanduslikust seisukohast kui ka ettevõtte jaoks. Euroopas lõpetab kõrgkooli rohkem naisi kui mehi (vastavalt 59% ja 41%), aga naised teevad vähem karjääri kui mehed. Selline ärakasutamata kvalifitseeritud töötajate hulk pakub majandusele tohutuid võimalusi. Ka ettevõtted saaksid naiste osakaalu suurendamisest oma juhtstruktuurides kasu. Uurimused näitavad tugevat seost soolise tasakaalu ning loovuse, uuenduslikkuse ja eduka finantsaruandluse, auditeerimise ja sisekontrolli vahel. Naistesõbralikud ettevõtted võivad ligi meelitada rohkem naissoost kliente ja andekaid naissoost töötajaid.

Aruandes, milles käsitletakse soolist võrdõiguslikkust 2010. aastal, märgitakse, et ehkki suundumused on üldiselt positiivsed, on edusammud siiski aeglased. Naiste ja meeste tööhõive määra vaheline erinevus on Euroopa Liidus aastatel 2009–2010 vähenenud 13,3%-st 12,9%-ni ja naiste tööhõive määr on nüüd 62,5%. Paraku suurenes majanduskriisi ajal nii meeste kui ka naiste töötuse määr ning naised töötavad võrreldes meestega endiselt tunduvalt sagedamini osalise tööajaga.

Lisaks tööle täidavad naised endiselt suuremat osa hoolduskohustustest. Emade osalemise määr tööturul on 11,5 protsendipunkti madalam kui lasteta naistel, samas kui isade puhul on vastav näitaja 8,5 protsendipunkti kõrgem kui lasteta meestel. Töö-, pere- ja eraelu ühitamise probleem on meeste ja naiste palgaerinevuse üks peamisi põhjusi: kogu ELis teenivad naised meestest keskmiselt 17,5% vähem ja viimasel paaril aastal ei ole suudetud seda erinevust vähendada.

Lisateave

ANNEX

Business Leaders Summit on Women Quota / Participants

In the Chair:

Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank

Name of the Company

CEO / Chairman

Sector

Country

Wolters Kluwer

Adri BAAN (Chairman supervisory board)

Media

Netherlands

Guerlain

Laurent BOILLOT

(CEO)

Cosmetics

France

ZON Multimedia

Rodrigo COSTA

(CEO)

Communication

Portugal

Ageas

Jozef DE MEY

(Chairman supervisory board)

Insurance

Belgium

Dexia

Jean-Luc DEHAENE

(Chairman board of directors)

Banking

Belgium

Kongsberg Automotive Holding

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

(Chairman board of directors)

Manufacture

Norway

Strabag SE

Alfred GUSENBAUER

(Chairman supervisory board)

Construction industry

Austria

BASF

Jürgen HAMBRECHT

(CEO)

Chemical

Germany

Groupe Delhaize

Georges JACOBS DE HAGEN

(Chairman board of directors)

Food Retailer

Belgium

OMV (Österreichischen Mineralölverwaltung)

Österreichischen Post AG

Telekom Austria AG

Peter MICHAELIS

(Chairman of the three supervisory boards)

Energy

Postal Services

Telecommunication

Austria

Statoil

Svein RENNEMO

(Chairman board of directors)

Energy

Norway

NovoNordisk

Sten SCHEIBYE

(Chairman board of directors)

Pharmaceutical

Denmark

Luxempart S.A.

François TESCH

(CEO)

Financial

Luxembourg

Allami Nyomda Plc

Gabor ZSAMBOKI

(CEO)

Printing

Hungary

List of participants of the mini-hearing on women quota

Network / Organisation

BUSINESSEUROPE

European Trade Union Confederation (ETUC )

European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

European Women's Lawyers' Association

European Professional Women's Network

European Women's Lobby

Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Share of women and men in decision-making positions (2010)

Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children under 12 (EU 27, 2009)

Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)


Side Bar