Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/242

Bruxelles, den 1. marts 2011

EU's kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, mødes med europæiske erhvervsledere for at få flere kvinder i bestyrelserne

Europæisk erhvervsliv er stadig en mandeverden. Kun hvert tiende bestyrelsesmedlem i Europas største virksomheder er en kvinde, og i 97 % tilfælde er bestyrelsesformanden en mand. Undersøgelser viser, at virksomheder med flere kvinder i ledelsen klarer sig bedre end virksomheder, der udelukkende ledes af mænd. Deres driftsoverskud er højere, og de er bedre til at tiltrække talentfulde medarbejdere og forstå forbrugernes behov. En optimal udnyttelse af den europæiske arbejdsstyrkes kvindelige talentmasse er ikke kun til gavn for erhvervslivet – det er også en fordel for økonomien og samfundet som helhed. 60 % af de personer, der i dag får en universitetsuddannelse, er kvinder, men kvinderne er fortsat underrepræsenteret på de poster i erhvervslivet, hvor beslutningerne træffes. På et særligt topmøde i Bruxelles i dag mødes næstformand i Europa-Kommissionen Viviane Reding med administrerende direktører og bestyrelsesformænd for børsnoterede selskaber i ti europæiske lande (se bilag). Viviane Reding står sammen med Gertrude Tumpel-Gugerell, som er medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion, for mødet med erhvervslederne. De skal drøfte, hvordan flere kvinder får topstillinger, og om selvregulering eller regulering skal bane vejen for mærkbare og hurtige ændringer. Kommissionens generaldirektorat for retlige anliggender afholder en "minihøring" med arbejdsmarkedets parter om det samme emne (se bilaget).

Dagens møde mellem Kommissionen og erhvervslederne og arbejdsmarkedets parter er det første skridt mod en bedre kønsbalance i bestyrelserne og topledelserne i Europas største virksomheder. Emnet kom på dagsordenen i september 2010, da Europa-Kommissionen – på foranledning af et forslag fra Viviane Reding – i sin strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (se IP/10/1149) anførte, at den ville "overveje målrettede initiativer til forbedring af kønsbalancen i beslutningstagningen". Kommissionen vil på grundlag af de nye tal, der blev offentliggjort i dag, udveksle synspunkter med virksomhederne og arbejdsmarkedets parter og undersøge, hvilke foranstaltninger de har truffet og agter at træffe i den nærmeste fremtid for at forbedre kønsbalancen i bestyrelseslokalerne. Kommissionen vil i løbet af de kommende 12 måneder holde nøje øje med fremskridtene og derefter vurdere, om der er behov for yderligere tiltag.

"Jeg ønsker at sende et klart budskab til europæisk erhvervsliv: Kvinder er ensbetydende med god indtjening," siger Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender. "Vi er nødt til at udnytte samfundets samlede talentmasse for at få europæisk økonomi i gang. Det er derfor, at dialogen mellem Kommissionen og arbejdsmarkedets parter er så vigtig. Jeg tror, at selvregulering kunne gøre en forskel, hvis den er troværdig og effektiv i hele Europa, men jeg vil se på spørgsmålet igen om et år. Hvis problematikken ikke kan løses gennem selvregulering, er jeg parat til at tage yderligere skridt på EU-plan."

Ifølge den nye rapport om kønsbalance og virksomhedsledelse tegner kvinder sig i gennemsnit for 12 % af bestyrelsesposterne i de største børsnoterede selskaber i EU og for blot 3 % af formandsposterne (se bilag). Tallene varierer fra land til land, fra 26 % kvindelige bestyrelsesmedlemmer i Sverige og Finland til 2 % i Malta.

Selv om der kun langsomt er sket fremskridt med at opnå en fornuftig balance (mindst 40 % af hvert køn) i Europa, skrider det fremad i visse lande. Finland, Sverige, Nederlandene og Danmark har indført kodekser for virksomhedsledelse og/eller frivillige retningslinjer, hvilket har ført til flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Der er allerede indført lovgivning om kvoter i Norge, og det sker nu også i Frankrig og Spanien. Metoden drøftes desuden i Nederlandene, Italien og Belgien.

Baggrund

Et af målene i kvindechartret (se IP/10/237), som kommissionsformand José Manuel Barroso og næstformand i Kommissionen Viviane Reding tog skridt til i marts 2010, er at fremme større ligestilling i beslutningstagningen. Kommissionen fulgte senere op på chartret og vedtog i september 2010 en strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd for de kommende fem år (se IP/10/1149 og MEMO/10/430), som omfatter målrettede foranstaltninger, der skal få flere kvinder ind i topstillinger, hvor de økonomiske beslutninger træffes.

Der er både økonomiske og forretningsmæssige fordele ved en bedre kønsbalance i virksomhedsbestyrelser og -ledelser. Flere kvinder end mænd får i dag en universitetsuddannelse i Europa (59 % mod 41 %), men karrieremæssigt halter de efter mændene. Denne underudnyttede kvalificerede arbejdskraft udgør et uudnyttet potentiale for økonomien. Virksomhederne kan samtidig drage fordel af at have flere kvinder i ledelsen. Undersøgelser viser, at der er en tæt sammenhæng mellem kønsbalance og resultater inden for kreativitet, innovation, økonomistyring, revision og intern kontrol. "Kvindevenlige" virksomheder kan også tiltrække flere kvindelige kunder og talentfulde kvindelige medarbejdere.

I rapporten om kønsbalance i 2010 påpeges det, at selv om tendensen generelt er positiv overalt, går det kun langsomt fremad. Forskellen mellem beskæftigelsesfrekvensen for mænd og kvinder i EU blev indsnævret i 2009-2010 – fra 13,3 procentpoint til 12,9 procentpoint – og den kvindelige beskæftigelsesfrekvens ligger nu på 62,5 %. Ledighedsprocenten for både mænd og kvinder steg imidlertid på grund af krisen, og kvinder har stadig i langt højere grad end mænd tendens til at arbejde på deltid.

Uden for arbejdsmarkedet er det stadig kvinderne, der tager sig af de fleste pligter. Erhvervsaktiviteten blandt mødre er 11,5 procentpoint lavere end blandt kvinder uden børn, hvorimod den for fædre er 8,5 procentpoint højere end for mænd uden børn. Problematikken med at forene arbejds-, familie- og privatliv er en af de mange årsager til lønforskellen mellem mænd og kvinder. Kvinder i EU tjener i gennemsnit 17,5 % mindre end mænd, og lønforskellene mellem mænd og kvinder er ikke blevet reduceret inden for de seneste år.

Yderligere oplysninger

ANNEX

Business Leaders Summit on Women Quota / Participants

In the Chair:

Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank

Name of the Company

CEO / Chairman

Sector

Country

Wolters Kluwer

Adri BAAN (Chairman supervisory board)

Media

Netherlands

Guerlain

Laurent BOILLOT

(CEO)

Cosmetics

France

ZON Multimedia

Rodrigo COSTA

(CEO)

Communication

Portugal

Ageas

Jozef DE MEY

(Chairman supervisory board)

Insurance

Belgium

Dexia

Jean-Luc DEHAENE

(Chairman board of directors)

Banking

Belgium

Kongsberg Automotive Holding

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

(Chairman board of directors)

Manufacture

Norway

Strabag SE

Alfred GUSENBAUER

(Chairman supervisory board)

Construction industry

Austria

BASF

Jürgen HAMBRECHT

(CEO)

Chemical

Germany

Groupe Delhaize

Georges JACOBS DE HAGEN

(Chairman board of directors)

Food Retailer

Belgium

OMV (Österreichischen Mineralölverwaltung)

Österreichischen Post AG

Telekom Austria AG

Peter MICHAELIS

(Chairman of the three supervisory boards)

Energy

Postal Services

Telecommunication

Austria

Statoil

Svein RENNEMO

(Chairman board of directors)

Energy

Norway

NovoNordisk

Sten SCHEIBYE

(Chairman board of directors)

Pharmaceutical

Denmark

Luxempart S.A.

François TESCH

(CEO)

Financial

Luxembourg

Allami Nyomda Plc

Gabor ZSAMBOKI

(CEO)

Printing

Hungary

List of participants of the mini-hearing on women quota

Network / Organisation

BUSINESSEUROPE

European Trade Union Confederation (ETUC )

European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

European Women's Lawyers' Association

European Professional Women's Network

European Women's Lobby

Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Share of women and men in decision-making positions (2010)

Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children under 12 (EU 27, 2009)

Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)


Side Bar