Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/242

V Bruselu dne 1. března 2011

Komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová se setká s čelními představiteli evropské podnikatelské sféry, aby prosadila více žen do vedení velkých podniků

Evropská sféra podnikání je stále světem mužů: v největších evropských společnostech připadá na deset členů představenstva pouze jedna žena a v 97 % případů je předsedou muž. Studie ukazují, že podniky s vyšším podílem žen ve vedení jsou výkonnější než podniky řízené pouze muži. Jejich provozní výnosy jsou vyšší, snáze získávají talentované spolupracovníky a lépe rozumí zákazníkům. Optimální využití talentů evropských žen pro práci je dobré nejen pro podnikání – ale je přínosem také pro hospodářství a společnost jako celek. Mezi absolventy vysokých škol je 60 % žen. Na vedoucích pozicích je však jejich zastoupení nadále slabší. Na vrcholné schůzce v Bruselu svolané zvláště pro tento účel se dnes místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová setká s generálními řediteli a předsedy představenstev kótovaných společností z deseti evropských zemí (viz příloha). Místopředsedkyně Redingová bude předsedat setkání představitelů podnikatelské sféry společně s Gertrudou Tumpelovou-Gugerellovou, členkou výkonné rady Evropské centrální banky. Budou jednat o tom, jak dostat větší počet žen do vrcholných pozic, a zda je samoregulace či regulace vhodnou cestou k dosažení rychlých změn. Právní oddělení Komise odpoledne uspořádá „minislyšení“ se sociálními partnery o téže problematice (viz příloha).

Dnešní setkání Komise s čelními představiteli podnikatelské sféry a sociálními partnery je prvním krokem k dosažení lépe vyváženého zastoupení žen a mužů v představenstvech a ve vedení největších evropských společností. Tato otázka byla poprvé nadnesena v září 2010, když Evropská komise v návaznosti na návrh místopředsedkyně Redingové uvedla ve své strategii pro rovnost žen a mužů (viz IP/10/1149), že bude „zvažovat cílené iniciativy na zlepšení generové rovnováhy na vedoucích pozicích”. Na základě nových číselných údajů, které byly dnes zveřejněny, si Komise vymění názory se společnostmi a sociálními partnery s cílem zjistit, jaká opatření přijali a mají v úmyslu přijmout v blízké budoucnosti, aby zlepšili vyváženost zastoupení žen a mužů v představenstvech. Komise bude v následujících dvanácti měsících pokrok pozorně sledovat. Po uplynutí tohoto období Komise posoudí, zda jsou nutná další opatření.

„Chci, aby mé poselství podnikatelské obci Evropy bylo jasné: ženy podnikání prospívají,“ uvedla místopředsedkyně Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „V zájmu růstu evropského hospodářství je třeba využít všechny talenty ve společnosti. To je důvod, proč je dialog mezi Komisí a sociálními partnery tak důležitý. Jsem přesvědčena, že samoregulace by mohla přinést výsledky, pokud v celé Evropě bude věrohodná a účinná. Já se však k této záležitosti vrátím za rok. Pokud samoregulace zklame, jsem připravena přijmout další kroky na úrovni EU.“

Nová zpráva o vyváženosti zastoupení žen a mužů ve vedení podniků uvádí, že v průměru v EU ženy tvoří 12 % členů představenstev největších kótovaných společností a patří jim pouze 3 % předsednických pozic (viz příloha). Počty se mohou v jednotlivých zemích různit, počínaje 26% zastoupením žen v představenstev ve Švédsku a Finsku a konče 2 % na Maltě.

Přestože byl pokrok v dosahování rozumné rovnováhy (po 40 % pro ženy a pro muže) v Evropě pomalý, situace v některých zemích se lepší rychle. Finsko, Švédsko, Nizozemsko a Dánsko zavedly zásady správy a řízení společností a/nebo dobrovolné charty, které vedly k tomu, že se do představenstev dostalo více žen. Právní předpisy týkající se kvót již byly zavedeny v Norsku a jsou nyní prováděny ve Francii a Španělsku. Diskuse na toto téma probíhají také v Nizozemsku, Itálii a Belgii.

Souvislosti

Podpora větší rovnosti v rozhodovacích funkcích je jedním z cílů tzv. charty žen (viz IP/10/237), kterou iniciovali předseda José Manuel Barroso a místopředsedkyně Viviane Redingová v březnu 2010. Komise tyto závazky sledovala v září 2010 přijetím strategie pro rovnost žen a mužů na dalších pět let (viz IP/10/1149 a MEMO/10/430), v rámci které mají být zvažovány lepší cílené iniciativy.

Vyváženost zastoupení žen a mužů ve vedení společností je odůvodnitelná z hospodářského i podnikatelského hlediska. V současné době v Evropě vysokou školu absolvuje více žen než mužů (59 % ku 41 %), nicméně profesní růst žen zaostává za profesním růstem mužů. Tento nedostatečně využitý zdroj kvalifikovaných pracovníků představuje skrytý potenciál pro ekonomiku. Společnosti mohou navíc z většího zastoupení žen ve vedoucích pozicích profitovat. Studie ukazují řadu silných vazeb mezi vyváženým zastoupením žen a mužů a výkonností z hlediska tvořivosti, inovací, účetního výkaznictví, auditů a vnitřních kontrol. Společnosti s otevřeným přístupem k ženám také přitahují více zákaznic a talentovaných žen.

Zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2010 upozorňuje na skutečnost, že přestože je vývoj obecně příznivý, pokrok je i nadále pomalý. Rozdíl mezi mírou zaměstnanosti v EU u žen a mužů se v letech 2009–2010 snížil z 13,3 na 12,9 procentních bodů a míra zaměstnanosti žen nyní dosahuje 62,5 %. Míra nezaměstnanosti se jak u mužů, tak u žen v důsledku krize zvýšila, ale práce na částečný úvazek je u žen stále častější než u mužů.

Kromě trhu práce ženy stále nesou převážnou část pečovatelských povinností. Účast na trhu práce u matek je o 11,5 procentních bodů nižší než u bezdětných žen. U otců je naopak účast na trhu práce o 8,5 procentních bodů vyšší než u bezdětných mužů. Náročný úkol sladit práci, rodinu a soukromý život je jednou z mnoha příčin rozdílné výše platů: ženy v EU vydělávají v průměru o 17,5 % méně než muži a tato nevyváženost se v několika posledních letech nezměnila.

Další informace

ANNEX

Business Leaders Summit on Women Quota / Participants

In the Chair:

Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank

Name of the Company

CEO / Chairman

Sector

Country

Wolters Kluwer

Adri BAAN (Chairman supervisory board)

Media

Netherlands

Guerlain

Laurent BOILLOT

(CEO)

Cosmetics

France

ZON Multimedia

Rodrigo COSTA

(CEO)

Communication

Portugal

Ageas

Jozef DE MEY

(Chairman supervisory board)

Insurance

Belgium

Dexia

Jean-Luc DEHAENE

(Chairman board of directors)

Banking

Belgium

Kongsberg Automotive Holding

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

(Chairman board of directors)

Manufacture

Norway

Strabag SE

Alfred GUSENBAUER

(Chairman supervisory board)

Construction industry

Austria

BASF

Jürgen HAMBRECHT

(CEO)

Chemical

Germany

Groupe Delhaize

Georges JACOBS DE HAGEN

(Chairman board of directors)

Food Retailer

Belgium

OMV (Österreichischen Mineralölverwaltung)

Österreichischen Post AG

Telekom Austria AG

Peter MICHAELIS

(Chairman of the three supervisory boards)

Energy

Postal Services

Telecommunication

Austria

Statoil

Svein RENNEMO

(Chairman board of directors)

Energy

Norway

NovoNordisk

Sten SCHEIBYE

(Chairman board of directors)

Pharmaceutical

Denmark

Luxempart S.A.

François TESCH

(CEO)

Financial

Luxembourg

Allami Nyomda Plc

Gabor ZSAMBOKI

(CEO)

Printing

Hungary

List of participants of the mini-hearing on women quota

Network / Organisation

BUSINESSEUROPE

European Trade Union Confederation (ETUC )

European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

European Women's Lawyers' Association

European Professional Women's Network

European Women's Lobby

Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Share of women and men in decision-making positions (2010)

Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children under 12 (EU 27, 2009)

Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)


Side Bar