Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/242

Брюксел, 1 март 2011 г.

Вивиан Рединг — комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, се среща с европейски бизнес лидери, за да призове за по-голямо участие на жените в управлението на фирмите

Светът на бизнеса в Европа все още е доминиран от мъжете: в управителните съвети на най-големите европейски компании жените са едва една десета, а в 97 % от случаите председателите на тези съвети са мъже. Според проучванията фирмите, в които има повече жени ръководители, се представят по-добре от ,,чисто мъжките“ компании: печалбата от дейността им е по-голяма, справят се по-добре с привличането на способни служители и разбират по-добре нагласите на клиентите си. Максималното оползотворяване на способностите на жените като работна сила в Европа се отразява добре не само на фирмите, но и на икономиката и на обществото като цяло. 60 % от завършилите висше образование са жени, но те все още не заемат достатъчно длъжности, свързани с вземането на решения в областта на икономиката. Днес в Брюксел, по време на специално организирана среща на високо равнище, заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг ще се срещне с изпълнителните директори и председателите на управителните съвети на котирани на борсата дружества от 10 европейски страни (вж. приложение). Заместник-председателят Рединг ще председателства срещата на бизнес лидерите съвместно с Гертруде Тумпел-Гугерел, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка. Те ще обсъдят начините, по които повече жени могат да получат ръководни длъжности, както и въпроса дали бързото осъществяване на значими промени може да се постигне чрез саморегулиране или чрез регулиране. Следобед дирекцията по правосъдие на Комисията ще проведе кратко изслушване по същата тема с участието на социалните партньори (вж. приложение).

Днешната среща между представители на Комисията, бизнес лидери и социални партньори е първата крачка към постигането на по-добър баланс между мъжете и жените в управителните съвети и на висшите ръководни длъжности в най-големите европейски компании. Този въпрос бе повдигнат за първи път през септември 2010 г., когато след предложение от страна на заместник-председателя Рединг Европейската комисия обяви в своята стратегия за равенството между половете (вж. IP/10/1149), че ще „обмисли целеви инициативи за по-добре балансирано представителство на жените и мъжете при процесите на вземане на решения“. Въз основа на публикуваните днес нови данни Комисията ще обмени идеи и становища с компаниите и социалните партньори, за да се изясни какви мерки са предприели и възнамеряват да предприемат в близко бъдеще с цел по-балансирано участие на жените и мъжете в управителните съвети. През следващите 12 месеца Комисията ще следи отблизо постигнатия напредък. След това ще прецени дали са необходими допълнителни мерки.

„Обръщам се с ясно послание към корпоративните среди в Европа: жените означават много за бизнеса,“ заяви заместник-председателят Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Трябва да използваме целия трудов потенциал на нашето общество, за да дадем тласък на европейската икономика. Ето защо е толкова важен диалогът между Комисията и социалните партньори. Вярвам, че решението може да е в саморегулирането, стига то да е надеждно и да дава резултати в цяла Европа. Аз обаче отново ще разгледам този въпрос след една година. Ако саморегулирането е безрезултатно, готова съм да продължа с действия на равнище ЕС.“

Според новия доклад за балансираното участие на жените и мъжете в ръководството на фирми жени са средно 12 % от членовете на управителните съвети на най-големите котирани на борсата дружества в ЕС и едва 3 % от председателите на управителните съвети (вж. приложение). Данните са различни за отделните страни, като в Швеция и Финландия жените съставляват 26 % от членовете на управителните съвети, а в Малта — 2 %.

Макар че в Европа постигането на разумен баланс (40 % от единия от двата пола) става бавно, някои страни отбелязват напредък. Във Финландия, Швеция, Нидерландия и Дания са въведени кодекси за корпоративно управление и/или харти на доброволен принцип, в резултат на което в управителните съвети влизат повече жени. Законодателни актове, свързани с квотите, вече са приети в Норвегия и се прилагат във Франция и Испания. Този въпрос се обсъжда и в Нидерландия, Италия и Белгия.

Контекст

Насърчаването на по-голяма равнопоставеност при вземането на решения е една от целите на Хартата на жените (вж. IP/10/237), чието начало бе поставено от председателя Жозе Мануел Барозу и заместник-председателя Рединг през март 2010 г. Като се придържаше към тези ангажименти, през септември 2010 г. Комисията прие стратегия за равенство между половете за следващите пет години (вж. IP/10/1149 и MEMO/10/430), която предвижда разглеждането на целеви инициативи за наемане на повече жени на ръководни длъжности в процеса на вземане на икономически решения.

За по-балансираното участие на жените и мъжете в управителните съвети и в ръководството на компаниите има достатъчно основания както от икономическа гледна точка, така и от гледна точка на самите фирми. В Европа днес завършват университет повече жени, отколкото мъже (съответно 59 % и 41 %), но въпреки това жените напредват по-бавно в кариерата си в сравнение с мъжете. Този непълноценно използван ресурс от квалифицирани работници представлява неоползотворен потенциал в икономическо отношение. От друга страна, по-големият брой жени на ръководни длъжности може да благоприятства и самите компании. Според проучванията балансът между жените и мъжете е тясно свързан с постигнатите резултати по отношение на творческия подход, новаторството, финансовото отчитане, извършването на одит и вътрешен контрол. Отворените за жени компании могат също така да привличат повече жени като клиенти и повече способни жени служители.

В доклада за равенството между половете през 2010 г. се изтъква, че като цяло тенденциите са положителни, но въпреки това постигането на целите все още става бавно. През периода 2009—2010 г. разликата между процента на заетост сред жените в ЕС и този сред мъжете намаля от 13,3 на 12,9 процентни пункта, а заетостта сред жените сега възлиза на 62,5 %. При все това ръстът на безработицата се повиши както при мъжете, така и при жените вследствие на кризата, докато при жените вероятността да работят на непълен работен ден все още е много по-голяма, отколкото при мъжете.

Извън трудовия пазар жените все още носят основната отговорност за грижите в семейството. Участието на трудовия пазар при майките е с 11,5 процентни пункта по-ниско, отколкото при жените без деца, докато при бащите то е с 8,5 процентни пункта по-високо, отколкото при мъжете без деца. Предизвикателството да се постигне баланс между работата, семейния и личния живот е една от многото причини за разликата в заплащането на жените и мъжете: в ЕС жените печелят средно 17,5 % по-малко в сравнение с мъжете, а през последните няколко години не се наблюдава намаляване на разликата в заплащането.

Допълнителна информация

ANNEX

Business Leaders Summit on Women Quota / Participants

In the Chair:

Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank

Name of the Company

CEO / Chairman

Sector

Country

Wolters Kluwer

Adri BAAN (Chairman supervisory board)

Media

Netherlands

Guerlain

Laurent BOILLOT

(CEO)

Cosmetics

France

ZON Multimedia

Rodrigo COSTA

(CEO)

Communication

Portugal

Ageas

Jozef DE MEY

(Chairman supervisory board)

Insurance

Belgium

Dexia

Jean-Luc DEHAENE

(Chairman board of directors)

Banking

Belgium

Kongsberg Automotive Holding

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

(Chairman board of directors)

Manufacture

Norway

Strabag SE

Alfred GUSENBAUER

(Chairman supervisory board)

Construction industry

Austria

BASF

Jürgen HAMBRECHT

(CEO)

Chemical

Germany

Groupe Delhaize

Georges JACOBS DE HAGEN

(Chairman board of directors)

Food Retailer

Belgium

OMV (Österreichischen Mineralölverwaltung)

Österreichischen Post AG

Telekom Austria AG

Peter MICHAELIS

(Chairman of the three supervisory boards)

Energy

Postal Services

Telecommunication

Austria

Statoil

Svein RENNEMO

(Chairman board of directors)

Energy

Norway

NovoNordisk

Sten SCHEIBYE

(Chairman board of directors)

Pharmaceutical

Denmark

Luxempart S.A.

François TESCH

(CEO)

Financial

Luxembourg

Allami Nyomda Plc

Gabor ZSAMBOKI

(CEO)

Printing

Hungary

List of participants of the mini-hearing on women quota

Network / Organisation

BUSINESSEUROPE

European Trade Union Confederation (ETUC )

European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

European Women's Lawyers' Association

European Professional Women's Network

European Women's Lobby

Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Share of women and men in decision-making positions (2010)

Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children under 12 (EU 27, 2009)

Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)


Side Bar