Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/240

Bryssel den 1 mars 2011

Kommissionen ger 267 miljoner euro till nya miljöprojekt

Nu kan man lämna in ansökningar till EU-kommissionen om bidrag från Life+, EU:s miljöfond. Ansökningarna ska avse någon av programmets tre delar: natur och biologisk mångfald, miljöpolitik och miljöstyrning eller information och kommunikation. Totalt finns 267 miljoner euro tillgängliga för delfinansiering av godkända projekt. Ansökningarna ska lämnas in senast den 15 juli 2011.

Life+ består av tre delar:

  • Life+ Natur och biologisk mångfald bidrar till att bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer. Projekten hjälper till att genomföra EU:s fågel- och livsmiljödirektiv, Natura 2000-nätverket och EU:s mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald. För prioriterade arter och livsmiljöer kan bidraget vara upp till 75 procent av projektkostnaderna, men det normala är 50 procent.

  • Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning är innovations- eller pilotprojekt som bidrar till utvecklingen av politiska idéer, tekniker, metoder och instrument inom många områden, exempelvis luft, vatten, avfall, klimat, mark och jordbruk. Den här delen av Life+ ger även stöd till projekt som bidrar till att genomföra EU:s miljölagstiftning, ökar kunskapsnivån inom miljöpolitiken och utvecklar källor till miljöinformation genom övervakning (även skogsövervakning). Man kan få bidrag för högst 50 procent av projektkostnaderna.

  • Life+ Information och kommunikation omfattar informationskampanjer om miljö- och naturskyddsfrågor och frågor om bevarande av biologisk mångfald, liksom projekt för förebyggande av skogsbränder (information, särskilda kurser).

Detaljerad information om ansökan finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Informationsmöten kommer att hållas i alla EU-länder:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm.

Projekt som finansieras genom Life+ måste vara av EU-intresse och bidra till att nå målen för Life+.

De ska vara tekniskt och finansiellt enhetliga och genomförbara, och ge valuta för pengarna.

Bakgrund

Life+ är EU:s finansiella instrument för miljön och har en total budget på 2 143 miljoner euro för perioden 2007–2013. Ansökningar kan lämnas in en gång per år.

Information om de 210 projekt som finansierades 2010 finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm.

Alla uppgifter om Life+ finns på

http://ec.europa.eu/life.

En översikt över projekt inom Life+ i Sverige finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/sweden.html.

Här finns information om att kontakta nationella myndigheter:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm.


Side Bar