Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/240

Bruselj, 1. marca 2011

Okolje: Komisija naj bi zagotovila 267 milijonov EUR za nove okoljske projekte

Evropska komisija je objavila letni razpis za predloge projektov, ki se bodo financirali pod okriljem programa LIFE+, evropskega okoljskega sklada. Predlogi se bodo zbirali v okviru treh stebrov programa: narava in biotska raznovrstnost, okoljska politika in upravljanje ter informacije in komunikacija. Skupno bo na voljo 267 mio. EUR sredstev, ki se bodo zagotovila v obliki sofinanciranja na podlagi sporazumov o donacijah. Razpis traja do 15. julija 2011.

Program LIFE+ ima tri vsebinske stebre:

  • Projekti LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost so namenjeni ohranjanju ogroženih vrst in habitatov. Projekti iz tega naslova prispevajo k izvajanju direktiv EU o pticah in habitatih, k vzpostavljanju omrežja Natura 2000 ter k cilju EU, da zaustavi izgubo biotske raznovrstnosti. Najvišja stopnja sofinanciranja je lahko do 75 odstotkov v primeru prednostnih vrst in habitatov. Običajno je sicer 50 odstotkov.

  • Projekti LIFE+ Okoljska politika in upravljanje so inovativni ali pilotni projekti, ki prispevajo k razvijanju idej glede politik, tehnologij, metod in instrumentov na številnih področjih, kot so zrak, voda, odpadki, podnebje, zemlja in kmetijstvo. Ta del programa LIFE+ obenem nudi podporo projektom, ki prispevajo k boljšemu izvajanju okoljske zakonodaje EU, k razvijanju baze znanja o okoljski politiki in k razvijanju informacijskih virov o okolju prek spremljanja (vključno s spremljanjem gozdov). Projekti se lahko sofinancirajo do 50-odstotno.

  • Projekti LIFE+ Informacije in komunikacija so povezani s kampanjami za komunikacijo in ozaveščanje o vprašanjih glede okolja, varovanja narave ali ohranjanja biotske raznovrstnosti, ter s projekti za preprečevanje gozdnih požarov (ozaveščanje, posebno usposabljanje).

Podrobni paketi vlog so na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm.

V vsaki državi bodo potekala informativna srečanja:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm.

Projekti, ki se financirajo v okviru programa LIFE+, morajo biti v interesu EU zaradi prispevka k doseganju splošnega cilja LIFE+.

Obenem morajo biti tehnično in finančno skladni in izvedljivi ter stroškovno učinkoviti.

Ozadje

LIFE+ je evropski finančni instrument za okolje s proračunom v višini 2,143 milijarde (dve milijardi sto triinštirideset milijonov) EUR za obdobje 2007–2013. Vsako leto se objavi en razpis.

Podrobne informacije o 210 projektih, ki so bili financirani v letu 2010, so na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm.

Vse informacije o programu LIFE+ so na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/life.

Pregled projektov LIFE v vaši državi je na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm.

Stik z ustreznimi nacionalnimi organi:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm.


Side Bar