Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/240

V Bruseli 1. marca 2011

Životné prostredie: Komisia má poskytnúť 267 miliónov EUR na nové projekty v oblasti životného prostredia

Európska Komisia vyhlásila svoju výročnú výzvu na prekladanie návrhov, ktoré sa budú financovať v rámci programu LIFE+ - Európskeho fondu pre životné prostredie. Vítané sú návrhy v rámci jedného z troch komponentov programu: Príroda a biodiverzita, Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia a Informovanosť a komunikácia. K dispozícii je 267 miliónov EUR formou spolufinancovania dohôd o grantoch. Táto výzva je otvorená do 15. júla 2011.

Program LIFE+ sa skladá z troch komponentov:

  • Projekty LIFE+ Príroda a biodiverzita zlepšujú stav ochrany ohrozených druhov a biotopov. Projekty v rámci tohto smerovania prispievajú k implementácii smerníc EÚ o vtákoch a o biotopoch, k budovaniu sústavy Natura 2000 a k cieľu EÚ zastaviť pokles biodiverzity. Maximálna miera spolufinancovania môže dosiahnuť až 75 % v prípade prioritných druhov a biotopov, ale normálne dosahuje 50 %.

  • Projekty LIFE+ Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia sú inovačné alebo pilotné projekty prispievajúce k rozvoju koncepcií politík, technológií, metód a nástrojov v mnohých oblastiach vrátane ovzdušia, vody, odpadu, klímy, pôdy a poľnohospodárstva. Táto časť LIFE+ zároveň pomáha projektom, ktoré prispievajú k lepšej implementácii právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, k budovaniu vedomostnej základne environmentálnej politiky a k rozvoju informačných zdrojov v oblasti životného prostredia prostredníctvom monitorovania (vrátane monitorovania lesov). Projekty sa môžu spolufinancovať do výšky 50 %.

  • Projekty LIFE+ Informovanosť a komunikácia súvisiace s kampaňami na zvyšovanie informovanosti a povedomia o záležitostiach v oblasti životného prostredia, ochrany prírody alebo zachovania biodiverzity, ako aj projekty súvisiace s ochranou lesov pred požiarmi (zvyšovanie povedomia, špeciálna odborná príprava).

Kompletné balíky dokumentov žiadostí sú dostupné na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Vo všetkých členských štátoch sa budú konať informačné zasadania:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

Projekty financované z prostriedkov programu LIFE+ musia mať význam pre EÚ, a musia významne prispievať k plneniu všeobecného cieľa LIFE +.

Zároveň musia byť technicky a finančne koherentné, uskutočniteľné a ich hodnota musí zodpovedať vynaloženým finančným prostriedkom.

Kontext

LIFE+ je európsky finančný nástroj pre životné prostredie s celkovým rozpočtom 2,143 miliardy EUR (dve miliardy stoštyridsaťtri miliónov eur) na obdobie rokov 2007 až 2013. Ročne sa vyhlasuje jedna výzva na predkladanie ponúk.

Viac informácií o 210 projektoch financovaných v roku 2010:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm

Všetky informácie o LIFE+:

http://ec.europa.eu/life

Prehľad projektov LIFE vo Vašej krajine:

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Kontakt na príslušné vnútroštátne orgány:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


Side Bar