Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/240

Bruksela, 1 marca 2011 r.

Ochrona środowiska: Komisja przeznaczy 267 mln euro na nowe projekty związane z ochroną środowiska

Komisja Europejska opublikowała coroczne zaproszenie do składania wniosków na projekty finansowane w ramach programu LIFE+ – europejskiego funduszu na rzecz środowiska. Wnioski mogą dotyczyć jednego z trzech elementów programu: przyrody i różnorodności biologicznej, polityki i zarządzania w zakresie ochrony środowiska oraz informacji i komunikacji. Na projekty przeznaczono 267 mln euro w postaci współfinansowania umów o przyznanie dotacji. Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2011 r.

Program LIFE+ składa się z trzech elementów:

  • Projekty LIFE+ w zakresie przyrody i różnorodności biologicznej służą poprawie stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Projekty objęte tą pozycją przyczyniają się do wdrożenia unijnych dyrektyw siedliskowej i ptasiej, rozwoju sieci Natura 2000 jak również do realizacji celu Unii polegającego na powstrzymywaniu procesu utraty różnorodności biologicznej. W przypadku priorytetowych gatunków i siedlisk maksymalna stawka współfinansowania może zostać zwiększona do 75 proc, natomiast zwykle wynosi ona 50 proc.

  • Projekty LIFE+ w dziedzinie polityki i zarządzania w zakresie ochrony środowiska to projekty innowacyjne lub pilotażowe, które przyczyniają się do rozwoju koncepcji polityki, technologii, metod i instrumentów na wielu obszarach, takich jak powietrze, woda, odpady, klimat, gleby i rolnictwo. Ta część programu LIFE+ obejmuje również projekty mające na celu poprawę wdrażania unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, rozszerzanie podstaw wiedzy na temat polityki ochrony środowiska oraz rozwój źródeł informacji o środowisku naturalnym poprzez jego nadzorowanie (w tym przez nadzór lasów). Projekty mogą być współfinansowane do 50 proc. kosztów.

Projekty LIFE+ w zakresie informacji i komunikacji to projekty związane z kampaniami informacyjnymi i uświadamiającymi na temat środowiska, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, jak również projekty związane z zapobieganiem pożarom lasów (uświadamianie, szkolenie specjalistyczne).

Szczegółowa dokumentacja zgłoszeniowa dostępna jest na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Sesje informacyjne będą organizowane w każdym państwie członkowskim:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

Projekty finansowane w ramach programu LIFE+ powinny mieć znaczenie dla całej UE, przyczyniając się istotnie do osiągnięcia ogólnych celów programu LIFE +;

muszą być one również spójne i wykonalne z punktu widzenia technicznego i finansowego oraz zapewniać korzystny stosunek efektów do kosztów.

Kontekst

LIFE+ to nowy instrument finansowania unijnego na rzecz środowiska, o łącznym budżecie na lata 2007-2013 wynoszącym 2 143 miliony euro (dwa miliardy sto czterdzieści trzy miliony euro). Rocznie ogłaszane jest jedno zaproszenie do składania wniosków.

Szczegółowe informacje na temat 210 projektów sfinansowanych w 2010 r. znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm

Wszelkie informacje na temat LIFE+ można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/life

Przegląd projektów LIFE w podziale na kraje członkowskie znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Istnieje również możliwość kontaktu z właściwymi organami krajowymi:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


Side Bar