Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/240

Brussel, 1 maart 2011

Milieu: De Commissie stelt 267 miljoen euro ter beschikking voor nieuwe milieuprojecten

De jaarlijkse oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen die in het kader van LIFE+, het Europese milieufonds, worden gefinancierd, is gepubliceerd. De voorstellen mogen betrekking hebben op een van de drie onderdelen van het LIFE+-programma: natuur en biodiversiteit, milieubeleid en governance, of informatie en communicatie. In totaal is 267 miljoen euro beschikbaar in de vorm van medefinanciering van subsidieovereenkomsten. De indieningtermijn verstrijkt op 15 juli 2011.

Het Life+‑programma bestaat uit 3 onderdelen:

  • LIFE+ Natuur en Biodiversiteit heeft betrekking op projecten die zorgen voor een betere instandhouding van bedreigde soorten en habitats. Projecten onder deze noemer dragen bij aan de tenuitvoerlegging van de Vogel- en de Habitatrichtlijn, de totstandkoming van het Natura 2000‑netwerk en de verwezenlijking van de EU‑doelstelling in verband met de beperking van het biodiversiteitverlies. Het medefinancieringpercentage kan tot 75 percent bedragen wanneer het prioritaire soorten en habitats betreft, maar bedraagt normaliter 50 percent.

  • LIFE+ Milieubeleid en Governance heeft betrekking op innoverende projecten of proefprojecten die bijdragen aan de ontwikkeling van beleidsideeën, technieken, methoden en instrumenten op tal van domeinen, waaronder lucht, water, afval, klimaat, bodem en landbouw. Dit onderdeel van LIFE+ verleent ook steun aan projecten die zorgen voor een betere tenuitvoerlegging van de EU‑milieuwetgeving, de opbouw van een kennisbestand met het oog op het milieubeleid en de ontwikkeling van informatiebronnen ter zake van milieu door middel van bewaking (met inbegrip van bosbewaking). Medefinanciering van de projecten is mogelijk tot 50 percent.

  • LIFE+ Informatie en Communicatie heeft betrekking op communicatieprojecten en voorlichtingscampagnes over kwesties die verband houden met milieu, natuurbescherming en behoud van biodiversiteit alsook bosbrandpreventie (voorlichting, speciale opleidingen).

Gedetailleerde aanvraagpakketten zijn beschikbaar op

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Informatievergaderingen zullen in elke lidstaat worden gehouden:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

In het kader van LIFE+ gefinancierde projecten moeten van belang zijn voor de EU, d.w.z. een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de algemene doelstelling van LIFE+.

Ze moeten zowel op technisch als op financieel gebied coherent en haalbaar zijn en bovendien kosteneffectief zijn;

Achtergrond

LIFE+ is het Europese financieringsinstrument voor het milieu. Voor het programma zijn voor de periode 2007-2013 in totaal 2,143 miljard euro (twee miljard honderddrieënveertig miljoen euro) uitgetrokken. Jaarlijks wordt een oproep gepubliceerd.

Voor nadere gegevens met betrekking tot de 210 projecten die in 2010 werden gefinancierd, ga naar:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm

Voor alle informatie over LIFE+, ga naar:

http://ec.europa.eu/life

Voor een overzicht van de LIFE-projecten in uw land, ga naar:

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Om contact op te nemen met de desbetreffende nationale autoriteiten, ga naar:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


Side Bar