Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/240

Briuselis, 2011 m. kovo 1 d.

Aplinka. Komisija skirs 267 mln. EUR naujiems aplinkos projektams

Europos Komisija paskelbė kasmetį kvietimą teikti pasiūlymus, finansuotinus pagal Europos aplinkos fondo programą LIFE+. Pasiūlymus kviečiama teikti pagal vieną iš trijų programos dalių: gamtos ir biologinės įvairovės, aplinkos politikos ir valdymo, taip pat informacijos ir ryšių. Iš viso numatyta 267 mln. EUR dotacijų susitarimams bendrai finansuoti. Kvietimas galioja iki 2011 m. liepos 15 d.

Programą LIFE+ sudaro trys dalys:

  • LIFE+ gamtos ir biologinės įvairovės projektais gerinama nykstančių rūšių ir jų buveinių apsaugos būklė. Šios srities projektai padeda įgyvendinti ES Paukščių ir Buveinių direktyvas, diegti Natura 2000 tinklą ir įgyvendinti ES tikslą sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Didžiausia bendro finansavimo dalis gali siekti 75 proc. (prioritetinių rūšių ir buveinių projektams), tačiau paprastai ta dalis sudaro 50 proc.

  • LIFE+ aplinkos politikos ir valdymo projektai yra inovaciniai ar bandomieji projektai, kuriais padedama plėtoti politikos idėjas, technologijas, metodus ir priemones įvairiose srityse, įskaitant oro, vandens, atliekų, klimato, dirvožemio ir žemės ūkio. Be to, taikant šią programos LIFE+ dalį padedama įgyvendinti projektus, kuriais siekiama gerinti ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimą, kurti aplinkos politikos žinių bazę ir vykdant stebėjimą (įskaitant miško stebėjimą) plėtoti aplinkos informacijos šaltinius. Gali būti bendrai finansuojama iki 50 proc. projektų išlaidų.

  • LIFE+ informacijos ir ryšių projektai susiję su informavimo apie aplinką, gamtos apsaugą ir biologinės įvairovės išsaugojimą ir su šios srities informuotumo didinimo kampanijoms, taip pat su miškų gaisrų prevencijos projektais (informuotumo didinimo, specialių mokymų rengimo).

Išsamūs paraiškų rinkiniai

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Informaciniai susitikimai bus rengiami kiekvienoje valstybėje narėje

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

Pagal LIFE+ finansuojami projektai turi būti ES svarbos, t. y. reikšmingi siekiant bendrojo LIFE+ tikslo.

Be to, jie turi būti techniškai ir finansiškai nuoseklūs, praktiškai įgyvendinami ir rentabilūs.

Pagrindiniai faktai

LIFE+ yra Europos aplinkos srities finansinė priemonė, kurios bendras 2007–2013 m. biudžetas – 2,143 mlrd. EUR (du milijardai šimtas keturiasdešimt trys milijonai eurų). Per metus skelbiamas vienas konkursas.

Informacija apie 2010 m. 210 finansuotų projektus

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm

Visa informacija apie LIFE+

http://ec.europa.eu/life

Jūsų šalyje įgyvendinamų LIFE projektų apžvalga

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Informacija ryšiams su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


Side Bar