Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/240

Bryssel, 1.3.2011

Ympäristö: Komissio myöntää 267 miljoonaa euroa uusiin ympäristöhankkeisiin

Euroopan komissio on julkaissut LIFE+-ohjelman osana Euroopan ympäristöhankkeiden rahoitusvälineestä rahoitettavia hankkeita koskevan vuotuisen ehdotuspyyntönsä. Ehdotuksia pyydetään mistä tahansa ohjelman kolmesta kategoriasta, jotka ovat luonto ja biologinen monimuotoisuus, ympäristöpolitiikka ja -hallinto sekä tiedotus ja viestintä. Avustussopimusten osarahoitukseen käytettävissä olevat määrärahat ovat yhteensä 267 miljoonaa euroa. Ehdotuspyyntö on voimassa 15. heinäkuuta 2011 asti.

LIFE+-ohjelmassa on kolme kategoriaa:

  • Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden hankkeilla parannetaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa. Niillä edistetään EU:n lintu- ja luontodirektiivien sekä Natura 2000 -verkoston täytäntöönpanoa ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä koskevan EU:n tavoitteen saavuttamista. Osarahoituksen enimmäistaso voi ensisijaisesti suojeltavien lajien ja luontotyyppien kohdalla olla 75 prosenttia, mutta yleensä rahoitusosuus on 50 prosenttia.

  • Ympäristöpolitiikan ja -hallinnon hankkeet ovat innovatiivisia tai pilottihankkeita, joilla edistetään toimintapolitiikkojen, tekniikoiden, menetelmien ja välineiden kehittämistä monilla eri aloilla (ilma, vesi, jätteet, ilmasto, maaperä, maatalous). Tästä LIFE+ -ohjelman osasta tuetaan myös hankkeita, jotka tehostavat EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa, lujittavat ympäristöpolitiikan tietopohjaa ja auttavat kehittämään seurantaan (metsien tilan seuranta mukaan luettuna) perustuvia ympäristötiedon lähteitä. Näiden hankkeiden osarahoituksen enimmäistaso on 50 prosenttia.

  • Tiedotuksen ja viestinnän hankkeet liittyvät ympäristöä, luonnonsuojelua ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevaan tiedotus- ja valistustoimintaan sekä metsäpalojen ehkäisemiseen (valistus, erityiskoulutus).

Yksityiskohtaiset hakuohjeet:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Tiedot eri jäsenvaltioissa järjestettävistä tiedotustilaisuuksista:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

LIFE+-ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden on oltava EU:n edun mukaisia, ja niiden avulla on pystyttävä edistämään merkittävällä tavalla ohjelman yleisten tavoitteiden saavuttamista.

Niiden on myös oltava teknisesti ja taloudellisesti johdonmukaisia, toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita.

Taustaa

LIFE+ on Euroopan ympäristöhankkeiden rahoitusväline, jonka kokonaistalousarvio on 2,143 miljardia euroa kaudella 2007–2013. Vuosittain julkaistaan yksi ehdotuspyyntö.

Yksityiskohtaisia tietoja vuonna 2010 rahoitetuista 210 hankkeesta:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm

Täydelliset tiedot LIFE+-ohjelmasta:

http://ec.europa.eu/life

Tiivistelmä Suomessa toteutetuista LIFE-hankkeista:

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten yhteystiedot:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


Side Bar