Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/240

Brüssel, 1. märts 2011

Keskkond: komisjon eraldab uutele keskkonnaprojektidele 267 miljonit eurot

Euroopa Komisjon kuulutas välja oma iga-aastase projektikonkursi, mida rahastatakse Euroopa keskkonnaprogrammi LIFE+ raames. Projektiettepanekuid oodatakse ühes kolmest programmi valdkonnast: loodus ja bioloogiline mitmekesisus, keskkonnapoliitika ja juhtimistava ning teave ja teabevahetus. Kokku on toetuslepingute kaasrahastamiseks eraldatud 267 miljonit eurot. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. juuli 2011.

LIFE+ programm koosneb kolmest osast:

  • LIFE+ looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektid parandavad ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitset. Selle valdkonna projektid aitavad kaasa linnudirektiivi ja elupaigadirektiivi, samuti Natura 2000 võrgustiku rakendamisele ning ELi bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamisega seotud eesmärkide saavutamisele. Kaasrahastamise määr on tavaliselt 50%, kuid esmatähtsate liikide ja elupaikade puhul võib see olla maksimaalselt 75%.

  • LIFE+ keskkonnapoliitika ja juhtimistava projektid on innovaatilised või katseprojektid, mis toetavad tegevuspõhimõtete, tehnoloogiate, meetodite ja vahendite väljatöötamist muu hulgas õhu- ja veekeskkonna, jäätmete, kliima, pinnase ja põllumajanduse valdkonnas. LIFE+ programmi selle osa alt aidatakse projekte, mis tõhustavad ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist, tugevdavad keskkonnapoliitika teadmistebaasi ning parandavad keskkonnateabe kättesaadavust seire, sealhulgas metsaseire abil. Projektide kaasrahastamise määr on kuni 50%.

  • LIFE+ teabe ja teabevahetuse projektid on seotud teavitustööga ja teadlikkuse tõstmise kampaaniatega keskkonna, looduskaitse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise valdkonnas ning samuti metsatulekahjude vältimisega (teadlikkuse tõstmine, erikoolitused).

Üksikasjalik teave taotlemise kohta asub aadressil

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Teabeüritusi korraldatakse kõigis liikmesriikides:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

LIFE+ vahenditest rahastatavad projektid peavad vastama ELi huvidele ning soodustama märkimisväärselt programmi LIFE+ üldise eesmärgi saavutamist.

Projektid peavad olema ka tehniliselt ja rahaliselt sidusad, teostatavad ning kulutõhusad.

Taust

LIFE+ on Euroopa keskkonnakaitse rahastamisvahend, mille kogueelarve aastateks 2007–2013 on 2,143 miljardit eurot. Aastas korraldatakse üks projektikonkurss.

2010. aastal rahastatud 210 projekti kohta saab lähemalt teavet aadressil

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm

Kogu teave LIFE+ kohta:

http://ec.europa.eu/life

Ülevaade LIFE–projektide kohta liikmesriikide kaupa:

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Riigiasutuste kontaktandmed:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


Side Bar