Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/240

Bruxelles, den 1. marts 2011

Miljø: Kommissionen afsætter 267 millioner EUR til nye miljøprojekter

Europa-Kommissionen har lanceret sin årlige indkaldelse af forslag, der skal finansieres over LIFE+-programmet, den europæiske miljøfond. Der kan indgives forslag under et af programmets tre dele: Natur og biodiversitet, miljøpolitik og -governance og information og kommunikation. Der er i alt 267 millioner EUR til rådighed til medfinansiering af tilskudsaftaler. Indkaldelsen er åben indtil den 15. juli 2011.

LIFE+-programmet består af tre dele:

  • Projekter inden for Life+ natur og biodiversitet tjener til at beskytte truede arter og naturtyper. Projekterne i denne kategori bidrager til gennemførelsen af EU's fugle- og habitatdirektiv, Natura 2000-nettet og EU's mål om at standse tabet af biodiversitet. Medfinansieringssatsen, der kan nå op på 75 % for prioriterede arter og naturtyper, ligger normalt på 50 %.

  • Inden for Life+ miljøpolitik og -governance drejer det sig om innovative projekter eller pilotprojekter, der bidrager til at udvikle politikidéer, teknologier, metoder og instrumenter på en lang række områder såsom luft, vand, affald, klima, jordbund og landbrug. Under denne del af LIFE+ ydes der også støtte til projekter, der tjener til at forbedre gennemførelsen af EU's miljølovgivning, skabe videngrundlaget for miljøpolitikken og udvikle kilder til miljøoplysninger baseret på overvågning (f.eks. skovovervågning). Disse projekter kan medfinansieres med op til 50 %.

  • Kategorien Life+ information og kommunikation omfatter projekter vedrørende kommunikations- og oplysningskampagner om miljø, naturbeskyttelse og bevaring af biodiversiteten samt projekter for forebyggelse af skovbrande (skærpet bevågenhed, specialuddannelse).

Detaljeret ansøgningsmateriale kan findes på:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Der vil blive afholdt informationsmøder i hver medlemsstat:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

Projekter, der finansieres over LIFE+, skal være af EU-interesse, i og med at de yder et mærkbart bidrag til virkeliggørelsen af de generelle mål for Life+.

De skal desuden hænge teknisk og finansielt sammen, være gennemførlige og give valuta for pengene.

Baggrund

LIFE+ er EU’s finansielle instrument for miljøet med et samlet budget på 2,143 mia. EUR (to milliarder ethundredeogtreogfyrre millioner EUR) for perioden 2007-2013. Der iværksættes en indkaldelse hvert år.

Nærmere oplysninger om de 210 projekter, der blev finansieret i 2010, kan findes på:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm

Yderligere oplysninger om Life+ kan findes på:

http://ec.europa.eu/life

En oversigt over LIFE-projekter i Deres land kan findes på:

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

For kontakt med de relevante myndigheder i Deres land:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


Side Bar