Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/240

V Bruselu dne 1. března 2011

Životní prostředí: Komise má poskytnout 267 milionů EUR na nové projekty v oblasti životního prostředí

Evropská komise vyhlásila svou každoroční výzvu k předkládání návrhů, které mají být financovány v rámci evropského fondu pro ochranu životního prostředí, programu LIFE+. Očekávají se návrhy spadající do jedné ze tří složek programu: příroda a biologická rozmanitost, politika a správa v oblasti životního prostředí a informovanost a komunikace. Celkem je k dispozici 267 milionů EUR ve formě spolufinancování dohod o grantech. Termín pro předkládání návrhů je stanoven na 15. července 2011.

Program LIFE+ má tři složky:

  • Projekty LIFE+ příroda a biologická rozmanitost si kladou za cíl zlepšit stav ochrany ohrožených druhů a stanovišť. Přispívají k provádění směrnic EU o ptácích a o stanovištích, k budování sítě Natura 2000 a k cíli EU zastavit úbytek biologické rozmanitosti. Maximální míra spolufinancování může v případě prioritních druhů a stanovišť dosáhnout až 75 %, běžně však představuje 50 %.

  • Projekty LIFE+ politika a správa v oblasti životního prostředí jsou inovativními nebo pilotními projekty, jež přispívají k rozvoji politických záměrů, technologií, metod a nástrojů v mnoha oblastech, včetně ovzduší, vody, odpadů, klimatu, půdy a zemědělství. Tato část programu LIFE+ rovněž pomáhá projektům, které zlepšují provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, budují vědomostní základnu environmentální politiky a rozvíjejí zdroje informací o životním prostředí prostřednictvím monitorování (včetně monitorování lesů). Projekty lze spolufinancovat do výše 50 %.

  • Projekty LIFE+ informovanost a komunikace souvisejí s komunikací a s kampaněmi na zvyšování informovanosti o otázkách týkajících se životního prostředí, ochrany přírody nebo zachování biologické rozmanitosti, jakož i s projekty souvisejícími s prevencí lesních požárů (zvyšování informovanosti, speciální odborná příprava).

Podrobné informace k jednotlivým návrhům jsou k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

V každém členském státě se budou konat informační schůzky:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

Projekty financované programem LIFE+ musí být v zájmu EU tím, že významnou měrou přispějí k dosažení obecného cíle nástroje LIFE+.

Musí být rovněž technicky a finančně soudržné, proveditelné a nákladově efektivní.

Souvislosti

Program LIFE+ je evropský finanční nástroj v oblasti životního prostředí, jehož celkový rozpočet na období let 2007–2013 činí 2,143 miliardy EUR (dvě miliardy sto čtyřicet tři miliony eur). Každý rok se vyhlašuje jedna výzva k předkládání návrhů.

Podrobné informace o 210 projektech financovaných v roce 2010 najdete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm

Veškeré informace o programu LIFE+ jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/life

Přehled projektů LIFE+ ve vaší zemi naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Pro kontaktování příslušných národních orgánů použijte prosím tuto internetovou stránku:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


Side Bar