Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/240

Брюксел, 1 март 2011 г.

Околна среда: Европейската комисия ще предостави 267 милиона евро за нови екологични проекти

Европейската Комисия публикува своята ежегодна покана за представяне на предложения за проекти, които ще бъдат финансирани по програмата LIFE+ — Европейския фонд за околната среда. Предложения се приемат по трите съставни части на програмата: природа и биоразнообразие, политика и управление в областта на околната среда, както и информация и комуникация. На разположение са общо 267 милиона евро за съфинансиране по споразумения за отпускане на безвъзмездни средства. Поканата е валидна до 15 юли 2011 г.

Програмата LIFE+ се състои от следните три части:

  • Природа и биологично разнообразие“, с която се цели подобряване на природозащитния статус на застрашени видове и местообитания. Проектите по тази част допринасят за изпълнението на директивите за птиците и местообитанията, за изграждането на мрежата „Натура 2000“ и за постигането на целта на ЕС да се спре процесът на обедняване на биоразнообразието. Размерът на съфинансирането е обикновено 50 %, но за приоритетни биологични видове и местообитания може да достигне максимум 75 %;

  • Политика и управление в областта на околната среда“, проектите по която са пилотни или новаторски и допринасят за разработването на политически концепции, технологии, методи и инструменти в множество области, включително въздух, води, отпадъци, климат, почви и селско стопанство. По тази част на LIFE+ се подпомагат и проекти, целящи по-добро прилагане на екологичното законодателство на ЕС, изграждане на база от знания в областта на управлението на околната среда и разработване на информационни източници за околната среда чрез системи за мониторинг (включително мониторинг на горите). Проектите могат да получат съфинансиране в размер до 50 %;

  • Информация и комуникация“, проектите по която се отнасят до кампании за съобщаване и разясняване с цел привличане на общественото внимание към проблемите на опазването на околната среда, природата или биоразнообразието; включени са и проекти във връзка с предотвратяването на горски пожари (повишаване на информираността, специализирано обучение).

Подробна информация за условията за участие е на разположение на следния адрес в интернет:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Информационни сесии ще бъдат проведени във всички държави-членки:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

Проектите, финансирани по линия на програмата LIFE+, трябва да представляват интерес за Европейския съюз и значително да допринасят за постигането на общите цели на LIFE+.

Те трябва да бъдат също технически и финансово съгласувани и изпълними, както и разходите по тях да бъдат оправдани.

Контекст

LIFE+ е европейски финансов инструмент за околната среда с общ бюджет от 2,143 милиарда EUR (два милиарда сто четиридесет и три милиона евро) за периода 2007—2013 г. Годишно се отправя една покана за представяне на предложения.

За подробности относно 210-те проекта, финансирани през 2010 г.:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm

Пълната информация за LIFE+ е публикувана на:

http://ec.europa.eu/life

За преглед на проектите по LIFE във Вашата страна:

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

За установяване на контакт със съответните национални органи:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


Side Bar