Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

Bryssel den 12 januari 2011

Ekonomisk styrning i EU: kommissionen fastställer årsprioriteringar för tillväxten i EU

EU har en omfattande plan för att hantera krisen och påskynda den ekonomiska tillväxten. Men nu behöver insatserna samordnas och prioriteras. Detta är kommissionens budskap idag. Den årliga tillväxtöversikten ger EU tydlig vägledning inför nästa år, med tio angelägna och brådskande åtgärder som inriktas på makroekonomisk stabilitet och budgetåtstramningar, strukturreformer och tillväxtsstimulerande åtgärder. Med tillväxtöversikten inleds den första europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, som även påverkar regeringarnas ekonomiska politik och finanspolitik. När Europeiska rådet antagit rekommendationerna kommer de att påverka både medlemsstaternas politik och deras nationella budgetar. Därför kommer medlemsstaterna och kommissionen att föra uttömmande gemensamma diskussioner om den makroekonomiska stabiliteten, reformer och tillväxtstimulerande insatser.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso säger: ”Den årliga tillväxtöversikten inleder en ny etapp i den europeiska integrationen. Vi går nu i bräschen för en klar förbättring av hur vi hanterar och samordnar våra ömsesidigt beroende ekonomier inom EU. Det här är EU:s lösning. Det här är ekonomisk styrning i praktiken. Den årliga tillväxtöversikten ger en konsekvent och omfattande plan för att kunna öka tillväxten och sysselsättningen i Europa. Om planen genomförs fullt ut är jag säker på att en stark ekonomisk tillväxt och högre sysselsättning blir resultatet i EU”.

Den här första årliga tillväxtöversikten inleder en ny era i fråga om ekonomisk styrning i EU. Tillväxtöversikten sammanfattar de olika insatser som är avgörande för att stärka återhämtningen på kort sikt, hålla jämna steg med stora konkurrenter och hjälpa EU att nå målen i Europa 2020-strategin.

I meddelandet talar kommissionen om samlade insatser för återhämtning, som inriktas på de åtgärder som står i fokus för 2020-strategin och som gäller

 • behovet av ordentliga budgetåtstramningar för att stärka den makroekonomiska stabiliteten,

 • strukturreformer för att öka sysselsättningen, och

 • tillväxtstimulerande åtgärder.

Den årliga tillväxtöversikten avser hela EU men bör anpassas till varje medlemsstats specifika situation.

Kommissionen beskriver tio åtgärder på tre viktiga områden (se MEMO/11/11):

 • Grundläggande förutsättningar för tillväxt

 • genomföra budgetåtstramningar

 • korrigera makroekonomiska obalanser

 • stabilisera finanssektorn

 • Stimulera sysselsättningen och skapa arbetstillfällen

 • göra det lönsamt att arbeta

 • se över pensionssystemen

 • få in de arbetslösa på arbetsmarknaden

 • balansera trygghet och flexibilitet

 • Skynda på tillväxten

 • utnyttja den inre marknadens potential

 • finansiera tillväxten med privata investeringar

 • skapa en kostnadseffektiv tillgång till energi

Bakgrund

Som ett led i den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken (se MEMO/11/14) och enligt Europa 2020-strategin kommer kommissionen med början år 2011 att varje år se över EU:s främsta ekonomiska utmaningar och föreslå prioriterade åtgärder för att bemöta dem. Detta görs i en årlig tillväxtöversikt som ingår i underlaget för Europeiska rådets vårmöte. Denna första årliga tillväxtöversikt består av följande olika delar:

1. Kommissionens meddelande ”Årlig tillväxtöversikt: samlade insatser mot krisen”

Den första delen inriktas på viktiga nyckelbudskap när det gäller finanspolitiken, makroekonomiska frågor och andra tematiska frågor. Här berörs de punkter som i första hand bör prioriteras vid stats- och regeringschefernas möte i Europeiska rådet i mars.

2. Lägesrapport om Europa 2020-strategin

Rapporten redogör för situationen avseende EU:s överordnade mål, förslagen till nationella reformprogram och de reformer som planeras av medlemsstaterna.

3. Makroekonomisk rapport

Rapporten beskriver den makroekonomiska situationen och tar upp vilka åtgärder som är bäst ägnade att ge en positiv tillväxtökning.

4. Gemensam rapport om sysselsättningen

Rapporten behandlar sysselsättningen och de arbetsmarknadspolitiska frågorna. Den ska också ligga till grund för den gemensamma rapport om sysselsättningen som gemensamt ska antas av kommissionen och rådet i enlighet med artikel 148.5 i EUF-fördraget.

Den årliga tillväxtöversikten åtföljs av följande förslag:

5. Förslag till rådets beslut om sysselsättningsriktlinjer

Detta är en teknisk bilaga till de sysselsättningsriktlinjer som antogs för bara ett par månader sedan, eftersom det finns en juridisk skyldighet att anta sådana riktlinjer varje år.

Mer information

Ordförande José Manuel Barrosos webbplats

Ordförandens presskontakter finns på twitter


Side Bar