Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

Bruselj, 12. januarja 2011

Gospodarsko upravljanje EU: Komisija določila letošnje prednostne naloge za rast EU

Evropa ima celovit načrt za odziv na krizo in pospešitev svoje gospodarske rasti. Zdaj mora delovati usklajeno in upoštevati svoje prednostne naloge. To je današnje sporočilo Komisije. Letni pregled rasti jasno določa smer evropskega razvoja v naslednjem letu – opredeljenih je deset nujnih ukrepov, ki poudarjajo makroekonomsko stabilnost in fiskalno konsolidacijo, strukturne reforme ter ukrepe za krepitev rasti. Letni pregled rasti je začetek prvega evropskega semestra, ki spreminja način vladnega oblikovanja ekonomskih in fiskalnih politik. Ko bo Evropski svet sprejel ta priporočila, jih bodo države članice uveljavile v svojih politikah in nacionalnih proračunih. Tako bodo države članice in Komisija prvič skupaj celovito obravnavale makroekonomsko stabilnost, strukturne reforme in ukrepe za povečanje rasti.

Predsednik Evropske komisije Barroso je dejal: „Z letnim pregledom rasti se začenja novo obdobje v evropskem povezovanju. S to novostjo bomo bistveno izboljšali naše upravljanje in usklajevanje medsebojno odvisnih gospodarstev v Evropi. To je model EU, s katerim uveljavljamo gospodarsko upravljanje v praksi. Letni pregled rasti je skladen in celovit načrt, za katerega sem prepričan, da bo v Evropi ponovno ustvaril gospodarsko rast in okrepil stopnjo zaposlenosti, če ga bomo uveljavili v celoti.“

S tem prvim letnim pregledom rasti se začenja nov cikel gospodarskega upravljanja v EU. Združuje različne ukrepe, ki so nujni za spodbujanje kratkoročne oživitve gospodarstva, ohranjanje konkurenčnosti glede na naše glavne konkurente ter pripravo EU na cilje iz strategije Evropa 2020.

V sporočilu Komisija poudarja celostni pristop k oživitvi gospodarstva, ki je osredotočen na ključne ukrepe iz strategije Evropa 2020 in zajema tri glavna področja:

 • potrebo po strogi fiskalni konsolidaciji, da bi se okrepila makroekonomska stabilnost,

 • strukturne reforme za večjo zaposlenost

 • ter ukrepe za krepitev rasti.

Ta prvi letni pregled rasti se nanaša na EU kot celoto in bo prilagojen posebnim okoliščinam v vsaki državi članici.

Deset ukrepov, ki jih izpostavlja Komisija, lahko razporedimo v tri glavna področja (glej MEMO/11/11):

 • osnovni pogoji za rast

 • izvajanje stroge fiskalne konsolidacije

 • popravek makroekonomskih neravnovesij

 • zagotavljanje stabilnosti v finančnem sektorju

 • uporaba trgov dela, ustvarjanje možnosti zaposlitve

 • zagotavljanje večje privlačnosti delovnih mest

 • reforma pokojninskih sistemov

 • ponovno zaposlovanje nezaposlenih

 • uravnoteženje varnosti in prilagodljivosti

 • rast kot prednostna naloga

 • izkoriščanje potenciala enotnega trga

 • pridobitev zasebnega kapitala za financiranje rasti

 • ustvarjanje stroškovno učinkovitega dostopa do energije

Ozadje

Komisija bo, kakor je napovedala v strategiji Evropa 2020, od leta 2011 v okviru evropskega semestra (glej MEMO/11/14) vsako leto ocenila glavne gospodarske izzive za EU ter pripravila prednostne ukrepe v odziv nanje. Predstavila jih bo v letnem pregledu rasti, ki se bo predložil spomladanskemu Evropskemu svetu. Letos je letni pregled rasti sestavljen iz naslednjih delov:

1. Sporočilo Komisije: „Letni pregled rasti: ukrepi za celovit odgovor na krizo“

Prvi del poudarja nujna ključna sporočila, ki zajemajo fiskalna, makroekonomska in tematska področja. V njih je zbran izbor vprašanj, ki bi jih morali voditelji držav in vlad obravnavati prednostno, ko se bodo marca sestali v okviru Evropskega sveta.

2. Poročilo o napredku strategije Evropa 2020

Pregled stanja v zvezi s krovnimi cilji EU, osnutki nacionalnih programov reform ter ukrepi za uveljavljanje reforme, ki jih nameravajo izvesti države članice.

3. Makroekonomsko poročilo

Opisuje makroekonomsko napoved in izpostavlja ukrepe, s katerimi bodo najbolj verjetno doseženi pozitivni učinki krepitve rasti.

4. Skupno poročilo o zaposlovanju

Ocenjuje stanje na področju zaposlovanja ter politike v zvezi s trgom dela. Je tudi podlaga za „Skupno poročilo o zaposlovanju“, ki ga bosta skupaj sprejela Komisija in Svet v skladu s členom 148(5) PDEU.

Letnemu pregledu rasti je priložen še:

5. Predlog sklepa Sveta o smernicah za zaposlovanje

To je tehnična razširitev Smernic o zaposlovanju, sprejeta šele pred nekaj meseci, da bi se zadostilo pravni obveznosti glede letnega sprejemanja takih smernic.

Dodatne informacije:

Spletna stran predsednika Evropske komisije Barrosa.

Predsednikovo službo za medije lahko spremljate tudi na Twitterju.


Side Bar