Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

V Bruseli, 12 januára 2011

Hospodárske riadenie v EÚ: Komisia stanovila ročné priority z hľadiska rastu EÚ

Európa má vypracovaný komplexný plán, prostredníctvom ktorého chce čeliť kríze a urýchliť tempo hospodárskeho rastu v Európe. Teraz potrebuje skoordinovať svoje úsilie a zamerať sa na priority. Práve z tohto dôvodu dnes predkladá ročný prieskum rastu, v ktorom vytyčuje jasné smerovanie Európy v nasledujúcom roku a stanovuje desať prioritných krokov zameraných na makroekonomickú stabilitu a fiškálnu konsolidáciu, štrukturálne reformy a opatrenia podporujúce rast. Predložením ročného prieskumu rastu sa začína prvý „európsky semester“, počas ktorého sa zmení spôsob, akým vlády definujú svoje hospodárske a fiškálne politiky. Po schválení týchto odporúčaní Európskou radou by ich mali členské štáty zohľadniť vo svojich politikách a štátnych rozpočtoch. Po prvýkrát v histórii budú teda členské štáty spoločne s Komisiou podrobne diskutovať o makroekonomickej stabilite, štrukturálnych reformách či opatreniach podporujúcich rast.

Predseda Komisie Barroso uviedol: „Ročným prieskumom rastu vstupuje európska integrácia do novej fázy. Vydávame sa na novú cestu, aby sme výrazne zlepšili spôsob riadenia a koordinácie našich vzájomne prepojených hospodárskych politík v Európskej únii. Je to model EÚ. Predstavuje hospodárske riadenie v praxi. Ročný prieskum rastu prináša súvislý a komplexný plán, prostredníctvom ktorého sa Európa snaží opätovne dostať na cestu hospodárskeho rastu a vyššej zamestnanosti. Som presvedčený, že ak sa nám tento plán podarí v plnej miere uviesť do života, Európa tento cieľ dosiahne“.

Prvý ročný prieskum rastu predstavuje začiatok nového cyklu hospodárskeho riadenia v EÚ. Prináša súbor rozličných opatrení, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska posilnenia oživenia hospodárstva z krátkodobého hľadiska, z hľadiska udržania tempa s hlavnými konkurentmi, ako aj z hľadiska prípravy EÚ na postupné plnenie cieľov stanovených v stratégií Európa 2020.

V hlavnej časti oznámenia sa Komisia zameriava na integrovaný prístup k oživeniu, pričom svoju pozornosť upriamuje na kľúčové opatrenia v rámci stratégie Európa 2020, ktoré spadajú do troch prioritných oblastí:

 • potreba dôslednej fiškálnej konsolidácie v záujme zlepšenia makroekonomickej stability,

 • štrukturálne reformy zvyšujúce zamestnanosť

 • a opatrenia podporujúce rast.

Prvý ročný prieskum rastu sa má uplatňovať na EÚ ako celok a bude prispôsobený osobitným podmienkam v jednotlivých členských štátoch.

Komisia kladie dôraz na desať krokov, ktoré sú zoskupené do troch prioritných oblastí (pozri MEMO/11/11):

 • základné predpoklady rastu

 • uskutočnenie dôslednej fiškálnej konsolidácie

 • korekcia makroekonomickej nerovnováhy

 • zabezpečenie stability finančného sektora

 • mobilizácia trhu práce, vytváranie pracovných príležitostí

 • zvyšovanie príťažlivosti práce

 • reforma dôchodkového systému

 • opätovné začlenenie nezamestnaných na trh práce

 • vyvážený pomer bezpečnosti a flexibility

 • prioritné zameranie sa na rast

 • využiť potenciál jednotného trhu

 • prilákať súkromný kapitál na financovanie rastu

 • zabezpečiť cenovo efektívny prístup k energii

Súvislosti

V rámci „európskeho semestra“ (pozri MEMO/11/14) a v súlade so stratégiou Európa 2020 Komisia počnúc rokom 2011 každoročne posúdi hlavné ekonomické výzvy EÚ a stanoví prioritné opatrenia na ich riešenie. Predloží ich formou „ročného prieskumu rastu“, ktorý bude podkladom pre jarné zasadnutie Európskej rady. Prvý ročný prieskum rastu pozostáva z týchto častí:

1. Oznámenie Komisie: „Ročný prieskum rastu: komplexná reakcia na krízu“.

Prvá časť obsahuje kľúčové informácie z fiškálnej, makroekonomickej a „tematickej“ oblasti. Prináša teda súbor tém, ktorými by sa mali hlavy štátov a vlád prioritne zaoberať na marcovom zasadnutí Európskej rady.

2. Správa o pokroku stratégie Európa 2020

Táto správa analyzuje pokrok pri plnení hlavných cieľov EÚ, pri realizácii národných programov reforiem či pri presadzovaní reforiem naplánovaných členskými štátmi.

3. Makroekonomická správa

Táto správa predstavuje makroekonomický výhľad a vyzdvihuje opatrenia, ktoré majú najlepší potenciál zaručiť pozitívny makroekonomický vývoj.

4. Spoločná správa o zamestnanosti

Spáva prináša prehľad o stave zamestnanosti a o politikách súvisiacich s trhom práce. Je východiskom pre vypracovanie spoločnej správy o situácii v oblasti zamestnanosti, ktorú Komisia a Rada spoločne príjmu v súlade s článkom 148 ods. 5 ZFEÚ.

K ročnému prieskumu rastu je pripojený aj:

5. Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti

Ide o technický dodatok k usmerneniam pre oblasť zamestnanosti, ktoré boli prijaté pred niekoľkými mesiacmi. Je tak splnený právny záväzok každoročne prijímať tieto usmernenia.

Ďalšie informácie

Webová stránka predsedu Barrosa

Tlačový odbor predsedu Barrosa v sieti Twitter


Side Bar