Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

Bruksela, dnia 12 stycznia 2011 r.

Zarządzanie gospodarcze w UE: Komisja ustaliła roczne priorytety dla wzrostu gospodarczego w UE

Europa ma kompleksowy plan przeciwdziałania kryzysowi i przyśpieszenia wzrostu gospodarczego. Obecnie musi nasilić swoje działania, dbając o ich odpowiednią koordynację i nie zapominając o wyznaczonych priorytetach. Tego właśnie dotyczy dzisiejsza prezentacja Komisji. Roczne sprawozdanie gospodarcze wskazuje jasno drogę, którą Europa powinna podążać w następnym roku oraz opisuje dziesięć rodzajów działań mających na celu wzmocnienie stabilności makroekonomicznej oraz konsolidacji budżetowej, jak również realizację reform strukturalnych oraz inicjatyw sprzyjających wzrostowi gospodarczemu. Roczne sprawozdanie gospodarcze oznacza początek pierwszego „europejskiego okresu oceny”, który zmienia sposób w jaki rządy kształtują swoją politykę gospodarczą i budżetową. Po zatwierdzeniu zawartych w sprawozdaniu zaleceń przez Radę Europejską państwa członkowskie uwzględnią je w prowadzonej przez siebie polityce i przy opracowywaniu krajowych budżetów. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii państwa członkowskie i Komisja wspólnie omawiać będą w kompleksowy sposób tematy takie jak stabilność makroekonomiczna, reformy strukturalne i środki mające pobudzić wzrost gospodarczy.

Przewodniczący José Manuel Barroso oświadczył: „Wraz z pierwszym rocznym sprawozdaniem gospodarczym rozpoczyna się nowy etap integracji europejskiej. Wprowadzamy całkowicie nowe rozwiązanie, które będzie miało decydujący wpływ na sposób zarządzania wzajemnie współzależnymi gospodarkami państw Unii Europejskiej oraz ich harmonizowanie. Tak właśnie działa UE. Na tym polega zarządzanie gospodarcze w Unii. Roczne sprawozdanie gospodarcze to spójny i kompleksowy plan umożliwiający Europie powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego i wyższego poziomu zatrudnia. Jestem pewny, że jeżeli zostanie on w pełni wdrożony, Europa na nowo cieszyć się będzie szybkim wzrostem gospodarczym i wyższym poziomem zatrudnienia”.

Pierwsze roczne sprawozdanie gospodarcze oznacza początek nowego cyklu zarządzania gospodarczego w UE. Integruje ono różne działania, bez których niemożliwe będzie przyśpieszenie ożywienia gospodarczego w perspektywie krótkookresowej, dotrzymanie kroku naszym głównym konkurentom oraz przygotowanie UE do realizacji celów zawartych w strategii „Europa 2020”.

W głównym komunikacie Komisja koncentruje się na zintegrowanym podejściu do wspierania ożywienia gospodarczego, uwzględniającym najważniejsze działania podejmowane w kontekście strategii „Europa 2020” i obejmujące trzy podstawowe obszary:

 • rygorystyczną konsolidację budżetową mającą na celu wzmocnienie stabilności makroekonomicznej;

 • reformy strukturalne sprzyjające wyższemu poziomowi zatrudnienia;

 • działania pobudzające wzrost gospodarczy.

Pierwsze roczne sprawozdanie gospodarcze ma dotyczyć UE jako całości, jednocześnie będzie ono uwzględniało specyficzna sytuację w każdym państwie członkowskim.

Komisja pragnie podkreślić znaczenie dziesięciu działań przyporządkowanych następującym trzem obszarom: (zob. MEMO/11/11):

 • podstawowe warunki przyśpieszenia wzrostu gospodarczego

 • wdrożenie rygorystycznej konsolidacji budżetowej

 • skorygowanie nierównowagi gospodarczej

 • zapewnienie stabilności sektora finansowego

 • zmobilizowanie rynków pracy, umożliwienie tworzenia miejsc pracy

 • uatrakcyjnienie pracy

 • zreformowanie systemów emerytalnych

 • ponowne zatrudnienie osób bezrobotnych

 • zrównoważenie bezpieczeństwa i elastyczności

 • zabezpieczenie już na wstępie wzrostu gospodarczego

 • wykorzystanie pełnego potencjału wspólnego rynku

 • przyciągnięcie kapitału prywatnego w celu sfinansowania wzrostu gospodarczego

 • zapewnienie dostępu do źródeł taniej energii

Informacje dodatkowe

W ramach „europejskiego okresu oceny” (zob. MEMO/11/14), i zgodnie z zapowiedzią zawartą w strategii „Europa 2020”, począwszy od 2011 r. Komisja co roku oceniać będzie najważniejsze wyzwania gospodarcze wobec których stoi UE oraz wskazywać działania priorytetowe umożliwiające rozwiązanie tych problemów. Zostaną one przedstawione w „rocznym sprawozdaniu gospodarczym”, które ma być omawiane w trakcie wiosennych obrad Rady Europejskiej. Pierwsze roczne sprawozdanie gospodarcze obejmuje następujące części:

1. Komunikat Komisji: „Roczne sprawozdanie gospodarcze: w kierunku kompleksowego planu przeciwdziałania kryzysowi”.

Część pierwsza koncentruje się na najważniejszych i najpilniejszych kwestiach, które dotyczą zagadnień budżetowych, makroekonomicznych oraz należących do innych obszarów „tematycznych”. Należą do nich problemy, które powinny zostać potraktowane jako priorytetowe przez szefów państw i rządów w trakcie marcowych obrad Rady Europejskiej.

2. Sprawozdanie z postępów w realizacji strategii „Europa 2020”

Omówiono w nim aktualną sytuację jeżeli chodzi o realizację głównych celów UE, przygotowanie projektów KPR oraz planów reform przewidywanych przez państwa członkowskie.

3. Sprawozdanie makroekonomiczne

W tej części przedstawiono perspektywy makroekonomiczne oraz wskazano środki, które mogą być najbardziej skuteczne jeżeli chodzi o pobudzanie wzrostu gospodarczego.

4. Wspólne sprawozdanie sprawie zatrudnienia

Dokonano w nim przeglądu sytuacji w zakresie polityki zatrudnienia oraz polityki wobec rynku pracy. Stanowi ono także podstawę „Wspólnego sprawozdania w sprawie zatrudnienia”, które zostanie przyjęte wspólnie przez Komisję i Radę zgodnie z art. 148 ust. 5 (TFUE).

Rocznemu sprawozdaniu gospodarczemu towarzyszy ponadto:

5. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących zatrudnienia

Stanowi on specjalistyczny dodatek do wytycznych dotyczących zatrudnienia przyjętych kilka miesięcy temu i ma na celu spełnienie prawnego wymogu przyjmowania tego typu wytycznych co roku.

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa przewodniczącego Barroso

Publikacje działu prasowego przewodniczącego na Twitterze


Side Bar