Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

Brussel, 12 januari 2011

Economische governance in de EU: Commissie stelt jaarlijkse prioriteiten voor groei in EU vast

Om de crisis aan te pakken en de economische groei te bespoedigen heeft Europa een alomvattend plan opgesteld. Nu komt het erop aan dat op gecoördineerde wijze wordt opgetreden en de prioriteiten daarbij in het oog worden gehouden. Hierover gaat de analyse die de Commissie vandaag presenteert. De jaarlijkse groeianalyse geeft, met tien prioritaire maatregelen die gericht zijn op macro-economische stabiliteit en begrotingsconsolidatie, structurele hervormingen en bevordering van de groei, duidelijk aan welke koers Europa het komende jaar moet aanhouden. De jaarlijkse groeianalyse geeft het begin aan van het eerste "Europees Semester" dat verandering zal brengen in de wijze waarop in de lidstaten aan het economisch en het begrotingsbeleid gestalte wordt gegeven. Wanneer de analyse eenmaal door de Europese Raad is goedgekeurd, zullen de lidstaten daar in hun beleidsvoornemens en in hun nationale begroting rekening mee houden. Daarmee zullen de lidstaten en de Commissie voor de allereerste keer gezamenlijk en op omvattende wijze werken aan macro-economische stabiliteit, structurele hervormingen en groeibevorderende maatregelen.

"Met de jaarlijkse groeianalyse gaat de Europese integratie een nieuwe fase in", aldus Commissievoorzitter Barroso. "Wij zijn voornemens het beheer en de coördinatie van de onderling afhankelijke economieën van de Europese Unie te innoveren en te verbeteren. Zo wordt dit in de Europese Unie gedaan. Dit is de concretisering van onze economische governance. De jaarlijkse groeianalyse is een coherent en alomvattend plan om Europa weer op het pad naar een krachtiger groei en meer werkgelegenheid te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat dit ons, wanneer het plan in zijn geheel wordt uitgevoerd, zal lukken".

Met deze eerste jaarlijkse groeianalyse wordt het begin ingeluid van een nieuwe cyclus van economische governance in de EU. In de analyse worden de verschillende maatregelen samengebracht die noodzakelijk zijn om het herstel op de korte termijn te versterken, gelijke tred te houden met onze belangrijkste concurrenten en het pad naar de verwezenlijking van de doelstellingen van Europa 2020 te effenen.

In de mededeling bij deze analyse richt de Commissie zich op een geïntegreerde aanpak van het economisch herstel, met de nadruk op sleutelmaatregelen in het kader van de strategie Europa 2020, die op de drie volgende hoofdpunten zijn geconcentreerd:

 • Noodzaak van een rigoureuze begrotingsconsolidatie ter versterking van de macro-economische stabiliteit

 • Structurele hervormingen ter verbetering van de werkloosheid

 • Groeiversterkende maatregelen

Deze eerste jaarlijkse groeianalyse geldt voor de gehele EU en zal aan de specifieke situatie van iedere lidstaat worden aangepast.

De Commissie stelt tien maatregelen voor de drie hoofdpunten voor (zie MEMO/11/11):

 • Fundamentele voorwaarden voor groei

 • rigoureuze begrotingsconsolidatie

 • corrigeren van macro-economische onevenwichtigheden

 • toezien op de stabiliteit van de financiële sector

 • Mobiliseren van de arbeidsmarkten en werkgelegenheid scheppen

 • werk aantrekkelijker maken

 • hervorming van de pensioenstelsels

 • werklozen weer aan het werk te krijgen

 • zorgen voor een evenwicht tussen veiligheid en flexibiliteit

 • Voorrang geven aan groei

 • het potentieel van de eengemaakte markt ten volle benutten

 • particulier kapitaal aantrekken om de groei te financieren

 • zorgen voor toegang tot energie tegen een schappelijke prijs

Achtergrond

Zoals in de Europa 2020-strategie was aangekondigd, beoordeelt de Commissie in het kader van het "Europees Semester" (zie MEMO/11/14) vanaf 2011 ieder jaar de belangrijkste economische uitdagingen van de EU en geeft zij prioritaire maatregelen aan om die uitdagingen aan te pakken. Zij presenteert deze in een "jaarlijkse groeianalyse" waarover de Europese Raad zich in zijn voorjaarsbijeenkomst zal buigen. Deze eerste groeianalyse bestaat uit de volgende delen:

1. Mededeling van de Commissie: "Jaarlijkse groeianalyse: naar een alomvattend antwoord op de crisis".

Het eerste deel bestrijkt de prioritaire maatregelen die nodig zijn op het gebied van begroting, macro-economische kwesties en andere "thematische" gebieden. Het betreft een selectie uit de probleempunten die de staatshoofden en regeringsleiders op de bijeenkomst van de Europese Raad in maart met voorrang moeten behandelen.

2. Voortgangsverslag over Europa 2020

In dit verslag wordt de stand van zaken ten aanzien van de centrale doelstellingen van de EU, de nationale hervormingsprogramma's en de door de lidstaten beoogde hervormingen onderzocht.

3. Macro-economisch verslag

In dit verslag worden de macro-economische vooruitzichten behandeld en wordt aangegeven welke maatregelen de beste mogelijkheden bieden om de economische groei positief te beïnvloeden.

4. Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid

In dit verslag wordt de situatie betreffende de werkgelegenheid en het beleid inzake de arbeidsmarkt behandeld. Tevens vormt het de basis voor het "Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid" dat overeenkomstig artikel 148, lid 5, VWEU door de Commissie en de Raad wordt goedgekeurd.

In de bijlage bij de jaarlijkse groeianalyse gaat een:

5. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende werkgelegenheidsrichtsnoeren

Dit is een technische uitbreiding van de enkele maanden geleden goedgekeurde werkgelegenheidsrichtsnoeren, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting jaarlijks deze richtsnoeren vast te stellen.

Meer informatie:

Website van Commissievoorzitter Barroso

Volg het persteam van de Voorzitter op Twitter


Side Bar