Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

Briuselis, 2011 m. sausio 12 d.

ES ekonomikos valdymas. Komisija nustato artimiausius ES ekonomikos augimo prioritetus

Europa turi visapusiškų atsako į krizę priemonių ir Europos ekonomikos augimo spartinimo planą. Dabar būtina darniai sutelkti pastangas ir laikytis prioritetų. Būtent tokias gaires šiandien pateikia Komisija. Metinėje augimo apžvalgoje nurodoma aiški per ateinančius metus Europos įgyvendinsimų priemonių kryptis ir dešimt neatidėliotinų veiksmų, skirtų makroekonominiam stabilumui ir fiskaliniam konsolidavimui, struktūrinėms reformoms ir ekonomikos augimą skatinančioms priemonėms. Metine augimo apžvalga pradedamas pirmasis vadinamasis Europos semestras, pakeičiantis vyriausybių taikomus ekonomikos ir fiskalinės politikos formavimo būdus. Pasiekus sutarimą Europos Vadovų Taryboje, rekomendacijos bus įgyvendinamos tiek valstybių narių politika, tiek nacionaliniais biudžetais. Pirmą kartą valstybės narės ir Komisija kartu išsamiai aptars makroekonominio stabilumo, struktūrinių reformų ir ekonomikos augimo skatinimo priemones.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Su metine augimo apžvalga prasideda naujas Europos integracijos etapas. Siekiame pateikti naujų sprendimų ir Europos Sąjungoje ryžtingai pagerinti tarpusavyje susijusios šalių ekonomikos valdymą ir koordinavimą. Tai yra ES modelis. Taip praktiškai valdome ekonomiką. Metinė augimo apžvalga yra nuoseklus ir visapusiškas planas, kuriuo Europoje siekiama atkurti augimą ir didesnį užimtumą. Esu įsitikinęs, kad visiškai įgyvendinus šį planą, Europa galės grįžti į stipraus augimo ir didesnio užimtumo kelią.“

Pirmoji metinė augimo apžvalga žymi naujo ekonomikos valdymo Europos Sąjungoje ciklo pradžią. Joje kartu išdėstomi skirtingi veiksmai, kurie yra būtini, kad ekonomikos atsigavimas trumpalaikiu laikotarpiu būtų stipresnis, kad neatsiliktume nuo mūsų pagrindinių konkurentų ir kad ES būtų pasirengusi įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Pagrindiniame komunikate Komisija laikosi integruoto požiūrio į ekonomikos atsigavimą ir nagrinėja strategijos „Europa 2020“ numatytas svarbiausias priemones, kurios apima tris pagrindines sritis:

 • būtinybę laikytis griežto fiskalinio konsolidavimo makroekonominiam stabilumui stiprinti,

 • struktūrines reformas užimtumui didinti,

 • ir ekonomikos augimą skatinančias priemonės.

Pirmoji metinė augimo apžvalga skirta visai ES ir ji bus pritaikyta prie kiekvienos valstybės narės konkrečios situacijos.

Komisija išskiria dešimt pagal tris pagrindines sritis (žr. MEMO/11/11) sugrupuotų veiksmų:

 • pagrindinės augimo prielaidos

 • įgyvendinant griežtą fiskalinį konsolidavimą

 • koreguojant makroekonominį disbalansą

 • užtikrinant finansų sektoriaus stabilumą

 • darbo rinkų mobilizavimas, užimtumo galimybių kūrimas

 • padarant darbą patrauklesnį

 • reformuojant pensijų sistemas

 • įdarbinant bedarbius

 • užtikrinant lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą

 • augimo paankstinimas

 • pasinaudojant bendros rinkos galimybėmis

 • pritraukiant privatųjį kapitalą į augimo finansavimą

 • kuriant ekonomišką prieigą prie energijos šaltinių

Pagrindinė informacija

Kaip paskelbta strategijoje „Europa 2020“, laikydamasi Europos semestro principų (žr. MEMO/10/14) Komisija nuo 2011 m. kasmet vertins pagrindines ES ekonomikos problemas ir nustatys jų sprendimo prioritetinius veiksmus. Juos pateiks metinėje augimo apžvalgoje, kuri bus teikiama pavasario Europos Vadovų Tarybai. Pirmąją metinę augimo apžvalgą sudaro skirtingos dalys:

1. Komisijos komunikatas „Metinė augimo apžvalga. Visapusiškos atsako į krizę priemonės“

Pirmojoje dalyje dėmesys bus skiriamas pagrindiniams neatidėliotiniems klausimams, kurie apima fiskalines, makroekonomines ir vadinamąsias temines sritis. Šiuos klausimus Europos Vadovų Taryboje kovo mėn. susitikę valstybių arba vyriausybių vadovai turėtų spręsti prioritetine tvarka.

2. Strategijos „Europa 2020“ pažangos ataskaita

Joje apžvelgiama padėtis, susijusi su ES pagrindiniais tikslais, nacionalinių reformų programų projektas ir valstybių narių numatytos reformos.

3. Makroekonominė ataskaita

Čia apžvelgiama makroekonominė padėtis ir nustatomos priemonės, kurių teigiami rezultatai skatinant ekonomikos augimą būtų didžiausi.

4. Bendroji užimtumo ataskaita

Joje apžvelgiama užimtumo padėtis ir su darbo rinka susijusi politika. Ja remiantis taip pat rengiamas bendrasis pranešimas apie užimtumo padėtį, kurį pagal SESV 148 straipsnio 5 dalį kartu priima Komisija ir Taryba.

Metinę augimo apžvalgą papildo:

5. Tarybos sprendimo dėl užimtumo gairių pasiūlymas

Tai techninis užimtumo gairių dokumentas, priimtas tik prieš kelis mėnesius laikantis teisinio įsipareigojimo kasmet priimti tokias gaires.

Išsamesnė informacija

Pirmininko J. M. Barroso svetainė

Pirmininko spaudos tarnybos pranešimai tinklalapyje Twitter


Side Bar