Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

Bryssel 12. tammikuuta 2011

Komissio määrittää EU:n talouskasvun vuotuiset painopisteet

Euroopalla on kattava suunnitelma, jolla selvitään talouskriisistä ja nopeutetaan talouskasvua. Nyt on panostettava tärkeimpien toimien koordinoituun toteuttamiseen. Komissio on julkaissut tänään ensimmäisen vuotuisen kasvuselvityksen, jossa määritetään Euroopalle selkeä suunta tulevaa vuotta varten, jolloin on toteutettava kymmenen kiireellistä toimenpidettä. Ne keskittyvät makrotalouden vakauttamiseen sekä julkisen talouden tervehdyttämiseen, rakenneuudistuksiin ja kasvua edistäviin toimiin. Vuotuinen kasvuselvitys käynnistää ensimmäisen talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson, joka muuttaa hallitusten tapaa päättää talous- ja finanssipolitiikasta. Kun suosituksista on päästy yhteisymmärrykseen Eurooppa-neuvostossa, jäsenvaltiot sisällyttävät ne politiikkaansa ja kansallisiin talousarvioihin. Jäsenvaltiot ja komissio neuvottelevat nyt ensimmäistä kertaa yhdessä kattavasti makrotalouden vakauttamisesta, rakenneuudistuksista ja kasvua nopeuttavista toimenpiteistä.

”Vuotuinen kasvuselvitys aloittaa uuden vaiheen Euroopan yhdentymisessä. Parannamme uraauurtavalla ja määrätietoisella tavalla Euroopan unionin toisistaan riippuvaisten talouksien hallintaa ja koordinointia. Tämä on eurooppalainen toimintamalli, jolla taloutta ohjataan ja hallitaan käytännössä. Vuotuinen kasvuselvitys on johdonmukainen ja kattava suunnitelma, jolla Euroopan talous saadaan taas voimakkaaseen kasvuun ja työllisyys nousuun. Jos suunnitelma toteutetaan kokonaisuudessaan, uskon että saavutamme tämän tavoitteen”, komission puheenjohtaja José Manuel Barroso sanoo.

Tämä ensimmäinen vuotuinen kasvuselvitys aloittaa EU:ssa uuden talouden ohjausjakson. Siinä kootaan yhteen keskeiset toimet, joilla vahvistetaan talouden elpymistä lyhyellä aikavälillä. Näin EU ei jää jälkeen suurimmista kilpailijoistaan ja voi jatkaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisten toimien toteuttamista.

Komissio keskittyy päätiedonannossaan talouden laaja-alaiseen elvytysstrategiaan, joka sisältää kolmeen osa-alueeseen jakautuvia keskeisiä toimenpiteitä, jotka puolestaan liittyvät Eurooppa 2020 ‑strategiaan:

 • julkisen talouden tiukka tervehdyttäminen makrotalouden epätasapainotilojen korjaamiseksi;

 • rakenneuudistukset, joilla parannetaan työllisyyttä;

 • kasvua edistävät toimet.

Tämä ensimmäinen vuotuinen kasvuselvitys kattaa koko EU:n, mutta yksittäisiä jäsenvaltioita koskevista toimista päätetään niiden oman tilanteen perusteella.

Komissio on määrittänyt kymmenen toimenpidettä, jotka on jaettu kolmeen pääryhmään (ks. MEMO/11/11):

 • Kasvun perusedellytykset

 • julkisen talouden tiukka tervehdyttäminen

 • makrotalouden epätasapainotilojen korjaaminen

 • rahoitussektorin vakauden turvaaminen

 • Työmarkkinoiden elvyttäminen ja uusien työpaikkojen luominen

 • työnteon tekeminen houkuttelevammaksi

 • eläkejärjestelmien uudistaminen

 • työttömien saaminen takaisin työelämään sekä työsuhdeturvan

 • joustojen tasapainottaminen

 • Etupainotteinen kasvu

 • yhtenäismarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntäminen

 • kasvun rahoittaminen yksityisellä pääomalla

 • kustannustehokkaat energialähteet

Tausta

Kuten Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan, komissio arvioi osana talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa (ks. MEMO/11/14) vuosittain vuodesta 2011 alkaen EU:n talouden tärkeimmät haasteet ja määrittää niiden edellyttämät keskeiset toimenpiteet. Komissio esittää toimenpiteet vuotuisessa kasvuselvityksessä, jota käytetään neuvottelujen pohjana keväällä kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa. Tämä ensimmäinen kasvuselvitys sisältää seuraavat osat:

1. Komission tiedonanto: ”Vuotuinen kasvuselvitys: kriisistä kohti kattavaa ratkaisua”

Tässä ensimmäisessä osassa keskitytään kiireellisimpiin asioihin finanssipolitiikan ja makrotalouden alalla sekä temaattisiin kysymyksiin. Näiden aiheiden pitäisi olla asialistan kärjessä, kun valtioiden ja hallitusten päämiehet tapaavat Eurooppa-neuvoston kokouksessa maaliskuussa.

2. Kertomus Eurooppa 2020 -ohjelman edistymisestä

Tässä kertomuksessa tarkastellaan EU:n yleistavoitteiden saavuttamista, kansallisia uudistusohjelmaluonnoksia ja jäsenvaltioiden uudistusten etenemistä.

3. Makrotaloudellinen kertomus

Tässä kertomuksessa kuvaillaan makrotalouden näkymiä ja määritetään toimet, joilla todennäköisemmin tuotetaan positiivisia, kasvua edistäviä vaikutuksia.

4. Yhteinen työllisyysraportti

Asiakirjassa tarkastellaan työllisyystilannetta ja työmarkkinoihin liittyviä toimia. Se on myös perusta yhteiselle vuosittaiselle selvitykselle, jonka komissio ja neuvosto laativat yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Vuotuisen kasvuselvityksen liitteenä on

5. Ehdotus neuvoston päätökseksi työllisyyssuuntaviivoista

Tämä asiakirja on työllisyyssuuntaviivojen tekninen liite. Vuotuiset työllisyyssuuntaviivat annettiin muutama kuukausi sitten lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen mukaisesti.

Lisätietoja

Puheenjohtaja Barroson verkkosivut.

Seuraa puheenjohtajan lehdistöyksikön toimintaa Twitterissä.


Side Bar