Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

Brüssel, 12. jaanuar 2011

ELi majanduse juhtimine: komisjon kehtestab ELi majanduskasvu iga-aastased prioriteedid

Euroopal on põhjalik kava kriisidele reageerimiseks ja majanduskasvu kiirendamiseks. Nüüd tuleb teha kooskõlastatud jõupingutusi ja keskenduda prioriteetidele. Sellega komisjon täna tegelebki. Iga-aastases majanduskasvu analüüsis püstitatakse selged verstapostid, mille suunas Euroopa peaks järgmisel aastal liikuma. Nende hulgas on kümme prioriteetset meedet, mis keskenduvad makromajanduslikule stabiilsusele ja eelarve kindlakäelisele konsolideerimisele, struktuurireformidele ja majanduskasvu suurendamisele. Iga-aastane majanduskasvu analüüs juhatab sisse esimese nn Euroopa poolaasta, mille käigus tuleb liikmesriikidel muuta oma majandus- ja rahanduspoliitika korralduse viisi. Niipea kui Euroopa Ülemkogu on soovitused heaks kiitnud, peavad need peegelduma liikmeriikide poliitikas ja eelarves. Seepärast arutavad liikmesriigid ja komisjon esimest korda ajaloos ühiselt makromajandusliku stabiilsuse, struktuurireforme ja majanduskasvu suurendamist käsitlevaid meetmeid.

Euroopa Komisjoni president Barroso sõnas: „Iga-aastase majanduskasvu analüüsiga algab Euroopa integratsiooni uus etapp. Loome uue aluse Euroopa Liidu vastastikku sõltuvate majanduste juhtimise ja kooskõlastamise tõhustamiseks. See on viis, kuidas Euroopa Liit toimib. See on meie majanduse juhtimine tegelikkuses. Iga-aastane majanduskasvu analüüs on ühtne ja terviklik kava, et Euroopa saaks tagasi pöörduda majanduskasvu ja suurema tööhõive teele. Olen kindel, et selle täieliku täitmise korral on Euroopa võimeline taastama tugeva majanduskasvu ja kõrge tööhõive taseme”.

Praegune esimene iga-aastane majanduskasvu analüüs tähistab ELi majanduse juhtimise uue tsükli algust. Analüüs koondab eri meetmeid, mis on tähtsad majanduskasvu taastamiseks lühiajalises perspektiivis, peamiste konkurentidega konkurentsis püsimiseks ja ELi ettevalmistamiseks 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks.

Oma põhiteatises keskendub komisjon majanduskasvu taastamise integreeritud lähenemisviisile, pöörates erilist tähelepanu ELi 2020. aasta strateegia peamistele meetmetele ja kolmele põhivaldkonnale:

 • eelarve kindlakäeline konsolideerimine makromajandusliku stabiilsuse suurendamiseks;

 • struktuurireformid suurema tööhõive saavutamiseks;

 • majanduskasvu suurendavad meetmed

Käesolev esimene iga-aastane majanduskasvu analüüs on mõeldud kohaldamiseks ELis tervikuna ja seda muudetakse vastavalt iga liikmesriigi konkreetsele olukorrale.

Komisjon pakub välja kümme meedet, mis on koondatud kolme peamise valdkonna alla (vt MEMO/11/11):

 • majanduskasvu tähtsad eeltingimused

 • eelarve kindlakäelise konsolideerimise rakendamine

 • makromajandusliku tasakaalustamatuse likvideerimine

 • finantssektori stabiilsuse tagamine

 • tööturgude mobiliseerimine, töövõimaluste loomine

 • atraktiivsuse suurendamine

 • pensionisüsteemide reformid

 • töötute tagasipöördumine tööturule

 • kindluse ja paindlikkuse tasakaalustamine

 • majanduskasvu soodustamine

 • ühtse turu kogu potentsiaali kasutamine

 • erakapitali kaasamine majanduskasvu rahastamiseks

 • energia kulutõhus kättesaadavus

Taustteave

Nagu osutatud ELi 2020. aasta strateegias hindab komisjon Euroopa poolaasta (vt MEMO/11/14) raames alates 2011. aastast igal aastal ELi peamisi majandusalaseid probleeme ja määrab kindlaks prioriteetsed meetmed nende lahendamiseks. Komisjon esitab need iga-aastases majanduskasvu analüüsis, mida kasutatakse Euroopa Ülemkogu kevadisel kohtumisel toimuvate arutelude lähtekohana. Käesolev esimene iga-aastane majanduskasvu analüüs koosneb eri osadest:

1. Komisjoni teatis: „Iga-aastane majanduskasvu analüüs: igakülgne vastus kriisile”.

Esimeses osas keskendutakse pakilistele probleemidele, mis hõlmavad rahandus-, makromajandus- ja muid teemavaldkondi. Need kujutavad endast valitud küsimusi, mida riigipead ja valitsusjuhid peaksid märtsis toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel lahendama esmajärjekorras.

2. Eduaruanne Euroopa 2020. aasta strateegia kohta

Selles vaadeldakse olukorda seoses ELi peamiste eesmärkide, esialgsete riiklike reformikavade ja liikmesriikide kavandatud reformidega.

3. Aruanne makromajanduse kohta

Selles antakse ülevaade makromajanduse kohta ja pakutakse välja meetmed, millel on kõige suurem potentsiaal hoogustada majanduskasvu.

4. Ühine tööhõivearuanne

Selles käsitletakse tööhõive olukorda ja tööturuga seonduvaid poliitikaid. Samuti on see aluseks ühisele tööhõivearuandele, mille komisjon ja nõukogu võtavad vastu ühiselt kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli148 lõikega 5

Iga-aastase majanduskasvu analüüsi juurde kuulub:

5. Ettepanek nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb tööhõivesuuniseid

Tegemist on mõned kuud tagasi vastu võetud tööhõivesuuniste tehnilise laiendamisega, et järgida seadusest tulenevat kohustust võtta sellised suunised vastu igal aastal.

Lisateave

President Barroso veebisait

Presidendi pressimeeskond Twitteris


Side Bar