Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2011

Οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ: Η Επιτροπή καθορίζει τις ετήσιες προτεραιότητες για την ανάπτυξη της ΕΕ

Η Ευρώπη διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης και επιτάχυνσης της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Τώρα πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της με συντονισμένο τρόπο και με βάση τις προτεραιότητες. Αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο της ανάλυσης που παρουσιάζει σήμερα η Επιτροπή. Η Ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη χαράσσει με σαφήνεια την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, καθορίζοντας δέκα δράσεις προτεραιότητας που εστιάζονται σε μακροοικονομική σταθερότητα και δημοσιονομική εξυγίανση, σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και σε μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης. Η Ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη εγκαινιάζει το πρώτο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις διαμορφώνουν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές τους. Από τη στιγμή που συμφωνηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τις συστάσεις αυτές υπόψη τόσο στις πολιτικές τους όσο και στους εθνικούς τους προϋπολογισμούς. Συνεπώς, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα συζητήσουν από κοινού και με ολοκληρωμένο τρόπο θέματα μακροοικονομικής σταθερότητας, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος Barroso προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Με την Ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη αρχίζει μια νέα φάση ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ανοίγουμε μαζί ένα νέο κεφάλαιο για την καθοριστική βελτίωση του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε και συντονίζουμε τις αλληλεξαρτημένες οικονομίες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μοντέλο που αντιπροσωπεύει η ΕΕ. Αυτή είναι η οικονομική μας διακυβέρνηση στην πράξη. Η Ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη αποτελεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο για την επάνοδο της Ευρώπης σε φάση ανάπτυξης και μεγαλύτερων επιπέδων απασχόλησης. Είμαι πεπεισμένος ότι, αν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, η Ευρώπη θα μπορέσει να επιστρέψει σε ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης».

Η εν λόγω πρώτη Ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Συνδυάζει διάφορες δράσεις που έχουν ουσιώδη σημασία για να ενισχύσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας βραχυπρόθεσμα, για να μην μείνουμε πίσω σε σχέση με τους κυριότερους ανταγωνιστές μας και για να ετοιμάσουμε την ΕΕ να προχωρήσει προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η κύρια ανακοίνωση της Επιτροπής εστιάζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την ανάκαμψη της οικονομίας και επικεντρώνεται σε βασικά μέτρα που εντάσσονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και αφορούν τρεις κυρίως τομείς:

 • Την ανάγκη για αυστηρή δημοσιονομική εξυγίανση με σκοπό την ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας

 • Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης

 • Μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης

Η πρώτη αυτή Ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη θα καλύπτει το σύνολο της ΕΕ και θα είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες κάθε κράτους μέλους.

Η Επιτροπή τονίζει δέκα δράσεις που εντάσσονται στους τρεις κύριους τομείς (βλ. MEMO/11/11):

 • Θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη

 • Εφαρμογή αυστηρής δημοσιονομικής εξυγίανσης

 • Διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών

 • Εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα

 • Κινητοποίηση των αγορών εργασίας, Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης

 • Βελτίωση των κινήτρων εργασίας

 • Μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων

 • Επάνοδος των ανέργων στην απασχόληση

 • Εξισορρόπηση ασφάλειας και ευελιξίας

 • Επίσπευση της ανάπτυξης

 • Αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς

 • Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης

 • Δημιουργία αποτελεσματικής ως προς το κόστος πρόσβασης σε ενέργεια

Ιστορικό

Ως μέρος του «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου» (βλ. MEMO/11/14), και όπως εξαγγέλθηκε στην Στρατηγική «Ευρώπη 2020», η Επιτροπή, αρχίζοντας από το 2011, αξιολογεί κατ' έτος τις κύριες οικονομικές προκλήσεις της ΕΕ και εντοπίζει τις δράσεις προτεραιότητας για την αντιμετώπισή τους. Παρουσιάζει τις δράσεις αυτές σε μια «Ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη», η οποία εξετάζεται από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κατά την πρώτη εφαρμογή της, η Ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη περιλαμβάνει διάφορα μέρη:

1. Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη: μια ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση».

Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται σε επείγοντα βασικά μηνύματα που καλύπτουν δημοσιονομικούς, μακροοικονομικούς και «θεματικούς» τομείς. Αυτοί αντιπροσωπεύουν μια επιλογή των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο.

2. Έκθεση προόδου για την στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Επισκόπηση της κατάστασης όσον αφορά τους γενικούς στόχους της ΕΕ, τα σχέδια των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και την πορεία μεταρρυθμίσεων που προγραμματίζουν τα κράτη μέλη.

3. Μακροοικονομική έκθεση

Περιλαμβάνει τις μακροοικονομικές προοπτικές και προσδιορίζει τα μέτρα που είναι πιθανότερο να συμβάλουν στην τόνωση της ανάπτυξης.

4. Κοινή έκθεση για την απασχόληση

Επισκόπηση της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση και τις πολιτικές που σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Αποτελεί επίσης τη βάση για την «Κοινή έκθεση για την απασχόληση» που καταρτίζουν από κοινού η Επιτροπή και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ.

Η Ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη συνοδεύεται από:

5. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση.

Πρόκειται για τεχνική προέκταση των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση που εκδόθηκαν μόλις πριν λίγους μήνες με σκοπό τη συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση έκδοσης τέτοιων κατευθυντήριων γραμμών σε ετήσια βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δικτυακός τόπος του Προέδρου Βarroso

Παρακολουθήστε την ομάδα Τύπου του Προέδρου στο Twitter


Side Bar