Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

V Bruselu dne 12. ledna 2011

Správa ekonomických záležitostí v EU: Komise vymezila roční priority pro růst EU

Evropa má ucelený plán, který jí pomůže reagovat na krizi a urychlit ekonomický růst. Nyní musí koordinovaně usilovat o jeho naplnění a neztratit ze zřetele jeho priority. A právě tento plán dnes Komise předkládá. Roční analýza růstu jasně ukazuje, kam by Evropa měla v příštím roce směřovat, a vymezuje pět naléhavých opatření zaměřených na makroekonomickou stabilitu, fiskální konsolidaci, strukturální reformy a akce na posílení růstu. Roční analýza růstu zahajuje první evropský semestr, během něhož se změní způsob, jakým vlády utvářejí své ekonomické a fiskální politiky. Obsahuje doporučení, která po schválení Evropskou radou promítnou členské státy do svých politik a státních rozpočtů. Členské státy a Komise budou tedy vůbec poprvé v historii společně a komplexně projednávat makroekonomickou stabilitu, strukturální reformy a opatření na podporu růstu.

Předseda Barroso uvedl: „Roční analýza růstu zahájila novou fázi evropské integrace. Chystáme se vytvořit nové prostředí a rozhodujícím způsobem zlepšit způsob řízení a koordinace našich vzájemně provázaných hospodářství. Právě to je cesta EU. Je to naše správa ekonomických záležitostí v praxi. Roční analýza růstu je souvislý a ucelený plán, který, pokud bude plně proveden, zajistí Evropě silný ekonomický růst a vyšší zaměstnanost.“

Tato první roční analýza růstu představuje pro EU začátek nového cyklu správy ekonomických záležitostí. Shrnuje různá opatření, která jsou nezbytná proto, abychom rychle dosáhli oživení, udrželi tempo se svými hlavními konkurenty a napomohli EU při plnění cílů strategie Evropa 2020.

V hlavním sdělení se Komise soustředí na integrovaný přístup k oživení, který zahrnuje klíčová opatření pro strategii Evropa 2020 a týká se tří hlavních oblastí:

 • potřeby výrazné fiskální konsolidace pro posílení makroekonomické stability,

 • strukturálních reforem pro vyšší zaměstnanost

 • a opatření na podporu růstu.

Předkládaná první roční analýza růstu je vypracována pro celou EU a bude upravena pro konkrétní podmínky každého členského státu.

Komise položila důraz na deset hlavních akcí, které rozdělila do tří skupin (viz MEMO/11/11):

 • nezbytné předpoklady růstu

 • provádění přísné fiskální konsolidace

 • náprava makroekonomické nerovnováhy

 • zajištění stability finančního sektoru

 • mobilizace pracovních trhů, vytváření pracovních příležitostí

 • zatraktivnění práce

 • reforma penzijního systému

 • zařazení nezaměstnaných na pracovní trh

 • vyvažování bezpečnosti a flexibility

 • okamžitý růst

 • využití potenciálu jednotného trhu

 • pobídky pro financování růstu soukromým kapitálem

 • nákladově efektivní přístup k energii

Souvislosti

V rámci evropského semestru (viz MEMO/11/14) a na základě strategie Evropa 2020 bude Komise od roku 2011 každý rok hodnotit hlavní ekonomické výzvy, s nimiž se EU musí vyrovnat, a bude navrhovat prioritní opatření k jejich řešení. Návrhy bude předkládat v „roční analýze růstu", která bude sloužit jako podklad pro jarní zasedání Evropské rady. První roční analýza růstu se skládá z následujících částí:

1. Sdělení Komise: „Roční analýza růstu: jak uceleně reagovat na krizi“.

V první části jsou obsažena naléhavá fiskální, makroekonomická a tematická sdělení. Představují výběr témat, o nichž by se mělo přednostně hovořit na březnovém zasedání hlav států nebo vlád v Evropské radě.

2. Zpráva o pokroku při provádění strategie Evropa 2020

Tato zpráva analyzuje základní cíle EU, návrhy národních programů reforem a průběh reforem plánovaný členskými státy.

3. Makroekonomická zpráva

Obsahuje makroekonomický výhled a upozorňuje na opatření, která by mohla nejvíce podpořit růst.

4. Společná zpráva o zaměstnanosti

Tato zpráva analyzuje stav zaměstnanosti a politiky související s pracovním trhem. Bude z ní rovněž vycházet „Společná zpráva o zaměstnanosti“, kterou by Komise a Rada měly společně přijmout podle čl. 148 odst. 5 SFEU.

K roční analýze růstu je připojen:

5. Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti

Jedná se o odborný dodatek hlavních směrů politiky zaměstnanosti, které byly přijaty před několika měsíci. Je tak splněna právní povinnost přijímat tyto směry každý rok.

Další informace

Internetové stránky prezidenta Barrosa

Sledujte tiskový tým předsedy na portálu Twitter


Side Bar