Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

Брюксел, 12 януари 2011 г.

Икономическото управление на ЕС: Комисията определя годишните приоритети за растеж на ЕС

Европа разполага с всеобхватен план за справяне с кризата и ускоряване на икономическия си растеж. Сега Европа трябва да съсредоточи усилията си по един съгласуван начин, като следи за изпълнението на приоритетите. Именно това е предметът на предложението, представено от Комисията днес. Годишното изследване на растежа очертава ясно посоката, в която Европа следва да се движи през следващата година, с десет неотложни действия, свързани с макроикономическата стабилност и бюджетната консолидация, структурните реформи и мерките за насърчаване на растежа. Годишното изследване на растежа поставя началото на първото „европейско полугодие“, което ще преобрази начина на формиране на икономическите и бюджетните политики от страна на правителствата. След като бъдат одобрени от Европейския съвет, държавите-членки ще отразят тези препоръки в политиките и в националните си бюджети. За първи път в историята държавите-членки и Комисията ще обсъждат съвместно и изчерпателно макроикономическата стабилност, структурните реформи и мерките за насърчаване на растежа.

Председателят Барозу заяви: „С Годишното изследване на растежа започва нов етап от европейската интеграция. Поставили сме си за цел да изследваме нови възможности и значително да подобрим начина, по който управляваме и координираме взаимозависимите ни икономики в Европейския съюз. Това е моделът на ЕС. Това е нашето икономическо управление в действие. Годишното изследване на растежа е последователен и всеобхватен план за растежа и по-високата заетост в Европа. Уверен съм, че ако той бъде приложен в неговата цялост, Европа може отново да има силен икономически растеж и по-висока заетост.“

Това първо годишно изследване на растежа бележи началото на нов цикъл в икономическото управление в ЕС. Изследването обединява различни действия, които са от съществено значение за по-стабилното възстановяване в краткосрочен план, за да не изоставаме от основните си конкуренти и да подготвим ЕС да работи за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.

В основното съобщение Комисията насочва вниманието към един интегриран подход по отношение на възстановяването, като се съсредоточава върху ключовите мерки в рамките на „Европа 2020“ и включва три основни области:

 • необходимостта от строга бюджетната консолидация за постигането на по-голяма макроикономическа стабилност;

 • структурни реформи за постигане на по-висока заетост;

 • и мерки за насърчаване на растежа.

Това първо годишно изследване на растежа е съставено така, че да се прилага за ЕС като цяло, но ще бъде приспособено към специфичното положение на всяка държава-членка.

Комисията поставя ударението върху десет действия, разпределени в три основни области (вж. MEMO/11/11):

 • основни предпоставки за растеж

 • Извършване на строга бюджетна консолидация

 • 2. Коригиране на макроикономическите дисбаланси

 • 3. Осигуряване на стабилност на финансовия сектор

 • използване на пазарите на труда, създаване на възможности за работа

 • Придаване на повече привлекателност на труда

 • Реформа на пенсионните системи

 • Връщане на незаетите лице на работа

 • Намиране на равновесие между сигурност и гъвкавост

 • отдаване на приоритет на растежа

 • Използване на потенциала на единния пазар

 • Привличане на частни капитали за финансиране на растежа

 • Създаване на икономически ефективен достъп до енергия

История на досието

Като част от „европейското полугодие“ (вж. MEMO/11/14) и както бе обявено в стратегията „Европа 2020“, считано от 2011 г. нататък всяка година Комисията ще извършва оценка на главните икономически предизвикателства за ЕС и ще набелязва приоритетни действия за справяне с тях. Комисията ще представя тази информация в „годишно изследване на растежа“, което ще бъде и принос към работата на пролетния Европейски съвет. Първото издание на годишното изследване на растежа се състои от различни части:

1. Съобщение на Комисията: „Годишно изследване на растежа: към изчерпателен отговор на кризата“

Първата част съдържа спешни ключови послания, които обхващат бюджетните, макроикономическите и „тематичните“ области. Те представляват подбрани въпроси, които следва да бъдат приоритетно разгледани от държавните и правителствените ръководители по време на срещата на Европейския съвет през март.

2. Доклад за напредъка по стратегията „Европа 2020“

С този доклад се прави преглед на ситуацията по отношение на водещите цели на ЕС, проектите на НПР и програмата от реформи, предвидена от държавите-членки.

3. Макроикономически доклад

С този доклад се прави макроикономическа прогноза и се посочват мерките с най-голям потенциал за насърчаване на растежа.

4. Съвместен доклад за заетостта

В тази част се прави преглед на състоянието на заетостта и свързаните с пазара на труда политики. Въз основа на този текст ще бъде изготвен „Съвместен доклад за заетостта“, който ще бъде приет съвместно от Комисията и Съвета в съответствие с член 148, параграф 5 от ДФЕС.

Годишното изследване на растежа се придружава от:

5. Предложение за решение на Съвета относно насоките за заетостта

Това е техническо разширение на обхвата на насоките за заетостта, приети само преди няколко месеца, с цел да бъде изпълнено правното задължение за приемане на такива насоки всяка година.

За повече информация:

Уебсайт на председателя Барозу

Информирайте се от медийния екип на председателя в Twitter.


Side Bar