Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

Bryssel den 25 februari 2011

Miljö: Kommissionen inleder samråd om resurseffektivitet, toppmötet Rio+20 och hållbar utveckling

EU-kommissionen har lanserat två webbsamråd på miljöområdet. Det första handlar om olika politiska alternativ för att uppmuntra övergång till effektivare användning av naturresurser i den europeiska ekonomin. Det andra samrådet handlar om EU:s ståndpunkt vid FN-konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 2012. Ett liknande samråd har också inletts för att samla åsikter om Europas biobaserade ekonomi och olika aspekter av resurseffektivitet. Båda samråden pågår fram till mitten av april 2011.

Det första samrådet handlar om resurseffektivitet och kommer att bidra till en färdplan för ett resurseffektivt Europa som väntas vara klar sommaren 2011. I samrådet efterfrågas åsikter inom tre områden: allmänna synpunkter om resursanvändning, knappa resurser, nuvarande hinder och huvudsakliga problemområden; politikområden som skulle kunna ingå i färdplanen; och alternativ för att uppmuntra till ändring av personliga vanor. Offentliga myndigheter, den privata sektorn, miljöaktörer och övriga intresserade bland allmänheten uppmanas att svara på 22 frågor. Den 26 januari i år antog kommissionen ett meddelande om ett resurseffektivt Europa – ett av flaggskeppsinitiativen för Europa 2020, EU:s strategi för jobb och tillväxt – och därmed skapades förutsättningar för att anta en rad kommissionsinitiativ under 2011 och 2012, varav färdplanen är ett. Samrådet finns på engelska, franska och tyska och avslutas den 17 april 2011.

Det andra samrådet ska underlätta utarbetandet av EU:s ståndpunkt vid FN-konferensen om hållbar utveckling 2012 . Konferensen, som även kallas Rio+20 eftersom den sammanfaller med tjugoårsjubileet för FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992, ska säkra förnyat politiskt engagemang för hållbar utveckling. Vid konferensen kommer man att utvärdera de framsteg som gjorts hittills, identifiera brister i genomförandet av åtaganden och ta upp nya svårigheter, med fokus på två teman: ”en grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsutrotning” samt ”den institutionella ramen för hållbar utveckling”. Samrådet består av 13 öppna frågor på engelska och pågår till mitten av april.

Resultaten från samrådet kommer att användas i ett meddelande om EU:s ståndpunkt som ska offentliggöras våren 2011, och för senare diskussioner med andra EU-institutioner. Samrådet är öppet för alla intressenter inom EU och i tredjeländer. Bidrag kan skickas i form av svar på några eller alla frågor. När svaren har utvärderats kommer en samrådsrapport att offentliggöras på GD Miljös webbplats.

Slutligen har ett samråd inletts av GD Forskning och innovation om resurseffektivitet och andra aspekter av Europa 2020 med fokus på EU:s biobaserade ekonomis tillstånd och framtida potential. Utöver resurseffektivitetsfrågor behandlas även den biobaserade ekonomins möjlighet att främja innovationer och bemöta samhällssvårigheter Resultatet kommer att underlätta utformningen av en europeisk strategi och handlingsplan för arbetet i riktning mot en hållbar, biobaserad ekonomi år 2020.

Dessa samråd finns på kommissionens webbplats:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_sv.htm


Side Bar