Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

V Bruseli 25. februára 2011

Životné prostredie: Komisia začína konzultačný proces o efektívnom využívaní zdrojov, summite Rio+20 a udržateľnom rozvoji

Európska komisia začala dve internetové konzultácie týkajúce sa oblasti životného prostredia. Prvá konzultácia sa týka možností politiky, ktoré by mohli podporiť prechod na efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov v európskom hospodárstve. Druhá sa zaoberá pozíciou, ktorú by mala EÚ zaujať na konferencii Spojených národov o udržateľnom rozvoji, ktorá sa bude konať v Rio de Janeire v roku 2012. Začali sa aj súvisiace konzultácie s cieľom získať názory na európsku bioekonomiku, kde sú zahrnuté aj aspekty efektívneho využívania zdrojov. Konzultácie budú prebiehať do polovice apríla 2011.

Na prvej konzultácii týkajúcej sa efektívneho využívania zdrojov bude založený plán pre efektívne využívanie zdrojov v Európe, ktorého vypracovanie sa očakáva v lete 2011. Konzultačný proces sa zameriava na názory v troch oblastiach – všeobecné stanovisko k využívaniu zdrojov, ich nedostatok, súčasné prekážky a hlavné obavy; oblasti politiky, ktoré by sa mohli začleniť do plánu a možnosti podpory zmeny správania jednotlivcov. Očakáva sa, že na 22 otázok odpovedia verejné orgány, súkromný sektor, subjekty v oblasti životného prostredia a občania, ktorých táto problematika zaujíma. Komisia prijala 26. januára 2011 oznámenie o Európe efektívne využívajúcej zdroje, ktoré predstavuje jednu z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 (stratégia EÚ pre zamestnanosť a rast), čím vytvorila základ množstvu iniciatív Komisie, ktoré sa majú prijať v rokoch 2011 a 2012. Aj uvedený plán je jednou z takýchto iniciatív. Konzultácia v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku sa skončí 17. apríla 2011.

Druhou konzultáciou sa pomôže vypracovať pozícia EÚ na konferencii Spojených národov o udržateľnom rozvoji (Rio+20) v roku 2012. Konferencia, ktorá sa tiež nazýva Rio+20, keďže bude prebiehať v čase 20. výročia Summitu Zeme v roku 1992, je zameraná na obnovenie politického záväzku týkajúceho sa udržateľného rozvoja. Zhodnotí sa na nej dosiahnutý úspech, určia sa nedostatky pri realizácii záväzkov a budú sa riešiť vznikajúce výzvy, pričom hlavná pozornosť sa zameria na dve hlavné témy: „ekologické hospodárstvo v kontexte udržateľného rozvoja a odstránenie chudoby“ a „inštitucionálny rámec pre udržateľný rozvoj“. Konzultácia, ktorá pozostáva z 13 otvorených otázok v anglickom jazyku, potrvá do polovice apríla.

Odpovede na otázky vytvoria základ pre oznámenie o pozícii EÚ, ktoré sa uverejní na jar 2011, a pre následnú diskusiu s ostatnými inštitúciami EÚ. Konzultácia je otvorená všetkým zúčastneným stranám v EÚ a v tretích krajinách. Príspevky je možné posielať formou odpovedí na niektoré alebo všetky uvedené otázky. Po vyhodnotení odpovedí sa na webových stránkach GR pre životné prostredie uverejní správa o konzultácii.

A napokon GR pre výskum a inovácie tiež začalo konzultačný proces, ktorý sa týka efektívneho využívania zdrojov a iných aspektov stratégie Európa 2020 a zameriava sa na stav a budúci potenciál európskej bioekonomiky. Okrem problematiky efektívneho využívania zdrojov sa konzultácia zaoberá aj otázkami potenciálu bioekonomiky, pokiaľ ide o podporu inovácií a riešenia spoločenských výziev. Výsledky sa využijú pri príprave „Európskej stratégie a akčného plánu zameraných na dosiahnutie trvalo udržateľnej bioekonomiky do roku 2020“.

Všetky konzultácie nájdete na webových stránkach Komisie:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_sk.htm


Side Bar